Przywracanie systemu operacyjnego przy pomocy Kreatora Rozwiąż problemy z systemem Windows

W celu uruchomienia Kreatora Rozwiąż problemy z systemem Windows:

  1. Otwórz okno główne aplikacji.
  2. Z listy rozwijalnej Więcej narzędzi wybierz Rozwiąż problemy z systemem Windows.

Zostanie otwarte okno Rozwiąż problemy z systemem Windows.

Kreator składa się z szeregu okien (kroków) przełączanych przy pomocy przycisków Wstecz i Dalej. W celu zamknięcia Kreatora po zakończeniu jego działania, kliknij przycisk Gotowe. W celu zatrzymania Kreatora w dowolnym momencie, użyj przycisku Anuluj.

Przyjrzyjmy się dokładniej krokom Kreatora.

Rozpoczęcie przywracania systemu operacyjnego

  1. Wybierz jedną lub dwie opcje działania kreatora:
    • Wyszukaj problemy wywołane przez szkodliwe oprogramowanie. Kreator wyszuka problemy i możliwe uszkodzenia.
    • Wycofaj zmiany. Kreator wycofa poprawki zastosowane do wcześniej zidentyfikowanych problemów i uszkodzeń.
  2. Kliknij przycisk Dalej.

Wyszukiwanie problemów

Jeśli wybrałeś opcję Wyszukaj problemy wywołane przez szkodliwe oprogramowanie, kreator wyszuka problemy i możliwe uszkodzenia, które powinny zostać naprawione. Po zakończeniu wyszukiwania, Kreator automatycznie przejdzie do następnego kroku.

Wybierz działania naprawiające uszkodzenia

Wszystkie uszkodzenia wykryte w poprzednim kroku są pogrupowane w zależności od typu zagrożenia, jakie stanowią. Dla każdej grupy uszkodzeń Kaspersky zaleca wykonanie zestawu działań usuwających uszkodzenia.

Istnieją trzy grupy działań:

Rozwiń listę wybranej grupy, aby wyświetlić problemy w obrębie grupy.

Aby kreator naprawił określony typ uszkodzenia, zaznacz obok opisu uszkodzenia. Domyślnie kreator naprawia uszkodzenia należące do grup zalecanych i szczególnie zalecanych działań. Jeżeli nie chcesz naprawić określonego typu uszkodzeń, usuń zaznaczenie z pól obok nich.

Zdecydowanie nie zaleca się usuwania zaznaczeń z pól wybranych domyślnie, gdyż zwiększy to podatność Twojego komputera na zagrożenia.

Po zdefiniowaniu zestawu działań, które Kreator wykona, kliknij przycisk Dalej.

Rozwiązywanie problemów

Kreator wykona działania wskazane w poprzednim kroku. Może to chwilę potrwać. Po zakończeniu naprawiania uszkodzeń, Kreator automatycznie przejdzie do następnego kroku.

Kończenie działania Kreatora

W celu zakończenia działania Kreatora kliknij przycisk Gotowe.

Przejdź do góry