Dodawanie i modyfikowanie reguły dostępu do zasobu sieciowego

W celu dodania lub zmodyfikowania reguły dostępu do zasobu sieciowego:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Ustawienia.
 2. W lewej części okna, w sekcji Kontrola zabezpieczeń wybierz Kontrola sieci.

  W prawej części okna wyświetlone są ustawienia modułu Kontrola sieci.

 3. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • W celu dodania reguły kliknij przycisk Dodaj.
  • Jeżeli chcesz zmodyfikować regułę, wybierz ją w tabeli i kliknij przycisk Edytuj.

  Zostanie otwarte okno Reguła dostępu do zasobów sieciowych.

 4. Określ lub zmodyfikuj ustawienia reguły. W tym celu:
  1. W polu Nazwa wprowadź lub zmodyfikuj nazwę reguły.
  2. Z listy rozwijalnej Filtruj zawartość wybierz żądaną opcję:
   • Dowolna zawartość.
   • Według kategorii zawartości.
   • Według typu danych.
   • Według kategorii zawartości i typu danych.
  3. Jeśli jest wybrana inna opcja niż Dowolna zawartość, zostaną otwarte sekcje wyboru kategorii zawartości i/lub typów danych. Zaznacz pola obok nazw wymaganych kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych.

   Zaznaczenie pola obok nazwy kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych oznacza, że Kaspersky Endpoint Security będzie stosować regułę kontrolowania dostępu do zasobów sieciowych należących do wybranych kategorii zawartości i / lub kategorii typu danych.

  4. Z listy rozwijalnej Zastosuj dla adresów wybierz żądaną opcję:
   • Dla wszystkich adresów.
   • Dla określonych adresów.
  5. Jeżeli wybrano opcję Dla określonych adresów, otwarta zostanie sekcja, w której można utworzyć listę zasobów sieciowych. Możesz dodać lub zmodyfikować adresy i/lub adresy zasobów sieciowych, korzystając z przycisków Dodaj, Edytuj i Usuń.

   Jeśli Skanowanie połączeń szyfrowanych jest wyłączone, dla protokołu HTTPS możesz filtrować tylko według nazwy serwera.

  6. Z listy rozwijalnej Zastosuj dla adresów wybierz żądaną opcję:
   • Dla wszystkich użytkowników.
   • Dla użytkowników indywidualnych lub grup.
  7. Jeśli wybrałeś element Dla użytkowników indywidualnych lub grup, wyświetlana jest sekcja, w której możesz utworzyć listę użytkowników lub grup użytkowników, których dostęp do zasobów internetowych, opisanych regułą, jest kontrolowany przez tę regułę. Możesz dodać lub usunąć użytkowników lub grupy użytkowników, korzystając z przycisków Dodaj i Usuń.

   Po kliknięciu przycisku Dodaj, zostanie otwarte standardowe okno Wybierz użytkowników lub grupy z systemu Microsoft Windows.

  8. Z listy rozwijalnej Akcja wybierz żądaną opcję:
   • Zezwól Jeśli wybrano tę wartość, Kaspersky Endpoint Security zezwala na dostęp do zasobu sieciowego odpowiadającego ustawieniom reguły.
   • Zablokuj Jeśli wybrano tę wartość, Kaspersky Endpoint Security blokuje dostęp do zasobu sieciowego odpowiadającego ustawieniom reguły.
   • Ostrzegaj. Jeśli wybrano tę wartość, przy próbie uzyskania przez użytkownika dostępu do zasobu sieciowego odpowiadającego parametrom reguły, Kaspersky Endpoint Security wyświetla wiadomość ostrzegającą o niepożądanym zasobie sieciowym. Korzystając z odnośników znajdujących się w wiadomości ostrzegającej, użytkownik może uzyskać dostęp do żądanego zasobu sieciowego.
  9. Z otwartej listy rozwijalnej Terminarz reguły wybierz żądany terminarz lub utwórz nowy oparty na wybranym terminarzu reguły. W tym celu:
   1. Obok listy rozwijalnej Terminarz reguły kliknij przycisk Ustawienia.

    Zostanie otwarte okno Terminarz reguły.

   2. Aby do terminarza reguły dodać przedział czasu, podczas którego reguła nie będzie stosowana, w tabeli wyświetlającej terminarz reguły kliknij komórki tabeli odpowiadające czasowi i dniom tygodnia, które chcesz wybrać.

    Komórka tabeli zmieni kolor na szary.

   3. Aby dodać okres, w którym reguła będzie stosowana, i okres, w którym nie będzie stosowana, kliknij szare komórki tabeli odpowiadające czasowi i dniom tygodnia, które chcesz wybrać.

    Komórka tabeli zmieni kolor na zielony.

   4. Kliknij przycisk Zapisz jako.

    Zostanie otwarte okno Nazwa terminarza reguły.

   5. Wprowadź nazwę terminarza reguły lub pozostaw sugerowaną nazwę domyślną.
   6. Kliknij OK.
 5. W oknie Reguła dostępu do zasobów sieciowych kliknij OK.
 6. W celu zapisania zmian należy kliknąć przycisk Zapisz.
Przejdź do góry