Otrzymywanie informacji o aplikacjach zainstalowanych na komputerach użytkowników

Aby utworzyć optymalne reguły Kontroli aplikacji, najpierw należy zastanowić się, które aplikacje są używane na komputerach w korporacyjnej sieci LAN. W tym celu można wykorzystać następujące informacje o:

Informacje o aplikacjach używanych na komputerach na komputerach w firmowej sieci LAN są dostępne w folderze Rejestr aplikacji oraz w folderze Pliki wykonywalne. Foldery Rejestr aplikacji i Pliki wykonywalne znajdują się w folderze Zarządzanie aplikacją, dostępnym w drzewie Konsoli administracyjnej Kaspersky Security Center.

Folder Rejestr aplikacji zawiera listę aplikacji wykrytych przez Agenta sieciowego, zainstalowanego na komputerze klienckim.

Folder Pliki wykonywalne zawiera listę wszystkich plików wykonywalnych, które kiedykolwiek były uruchomione na komputerach klienckich lub zostały wykryte podczas wykonywania zadania inwentaryzacji programu Kaspersky Endpoint Security.

Aby przejrzeć ogólne informacje o aplikacji i jej plikach wykonywalnych oraz listę komputerów, na których jest zainstalowana aplikacja, otwórz okno właściwości aplikacji wybranej w folderze Rejestr aplikacji lub Pliki wykonywalne.

W celu otwarcia okna właściwości dla aplikacji w folderze Rejestr aplikacji:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej wybierz folder DodatkoweZarządzanie aplikacjąRejestr aplikacji.
 3. Wybierz aplikację.
 4. Z menu kontekstowego aplikacji wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno Właściwości: <nazwa aplikacji>.

W celu otwarcia okna właściwości dla pliku wykonywalnego w folderze Pliki wykonywalne:

 1. Otwórz Konsolę administracyjną Kaspersky Security Center.
 2. W drzewie Konsoli administracyjnej wybierz folder DodatkoweZarządzanie aplikacjąPliki wykonywalne.
 3. Wybierz plik wykonywalny.
 4. Z otwartego menu kontekstowego pliku wykonywalnego wybierz Właściwości.

  Zostanie otwarte okno Właściwości: <nazwa pliku wykonywalnego>.

Przejdź do góry