Dezinstalowanie Kaspersky Endpoint Security

Możesz zdalnie odinstalować aplikację, korzystając z zadania Zdalna dezinstalacja aplikacji. Podczas wykonywania zadania program Kaspersky Endpoint Security pobiera narzędzie do usuwania aplikacji na komputer użytkownika. Po zakończeniu dezinstalacji aplikacji narzędzie zostanie automatycznie usunięte.

W celu odinstalowania Kaspersky Endpoint Security:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Kliknij przycisk Dodaj.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

Krok 1. Konfigurowanie ogólnych ustawień zadania

W tym kroku skonfiguruj ogólne ustawienia zadania:

 1. Na liście rozwijalnej Aplikacja wybierz Kaspersky Security Center.
 2. Na liście rozwijanej Typ zadania wybierz Zdalna dezinstalacja aplikacji.
 3. W polu Nazwa zadania wpisz krótki opis, na przykład, Usuń Kaspersky Endpoint Security z komputerów pomocy technicznej.
 4. W sekcji Wybierz urządzenia, do których zadanie zostanie przypisane wybierz obszar zadania.

Krok 2. Wybieranie komputerów dla dezinstalacji

W tym kroku wybierz komputery, z których ma zostać usunięty program Kaspersky Endpoint Security zgodnie z obszarem wybranego zadania.

Krok 3. Konfigurowanie ustawień dezinstalacji aplikacji

W tym kroku skonfiguruj ustawienia dezinstalacji aplikacji:

 1. Wybierz Usuń zarządzaną aplikację.
 2. Wybierz Kaspersky Endpoint Security for Windows.
 3. W sekcji Wymuś pobranie narzędzia do dezinstalacji wybierz metodę dostarczania narzędzia:
  • Przy użyciu Agenta sieciowego. Jeśli Agent sieciowy nie został zainstalowany na komputerze, w pierwszej kolejności Agent sieciowy zostanie zainstalowany przy użyciu narzędzi systemu operacyjnego. Następnie Kaspersky Endpoint Security zostanie odinstalowany przez narzędzia Agenta sieciowego.
  • Przy użyciu zasobów systemu Microsoft Windows przez Serwer administracyjny. Narzędzie zostanie dostarczone na komputery klienckie przy użyciu zasobów systemu operacyjnego przez Serwer administracyjny. Możesz wybrać tę opcję, jeśli na komputerze klienckim nie ma zainstalowanego Agenta sieciowego, ale komputer kliencki jest w tej samej sieci co Serwer administracyjny.
  • Przy użyciu zasobów systemu operacyjnego poprzez punkty dystrybucji. Narzędzie jest dostarczane na komputery klienckie przy użyciu zasobów systemu operacyjnego poprzez punkty dystrybucji. Możesz wybrać tę opcję, jeżeli w sieci jest przynajmniej jeden punkt dystrybucyjny. Więcej informacji o punktach dystrybucji znajdziesz w pomocy do Kaspersky Security Center.
 4. W polu Maksymalna liczba jednoczesnych pobierań ustaw limit liczby żądań wysłanych do Serwera administracyjnego w celu pobrania narzędzia do odinstalowania aplikacji. Ograniczenie liczby żądań pomoże w ograniczeniu przeciążenia sieci.
 5. W polu Liczba prób dezinstalacji ustaw ograniczenie liczby prób odinstalowania aplikacji. Jeśli dezinstalacja Kaspersky Endpoint Security zakończy się błędem, zadanie automatycznie uruchomi ponownie dezinstalację.
 6. Jeśli to konieczne, odznacz pole Sprawdź wersję systemu operacyjnego przed zainstalowaniem. Umożliwia to uniknięcie pobrania narzędzia do dezinstalacji, jeśli system operacyjny komputera nie spełni wymagań oprogramowania. Jeśli jesteś pewien, że system operacyjny komputera spełnia wymagania oprogramowania, możesz pominąć tę weryfikację.

Krok 4. Wybieranie konta w celu uzyskania dostępu do komputerów

W tym kroku wybierz konto używane do odinstalowania Kaspersky Endpoint Security przy użyciu narzędzi systemu operacyjnego. W tym przypadku uprawnienia administratora są wymagane do uzyskania dostępu do komputera. Możesz dodać kilka kont. Jeśli konto nie posiada wystarczających uprawnień, Kreator dezinstalacji użyje następnego konta. Jeśli usuwasz Kaspersky Endpoint Security przy użyciu narzędzi Agenta sieciowego, nie musisz wybierać konta.

Krok 5. Kończenie tworzenia zadania

Zakończ działanie kreatora, klikając przycisk Utwórz. Nowe zadanie zostanie wyświetlone na liście zadań.

Aby uruchomić zadanie, zaznacz pole obok zadania i kliknij przycisk Uruchom. Aplikacja zostanie odinstalowana w trybie cichym. Po zakończeniu dezinstalacji, Kaspersky Endpoint Security wyświetli pytanie o ponowne uruchomienie komputera.

Jeśli działanie odinstalowania aplikacji jest chronione hasłem, we właściwościach zadania Zdalna dezinstalacja aplikacji wpisz hasło do konta KLAdmin. Bez hasła zadanie nie zostanie wykonane.

W celu użycia hasła do konta KLAdmin w zadaniu Zdalna dezinstalacja aplikacji:

 1. W oknie głównym Web Console wybierz UrządzeniaZadania.

  Zostanie otwarta lista zadań.

 2. Kliknij zadanie Zdalna dezinstalacja aplikacji z programu Kaspersky Security Center.

  Zostanie otwarte okno właściwości zadania.

 3. Wybierz zakładkę Ustawienia aplikacji.
 4. Zaznacz pole Użyj hasła dezinstalacyjnego.
 5. Wpisz hasło do konta KLAdmin.
 6. Kliknij przycisk Zapisz.
Przejdź do góry