Wyświetlanie raportów

Jeśli użytkownik może przeglądać raporty, może także przeglądać wszystkie zdarzenia odzwierciedlone w raportach.

W celu wyświetlenia raportów:

  1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Raporty.

    Zostanie otwarte okno Raporty.

  2. W lewej części okna Raporty, wybierz moduł lub zadanie.

    W prawej części okna zostanie wyświetlony raport zawierający listę zdarzeń będących wynikiem działania wybranego komponentu lub wybranego zadania Kaspersky Endpoint Security. Możesz posortować zdarzenia w raporcie w oparciu o wartości w komórkach jednej z kolumn. Domyślnie zdarzenia z raportu są sortowane rosnąco według wartości w komórkach kolumny Data zdarzenia.

  3. Aby wyświetlić szczegółowe informacje o zdarzeniu, wybierz zdarzenie w raporcie.

    W dolnej części okna zostaną wyświetlone informacje podsumowujące zdarzenie.

Przejdź do góry