Ślady aplikacji

Ślady aplikacji to szczegółowy zapis akcji, wykonanych przez aplikację, oraz wiadomości o zdarzeniach, które wystąpiły w trakcie działania aplikacji.

Śledzenie aplikacji powinno odbywać się pod nadzorem pomocy technicznej Kaspersky.

W celu utworzenia pliku śledzenia aplikacji:

 1. W oknie głównym aplikacji kliknij przycisk Pomoc techniczna.

  Zostanie otwarte okno Pomoc techniczna.

 2. W oknie Pomoc techniczna kliknij przycisk Ślady z systemu.

  Zostanie otwarte okno Informacje dla działu pomocy technicznej.

 3. Aby uruchomić proces śledzenia, z listy rozwijalnej Ślady aplikacji wybierz jeden z następujących elementów:
  • włączone

   Wybierz ten element, aby włączyć śledzenie.

  • z rotacją.

   Wybierz ten element, aby włączyć śledzenie i ograniczyć maksymalną liczbę plików śledzenia oraz maksymalny rozmiar każdego pliku śledzenia. Jeśli maksymalna liczba plików śledzenia lub maksymalny rozmiar zostaną zapisane, najstarsze pliki śledzenia zostaną usunięte, aby możliwe było zapisanie nowego pliku śledzenia.

   Jeśli wybrano ten element, można określić wartość dla następujących pól:

   • Maksymalna liczba plików do rotacji
   • Maksymalny rozmiar każdego pliku
 4. Z listy rozwijalnej Poziom wybierz poziom śledzenia.

  Zaleca się uzgodnić wymagany poziom śledzenia ze specjalistami z pomocy technicznej. Jeżeli z pomocy technicznej nie zostały przekazane żadne zalecenia, należy ustawić poziom śledzenia na Normalny (500).

 5. Uruchom ponownie Kaspersky Endpoint Security.
 6. Aby zatrzymać proces śledzenia, wróć do okna Informacje dla działu pomocy technicznej, z listy rozwijalnej Ślady aplikacji wybierz Wyłączone.

Pliki śledzenia możesz także utworzyć podczas instalowania aplikacji z poziomu wiersza poleceń, w tym przy użyciu pliku setup.ini.

Przejdź do góry