Zarządzanie raportami

W raportach zapisywane są informacje o działaniu każdego modułu programu Kaspersky Endpoint Security, zdarzeniach szyfrowania danych, wykonaniu każdego zadania skanowania, zadania aktualizacji oraz zadania sprawdzania integralności, a także o ogólnym działaniu aplikacji.

Raporty są przechowywane w folderze C:\ProgramData\Kaspersky Lab\KES\Report.

Raporty mogą zawierać następujące dane użytkownika:

Dane w raporcie są przedstawione w formie tabelarycznej. Każdy wiersz tabeli zawiera informacje o oddzielnym zdarzeniu. Atrybuty zdarzenia są zlokalizowane w kolumnach tabeli. Niektóre kolumny zawierają zagnieżdżone kolumny z dodatkowymi atrybutami. Aby wyświetlić dodatkowe atrybuty, należy kliknąć przycisk znajdujący się obok nazwy kolumny. Zdarzenia zapisywane podczas działania różnych komponentów lub podczas wykonywania różnych zadań posiadają różne zestawy atrybutów.

Dostępne są następujące raporty:

W raportach używane są następujące priorytety zdarzeń:

Zdarzenia informacyjne. Typowe zdarzenia nie zawierające istotnych informacji.

Ostrzeżenia. Zdarzenia wymagające uwagi użytkownika, ponieważ odzwierciedlają istotną sytuację związaną z działaniem Kaspersky Endpoint Security.

Zdarzenia krytyczne. Zdarzenia posiadające charakter krytyczny i wskazujące na problemy z działaniem Kaspersky Endpoint Security lub luki w ochronie komputera użytkownika.

W celu wygodnego zarządzania raportami możesz zmodyfikować wyświetlanie danych na ekranie w następujące sposoby:

W razie konieczności możesz zapisać wygenerowany raport do pliku. Możesz również usunąć raport z informacjami z działania komponentów i zadań programu Kaspersky Endpoint Security, które są połączone w grupy.

Jeśli Kaspersky Endpoint Security działa pod zarządzaniem Kaspersky Security Center, informacje o zdarzeniach mogą być przekazywane do Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center (więcej informacji znajduje się w Przewodniku pomocy Kaspersky Security Center).

W tej sekcji:

Wyświetlanie raportów

Konfigurowanie maksymalnego czasu przechowywania raportu

Konfigurowanie maksymalnego rozmiaru pliku raportu

Zapisywanie raportu do pliku

Czyszczenie raportów

Przejdź do góry