Chỉnh sửa danh sách các tập tin, thư mục và website được tin tưởng

Vùng được tin cậy là một danh sách các đối tượng mà Kaspersky Internet Security sẽ không quét hoặc theo dõi. Ví dụ như bạn có thể cần thêm các đối tượng vào Vùng được tin cậy nếu Kaspersky Internet Security chặn truy cập đến một tập tin, ứng dụng hoặc website cho dù bạn hoàn toàn chắc chắn rằng đối tượng, ứng dụng hoặc địa chỉ web này là đối tượng vô hại.

Khi một ứng dụng được thêm vào Vùng được tin cậy thì tập tin và các hoạt động mạng của ứng dụng (bao gồm các hoạt động đáng ngờ) sẽ không được theo dõi nữa. Tuy nhiên, Kaspersky Internet Security vẫn tiếp tục quét các tập tin thực thi và tiến trình của ứng dụng được tin cậy đó.

Thêm/xóa một tập tin hoặc thư mục vào/khỏi danh sách các tập tin và thư mục được tin cậy

Thêm/xóa một website được tin cậy vào/khỏi danh sách các địa chỉ web được tin cậy

Bật giám sát một địa chỉ web được tin cậy

Về đầu trang