Giao dịch tài chính an toàn

Giao dịch tài chính an toàn sẽ xác minh tính xác thực của các hệ thống thanh toán và website ngân hàng đã biết. Danh sách các hệ thống thanh toán trực tuyến và website ngân hàng đã biết được cập nhật dưới dạng một phần của cơ sở dữ liệu ứng dụng.

Nếu bạn mở một website ngân hàng có chứng chỉ hoặc địa chỉ web không được tin cậy, Kaspersky Internet Security sẽ hiển thị một thông báo trong trình duyệt của bạn để báo rằng đó là website không an toàn để truy cập. Nếu bạn cài đặt tiện ích mở rộng Kaspersky Security, Kaspersky Internet Security cũng sẽ hiển thị các thông báo để báo rằng website đó có đáng tin cậy hay không.

Bật/tắt Giao dịch tài chính an toàn

Nếu bạn cho rằng một số website không được thêm vào thành phần bảo vệ Giao dịch tài chính an toàn hoặc bạn muốn thành phần bảo vệ Giao dịch tài chính an toàn trên các website không có trong danh mục "hệ thống thanh toán và website ngân hàng", bạn có thể thêm chúng vào thành phần bảo vệ một cách thủ công.

Thêm/xóa một website của ngân hàng, hệ thống thanh toán hoặc cửa hàng trực tuyến vào/khỏi thành phần bảo vệ Giao dịch tài chính an toàn một cách thủ công

Quan trọng: Các thông báo của Giao dịch tài chính an toàn chỉ khả dụng đối với các trình duyệt được cài đặt phần mở rộng Kaspersky Security.

Nếu Kaspersky Internet Security không thể xác minh chứng chỉ của website

Nếu bạn nhận được thông báo về vấn đề xác minh chứng chỉ trên một website, điều đó có nghĩa là website bạn muốn mở không vượt qua cuộc kiểm tra xác thực. Chúng tôi khuyên bạn không nên truy cập website này. Để biết thông tin chi tiết về sự cố này và các nguyên nhân có thể gây ra vấn đề xác minh chứng chỉ, hãy xem website Hỗ trợ kỹ thuật (Cơ sở tri thức).

Về đầu trang