Thông tin về các tùy chọn khóa màn hình

Một khóa màn hình được thiết kế để ngăn truy cập trái phép vào các tính năng, ứng dụng hoặc thiết lập.

Bạn có thể thiết lập các loại khóa màn hình sau:

Bạn cũng có thể đặt chế độ khóa màn hình bằng phương pháp nhận dạng khuôn mặt trên các thiết bị Huawei.

Tất cả các loại khóa màn hình đều bảo vệ truy cập đến:

Chỉ mã bí mật được sử dụng để:

Về đầu trang