Chuyển nhập mật khẩu từ Chrome (Android)

Giờ đây, bạn có thể chuyển nhập tất cả mật khẩu và thông tin đăng nhập được lưu trữ trong trình duyệt Chrome vào Kaspersky Password Manager.

Vui lòng lưu ý rằng hiện tại, tính năng nhập mật khẩu từ Google Chrome phiên bản 107 trở lên có thể không hoạt động đối với người dùng đã đăng nhập do logic đã thay đổi. Điều này sẽ được khắc phục trong các bản cập nhật tiếp theo.

Để chuyển nhập mật khẩu từ Chrome:

 1. Mở Chrome trên thiết bị Android của bạn có cài đặt Kaspersky Password Manager.
 2. Chạm biểu tượng menu ().
 3. Mở phần Cài đặt.
 4. Mở phần Mật khẩu.
 5. Chạm biểu tượng menu ().
 6. Chạm lựa chọn Xuất mật khẩu.
 7. Nếu thiết bị nhắc bạn nhập mật khẩu hoặc hình mở khóa, hãy làm như vậy.

  Chrome sẽ hiển thị tuyên bố từ chối trách nhiệm giải thích rằng nếu bạn nhập mật khẩu của mình vào tệp văn bản, mật khẩu đó sẽ bị lộ. Bạn sẽ không cần phải tạo một tệp như vậy để chuyển nhập mật khẩu vào Kaspersky Password Manager, vì vậy điều này không áp dụng cho trường hợp của bạn.

 8. Chạm vào Xuất mật khẩu.
 9. Chọn Kaspersky Password Manager trong danh sách các ứng dụng mà bạn có thể chuyển nhập mật khẩu của mình.
 10. Nhập mật khẩu tổng của bạn để mở khóa Kaspersky Password Manager.
 11. Chọn thông tin đăng nhập bạn muốn chuyển nhập.
 12. Chạm Chuyển nhập.
 13. Đọc thông tin về mật khẩu đã chuyển nhập.

  Nếu bạn đang sử dụng phiên bản miễn phí, khi đạt đến giới hạn mục nhập đang hoạt động, ứng dụng sẽ tự động thêm thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn làm mục nhập không hoạt động.

 14. Đọc thông tin về đăng nhập và mật khẩu đã chuyển nhập.
 15. Chạm OK để đóng cửa sổ có chi tiết kết quả chuyển nhập.
Về đầu trang