Uruchamianie, zatrzymywanie i ponowne uruchamianie aplikacji

Aplikacje mogą być uruchamiane, zatrzymywane i ponownie uruchamiane tylko wtedy, gdy połączyłeś urządzenie przy użyciu narzędzi Serwera administracyjnego.

W celu uruchomienia, zatrzymania lub ponownego uruchomienia aplikacji:

  1. Uruchom narzędzie do zdalnej diagnostyki i połącz je z żądanym urządzeniem tak, jak opisano to w sekcji „Łączenie narzędzia do zdalnej diagnostyki z urządzeniem klienckim”.
  2. Z drzewa obiektów urządzenia wybierz żądaną aplikację.
  3. W lewej części okna narzędzia do zdalnej diagnostyki wybierz działanie:
    • Zatrzymaj aplikację
    • Uruchom aplikację ponownie
    • Uruchom aplikację

W zależności od wybranej akcji, aplikacja zostanie uruchomiona, zatrzymana lub uruchomiona ponownie.

Przejdź do góry