Konfigurowanie reguł wydawania certyfikatów

W celu skonfigurowania reguł wydawania certyfikatu:

 1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, z którego wybierz podfolder Certyfikaty.
 2. W obszarze roboczym folderu Certyfikaty kliknij odnośnik Konfiguruj reguły wydawania certyfikatów, aby otworzyć okno Reguły wydawania certyfikatu.
 3. Przejdź do sekcji z nazwą typu certyfikatu:

  Wydawanie certyfikatów ogólnego typu—aby skonfigurować wydawanie certyfikatów ogólnego typu.

  Wydawanie certyfikatów pocztowych—aby skonfigurować wydawanie certyfikatów pocztowych.

  Wydawanie certyfikatów VPN—aby skonfigurować wydawanie certyfikatów VPN.

 4. W sekcji Ustawienia wydawania skonfiguruj wydawanie certyfikatów:
  • Określ czas życia certyfikatu w dniach.
  • Wybierz źródło certyfikatów (Serwer administracyjny lub Certyfikaty określone ręcznie).

   Serwer administracyjny jest wybrany jako domyślne źródło certyfikatów.

  • Określ szablon certyfikatu (Domyślny szablon, Inny szablon).

   Konfiguracja szablonów jest dostępna, jeśli sekcja Integracja z PKI zawiera skonfigurowaną integrację z infrastrukturą kluczy publicznych.

 5. W sekcji Ustawienia automatycznej aktualizacji skonfiguruj automatyczne aktualizacje certyfikatu:
  • W polu Odnów po wygaśnięciu certyfikatu (dni) określ, ile dni przed wygaśnięciem certyfikat powinien zostać odnowiony.
  • Aby włączyć automatyczną aktualizację certyfikatów, zaznacz pole Odnów certyfikat automatycznie, jeśli jest to możliwe.

  Certyfikat ogólny można odnowić tylko ręcznie.

 6. W sekcji Ochrona hasłem włącz i skonfiguruj użycie hasła podczas deszyfrowania certyfikatów.

  Ochrona hasłem jest dostępna tylko dla certyfikatów ogólnych.

  1. Zaznacz pole Pytaj o hasło podczas instalowania certyfikatów.
  2. Użyj suwaka, aby zdefiniować maksymalną liczbę znaków w haśle do szyfrowania.
 7. Kliknij OK.
Przejdź do góry