Thông tin về quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính

Nếu Kaspersky Small Office Security được cài đặt trên các máy tính tại tổ chức của bạn, bạn có thể quản lý từ xa tính năng bảo vệ của các máy tính đó. Có thể quản lý từ xa chế độ bảo vệ máy tính qua Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security.

Trình tự thiết lập quản lý từ xa cho các máy tính như sau:

  1. Đăng ký tài khoản quản trị viên qua website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security
  2. Đăng ký giấy phép cho Kaspersky Small Office Security qua website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security
  3. Kết nối các thiết bị có tính năng bảo vệ mà bạn muốn quản lý từ xa đến website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security dưới tài khoản quản trị viên

Website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security sẽ cho phép bạn thực hiện các tác vụ thiết yếu cho bảo mật máy tính sau tại tổ chức của bạn:

Nếu tác vụ quét máy tính được bắt đầu từ website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security, Kaspersky Small Office Security sẽ tự động xử lý các đối tượng bị phát hiện mà không cần bạn tham gia. Khi phát hiện virus hoặc mối đe dọa khác, Kaspersky Small Office Security sẽ tìm cách khử mã độc mà không khởi động lại máy tính. Nếu không thể khử nhiễm mà không khởi động lại máy tính, danh sách sự cố bảo mật máy tính trên website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security sẽ hiển thị thông báo rằng máy tính cần khởi động lại để tiến hành khử nhiễm.

Nếu danh sách các đối tượng được phát hiện trên website Bảng điều khiển Quản lý Kaspersky Small Office Security vượt quá 10 đề mục, chúng sẽ được gộp nhóm. Trong trường hợp này, các đối tượng được phát hiện chỉ có thể được xử lý qua website theo nhóm và không có khả năng xem xét từng đối tượng riêng biệt. Để xem các đối tượng riêng biệt trong trường hợp này, bạn được khuyến nghị sử dụng giao diện của ứng dụng trên máy tính.

Về đầu trang