Giới thiệu về Trình duyệt riêng tư

Một số website sử dụng các dịch vụ theo dõi để thu thập thông tin về các hoạt động Internet của bạn. Sau đó, các thông tin này sẽ được phân tích và sử dụng cho mục đích hiển thị quảng cáo cho bạn.

Thành phần Trình duyệt riêng tư được thiết kế để ngăn chặn việc thu thập thông tin về hoạt động trực tuyến của bạn.

Trong chế độ phát hiện, thành phần Trình duyệt riêng tư sẽ phát hiện và đếm các nỗ lực thu thập dữ liệu và viết thông tin này trong một báo cáo. Chế độ phát hiện được bật theo mặc định, và việc thu thập dữ liệu được cho phép trên tất cả các website.

Trong chế độ chặn, thành phần Trình duyệt riêng tư sẽ phát hiện và chặn các nỗ lực thu thập dữ liệu và lưu thông tin về các nỗ lực này trong một báo cáo. Trong chế độ này, việc thu thập dữ liệu bị chặn trên tất cả các website ngoại trừ:

Bộ đếm các nỗ lực thu thập dữ liệu bị chặn sẽ hiển thị tổng số lần chặn trên toàn bộ website, tùy thuộc vào số lượng trang web được mở trong trình duyệt. Nếu một trang đang được mở trong trình duyệt thì chỉ những nỗ lực thu thập dữ liệu bị chặn trên trang này của website mới được đếm. Nếu có vài trang của cùng một website đang được mở trong trình duyệt thì các nỗ lực thu thập dữ liệu bị chặn trên tất cả các trang của website được mở trong trình duyệt sẽ được đếm.

Bạn có thể quản lý thành phần Trình duyệt riêng tư thông qua giao diện Kaspersky Total Security hoặc với sự giúp đỡ của phần mở rộng Kaspersky Protection trong trình duyệt.

Trình duyệt riêng tư có các hạn chế sau:

Về đầu trang