Υποβολή αιτήματος σχετικά με τις Πολιτικές απορρήτου της Kaspersky Lab

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με μια λύση Kaspersky Lab, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη Βάση γνώσεων.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Η Kaspersky έχει διορίσει έναν Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) ως σύμβουλο για όλες τις νομικές οντότητες της Kaspersky και με σκοπό να εξασφαλίσει ότι όλες οι διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων πληρούν τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ. Ο ρόλος έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα άρθρα 37–39 του ΓΚΠΔ.

Ο DPO συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα βασικά ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ο DPO υπάγεται και αναφέρεται απευθείας στο ανώτατο επίπεδο διοίκησης της Kaspersky. Ο DPO έχει πρόσβαση στους πόρους εκπαίδευσης και απόκρισης προς τους πελάτες ανάλογα με τις ανάγκες για την εκτέλεση των καθηκόντων του DPO. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον DPO για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ.

Τα υποκείμενα δεδομένων μπορούν να επικοινωνήσουν με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων συμπληρώνοντας τη φόρμα:

Σας ευχαριστούμε. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.
Προέκυψε σφάλμα. Δοκιμάστε να συμπληρώσετε τη φόρμα ξανά.
E-mail:
Η διεύθυνση e-mail σας
Χώρα:
Κατηγορία αιτήματος
Θέμα:
Θέμα μηνύματος
Μήνυμα:
Το μήνυμά σας (μέγ. 2000 χαρακτήρες)


Υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO) μέσω ταχυδρομείου ή email στις εξής διευθύνσεις:

Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Γερμανία, dpo@kaspersky.com

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο της Kaspersky Lab στην ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 27 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ)): Kaspersky Labs GmbH, Despag-Strasse 3, 85055 Ingolstadt, Γερμανία, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.