Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Ta sekcja oferuje scenariusz konfigurowania ochrony sieci organizacji. Musisz użyć scenariusza, aby dostosować wstępną konfigurację wykonywaną w Kreatorze wstępnej konfiguracji. Ta konfiguracja obejmuje profile i zadania tworzone z domyślnymi ustawieniami, które mogą okazać się nieoptymalne lub nawet niedopuszczalne przez organizację. Dlatego też należy sprawdzić właściwości utworzonych obiektów i zmodyfikować je ręcznie (jeśli zajdzie taka konieczność). Możesz także tworzyć profile i profile zasad dla aplikacji firmy Kaspersky Lab, które nie zostały utworzone w Kreatorze wstępnej konfiguracji.

Po zakończeniu tego scenariusza, Twoja sieć będzie chroniona przez konfigurację aplikacji Kaspersky Lab, zadania i zdarzenia otrzymane przez Serwer administracyjny.

Wymagania wstępne

Przed rozpoczęciem, upewnij się, że pomyślnie zainstalowałeś Serwer administracyjny Kaspersky Security Center 11 i Kaspersky Security Center 11 Web Console, a także zakończyłeś główny scenariusz wdrażania Kaspersky Security Center, w tym Kreator wstępnej konfiguracji.

Jeśli Kreator wstępnej konfiguracji jest uruchomiony, w głównej grupie administracyjnej Zarządzane urządzenia tworzone są następujące profile i zadania:

Proces

Scenariusz konfigurowania ochrony sieci obejmuje następujące kroki:

 1. Konfiguracja i przesyłanie profili i profili zasad Kaspersky Lab

  Aby skonfigurować i przesłać ustawienia dla aplikacji Kaspersky Lab, zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach, możesz użyć dwóch różnych metod zarządzania ochroną—skoncentrowaną na urządzeniu lub skoncentrowaną na użytkowniku. Te dwie metody można także połączyć. Aby zaimplementować zarządzanie ochroną skoncentrowaną na urządzeniu, możesz użyć narzędzi dostarczonych w Konsoli administracyjnej opartej na konsoli Microsoft Management lub Kaspersky Security Center 11 Web Console. Zarządzanie ochroną skoncentrowaną na użytkowniku może zostać zaimplementowane tylko poprzez konsolę Kaspersky Security Center 11 Web Console.

 2. Konfigurowanie zadań zdalnego zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky Lab

  Sprawdź zadania utworzone przy pomocy Kreatora wstępnej konfiguracji i dostosuj je (jeśli to konieczne).

  Dostępne instrukcje:

  lub

  Jeśli to konieczne, utwórz dodatkowe zadania do zarządzania aplikacjami firmy Kaspersky Lab, zainstalowanymi na urządzeniach klienckich.

 3. Oszacowanie i ograniczenie nagromadzenia zdarzeń w bazie danych

  Informacje o zdarzeniach występujących podczas działania zarządzanych aplikacji są przesyłane z urządzenia klienckiego i zapisywane w bazie danych Serwera administracyjnego. Aby zmniejszyć obciążenie na Serwerze administracyjnym, oszacuj i ogranicz maksymalną liczbę zdarzeń przechowywanych w bazie danych.

  Zobacz również:

  Dostępne instrukcje:

  lub

Wyniki

Po zakończeniu scenariusza, aplikacje Kaspersky Lab zostaną skonfigurowane zgodnie z profilami i profilami zasad, aplikacje będą zarządzane poprzez zestaw zadań i zostanie ustawiona maksymalna liczba zdarzeń, które mogą być przechowywane w bazie danych. Jeśli konfiguracja ochrony sieci zostanie zakończona, możesz przejść do konfigurowania regularnych aktualizacji baz danych i aplikacji Kaspersky Lab.

Przejdź do góry