Ustawienia zarządzanego urządzenia

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu sprawdzenia ustawień zarządzanego urządzenia:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zarządzane urządzenia.
  2. W obszarze roboczym folderu wybierz urządzenie.
  3. Z otwartego menu kontekstowego urządzenia wybierz Właściwości.

Zostanie otwarte okno właściwości wybranego urządzenia z wybraną sekcją Ogólne.

Ogólne

Sekcja Ogólne wyświetla ogólne informacje o urządzeniu klienckim. Informacje są dostarczane w oparciu o dane otrzymane podczas ostatniej synchronizacji urządzenia klienckiego z Serwerem administracyjnym:

Ochrona

Sekcja Ochrona zawiera informacje o bieżącym stanie ochrony antywirusowej na urządzeniu klienckim:

Aplikacje

Sekcja Aplikacje wyświetla wszystkie aplikacje firmy Kaspersky zainstalowane na urządzeniu klienckim:

Zadania

W sekcji Zadania możesz zarządzać zadaniami urządzenia klienckiego: przeglądać listę istniejących zadań, tworzyć nowe zadania, usuwać, uruchamiać i zatrzymywać zadania, a także modyfikować ustawienia zadań i przeglądać wyniki ich wykonania. Lista zadań jest tworzona w oparciu o dane otrzymane w czasie ostatniej synchronizacji komputera klienckiego z Serwerem administracyjnym. Serwer administracyjny żąda od urządzenia klienckiego szczegółów dotyczących stanu zadania. Jeśli połączenie nie jest nawiązane, stan nie jest wyświetlany.

Zdarzenia

Sekcja Zdarzenia wyświetla zdarzenia zarejestrowane na Serwerze administracyjnym dla wybranego urządzenia klienckiego.

Znaczniki

W sekcji Znaczniki możesz zarządzać listą słów kluczowych, które są używane podczas wyszukiwania urządzeń klienckich: przejrzeć listę istniejących znaczników, przypisać znaczniki z listy, skonfigurować reguły automatycznego oznaczania oraz dodać nowe znaczniki i zmienić nazwy starszych znaczników, a także usunąć znaczniki.

Informacje o systemie

Sekcja Ogólne informacje o systemie zawiera informacje o aplikacji zainstalowanej na urządzeniu klienckim.

Rejestr aplikacji

W sekcji Rejestr aplikacji możesz przejrzeć rejestr aplikacji zainstalowanych na urządzeniu klienckim i ich uaktualnień, a także możesz skonfigurować wyświetlanie rejestru aplikacji.

Informacje o zainstalowanych aplikacjach są dostępne, jeśli Agent sieciowy zainstalowany na urządzeniu klienckim prześle żądane informacje do Serwera administracyjnego. Możesz skonfigurować przesyłanie informacji do Serwera administracyjnego w oknie właściwości Agenta sieciowego lub jego zasady, w sekcji Repozytoria. Informacje o zainstalowanych aplikacjach są dostarczane tylko dla urządzeń działających pod kontrolą systemu Windows.

Agent sieciowy dostarcza informacje o aplikacjach w oparciu o dane pobrane z rejestru systemu.

Pliki wykonywalne

Sekcja Pliki wykonywalne wyświetla pliki wykonywalne wykryte na urządzeniu klienckim.

Rejestr sprzętu

W sekcji Rejestr sprzętu możesz wyświetlić informacje o sprzęcie zainstalowanym na urządzeniu klienckim. Możesz przejrzeć informacje dla urządzeń z systemem Windows oraz urządzeń z systemem Linux.

Sesje

Sekcja Sesje wyświetla informacje o właścicielu urządzenia klienckiego, a także o kontach użytkowników, którzy pracowali na wybranym urządzeniu klienckim.

Informacje o użytkownikach domeny są generowane w oparciu o dane Active Directory. Szczegóły dotyczące użytkowników lokalnych są dostępne w Menedżerze konta zabezpieczeń Windows, zainstalowanym na urządzeniu klienckim.

Lista wyświetla konta użytkowników, którzy korzystają z urządzenia klienckiego.

Incydenty

W sekcji Incydenty możesz przejrzeć, zmodyfikować i utworzyć zdarzenia dla urządzenia klienckiego. Zdarzenia mogą być tworzone automatycznie poprzez zarządzane aplikacje firmy Kaspersky zainstalowane na urządzeniu klienckim, a także ręcznie przez administratora. Na przykład, jeśli niektórzy użytkownicy regularnie przenoszą szkodliwe programy ze swoich nośników wymiennych na urządzenia, administrator może utworzyć zdarzenie. W treści zdarzenia administrator może dostarczyć krótki opis zdarzenia oraz zalecane działania (na przykład działania dyscyplinarne wobec użytkownika), a także dodać odsyłacz.

Zdarzenie, dla którego zostały wykonane wszystkie zalecane działania, nazywane jest przetworzonym. Obecność nieprzetworzonych zdarzeń może zostać wybrana jako warunek zmiany stanu urządzenia na Krytyczny lub Ostrzeżenie.

Ta sekcja zawiera listę zdarzeń, które zostały utworzone dla urządzenia. Zdarzenia są klasyfikowane według priorytetu i typu. Typ zdarzenia jest definiowany przez aplikację Kaspersky, która utworzyła zdarzenie. Możesz podświetlić przetworzone zdarzenia na liście, zaznaczając pole w kolumnie Przetworzone.

Luki w oprogramowaniu

Sekcja Luki w oprogramowaniu zawiera informacje o lukach w aplikacjach firm trzecich zainstalowanych na urządzeniach klienckich. Do wyszukiwania luk po nazwie możesz użyć pola wyszukiwania znajdującego się nad listą.

Dostępne aktualizacje

Sekcja ta wyświetla listę aktualizacji oprogramowania znajdujących się na tym urządzeniu, ale jeszcze nie zainstalowanych.

Zasady aktywne

Ta sekcja wyświetla listę zasad aplikacji firmy Kaspersky aktualnie aktywnych na tym urządzeniu.

Aktywne profile zasad

Punkty dystrybucji

Ta sekcja zawiera listę punktów dystrybucji, z którymi urządzenie komunikuje się.

Zobacz również:

Dostosowywanie ogólnych ustawień Serwera administracyjnego

Przejdź do góry