Các vấn đề đã biết

Trong quá trình sử dụng Kaspersky VPN, bạn có thể gặp phải các sự cố đã biết sau:

Bạn có thể gặp vấn đề khi kết nối với các website nhất định thông qua một VPN.

Một số website và dịch vụ web từ chối hoạt động truy cập khi bạn cố gắng kết nối với chúng qua VPN. Các website và dịch vụ web có thể từ chối truy cập VPN vì các lý do sau:

Về đầu trang