Информация относно предоставяне на лични данни (други региони)

28 септември 2023 г.

ID 167830

Прегледайте информация за данните, предоставяни на Kaspersky при използване на предишни версии на приложението.

Данни, предоставяни на Kaspersky при използване на приложението Kaspersky 11.100.X.XXX и по-нови версии

Kaspersky защитава всяка получена информация в съответствие със закона и приложимите правила на Kaspersky. Данните се предават по защитен канал.

Списъкът с данни, предоставени съгласно условията на всеки правен документ, може да се види в съответния правен документ.

Прегледайте лицензионното споразумение с крайния потребител, Декларацията за поверителност или Декларацията на Kaspersky Security Network

Освен това, като приемате лицензионното споразумение с крайния потребител, се съгласявате да предоставите на Kaspersky следните данни:

 • флаг, показващ дали приложението Facebook е инсталирано на устройството;
 • версия на Facebook SDK;
 • код за оторизация, получен от доставчика на идентичност
 • маркер за достъп, получен от доставчика на идентичност;
 • тип данни, изпращан на доставчика на идентичност
 • маркер за идентичност, получен от доставчика на идентичност
 • ID на Притежателя на правата в системата на доставчика на идентичност
 • име на доставчика на идентичност
 • URI, на който се изпраща отговора на доставчика на идентичност
 • параметри, поискани от доставчика на идентичност
 • ИД на потребителя на уебсайта на Притежателя на права;
 • тип на маркера;
 • операционна система;
 • ИД на Софтуер, извлечен от лиценза;
 • пълна версия на Софтуера;
 • стойност, генерирана за потвърждаване на заявката
 • ИД на компонента на Софтуера;
 • ИД на Софтуера;
 • ИД на протокол.

За да се осигури основната функционалност на Софтуера, до Huawei Push Kit автоматично и редовно ще бъдат изпращани следните данни:

 • AAID (анонимен идентификатор на приложение)
 • Маркер за насочени съобщения
 • Връзка между тема и абонамент
 • Запис на доставката на съобщения
 • Софтуерен запис на маркер за насочени съобщения
 • показвайте, докосвайте и затваряйте регистрите с точки;
 • Съдържание на кешираното съобщение

Данните се препращат към Huawei Push Kit през обезопасен канал. Достъпът до информацията и защитата на информацията се уреждат от съответните условия за използване на услугата Huawei Push Kit.

За да се осигури основната функционалност на предварително заредения софтуер на устройства на Samsung, на SbS Softlineавтоматично и редовно ще бъдат изпращани следните данни:

 • уникален ИД на инсталиране;
 • ИД на устройството;
 • ИД на поръчка на Софтуера;
 • модел на устройството;
 • доставчик на услуги.

Данните се препращат към SbS Softline през обезопасен канал. Достъпът до информацията и защитата на информацията се уреждат от политиката за поверителност. Можете да намерите и прочетете пълното й съдържание на адрес http://samsung.enaza.ru/get_av/privacypolicy

Функцията „Неприкосновеност на личния живот“ ви помага да управлявате настройките си за поверителност в услугите на трети страни. По време на използването на Софтуера следните данни ще бъдат изпращани автоматично и редовно на услугата, която сте избрали, за да бъде постигната заявената цел:

 • потребителско име;
 • парола на потребителския акаунт в онлайн услугата;
 • бисквитки.

Данните се препращат към услугата, която сте избрали, през защитен канал. Информация за това как се обработват данните в избраната от Вас услуга е предоставена в Декларацията за поверителност на съответната услуга.

Възможността за достъп до услугата зависи от региона и версията на използвания Софтуер и може да се различава в зависимост от региона и версията.

За основната функционалност данните могат да бъдат инсталирани и изтеглени в услугата Firebase:

 • име на пакета на приложението;
 • код на езика на устройството;
 • модел на устройството;
 • настройка на часовата зона на устройството;
 • версия на операционната система;
 • код на езика на устройството, получен чрез изпълнение на JavaScript код в WebView;
 • възможна уникална връзка за съвпадение, която сървърът трябва да провери, преди да извърши съвпадение на пръстовия отпечатък;
 • Идентификатор на софтуера във Firebase;
 • Версия на Firebase SDK;
 • височина на екрана на устройството;
 • ширина на екрана на устройството;
 • дата и час на инсталиране на Софтуера.

Данните се препращат към Firebase през обезопасен канал. Информация за начина на обработване на данните във Firebase е публикувана на адрес: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html.

За да се осигури функционалността на QR скенера, следните данни ще бъдат предоставени и обработени в услугата на Huawei:

 • име на пакета на приложението;
 • код на държавата;
 • тип на устройството;
 • модел на устройството;
 • ID на алгоритъма за обработка на обект;
 • Име на API;
 • ИД на услугата
 • версия на операционната система;
 • информация за радио/мрежовата връзка;
 • ID на заявка;
 • ИД на фърмуера;
 • код на мобилния оператор;
 • формат на обработвания обект;
 • обработена хистограма на изображение;
 • дата и час на началото на заявката;
 • цвят, полета и цвят на фона на баркода, който ще се генерира;
 • височина на генерирания баркод;
 • ширина на генерирания баркод;
 • височина на баркода, който ще се генерира;
 • ширина на баркода, който ще се генерира;
 • брой обработени обекти;
 • максимална продължителност на обработката на обекта;
 • минимална продължителност на обработката на обекта;
 • дължина на низа, използван за генериране на баркод;
 • версия на компонента на Софтуера;
 • ИД на Софтуера;
 • брой програмни грешки;
 • резултатът от действието на Софтуера;
 • общ брой завършени заявки;
 • ИД на действието, извършено от потребителя в Софтуера;
 • обща продължителност на обработката на заявка

Обработката на данни в услугата на Huawei се извършва по защитен канал. Обработката на данни се извършва в съответствие с политиката за поверителност на Huawei и е достъпна на: https://consumer.huawei.com/en/privacy/privacy-policy/.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.