Slovníček pojmů

3. října 2023

ID 95897

Aktualizace

Proces výměny nebo přidávání nových souborů (databází nebo aplikačních modulů) získaných z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky.

Aktualizační balíček

Souborový balíček určený pro aktualizaci databází a modulů aplikace. Aplikace společnosti Kaspersky kopíruje aktualizační balíčky z aktualizačních serverů společnosti Kaspersky a automaticky je instaluje a uplatňuje.

Aktualizační servery společnosti Kaspersky

Servery HTTP společnosti Kaspersky, ze kterých jsou stahovány aktualizované antivirové databáze a moduly aplikací.

Antivirové databáze

Databáze, které obsahují informace o hrozbách pro zabezpečení počítače, o nichž společnost Kaspersky v době jejich vydání ví. Položky v antivirových databázích umožňují rozpoznávání škodlivého kódu v kontrolovaných objektech. Antivirové databáze vytvářejí odborníci společnosti Kaspersky. Tyto databáze se aktualizují každou hodinu.

Aplikační moduly

Soubory obsažené v instalačním balíčku společnosti Kaspersky, které mají na starost provádění hlavních úloh příslušné aplikace. Každému typu úlohy prováděné aplikací (ochrana, kontrola, aktualizace antivirových databází a modulů aplikace) odpovídá určitý modul aplikace.

Blokování objektu

Odmítnutí přístupu k objektu z aplikací jiných dodavatelů. Blokovaný objekt nelze číst, spustit, změnit ani odstranit.

Chráněný prohlížeč

Vyhrazený provozní režim standardního prohlížeče určený pro finanční aktivity a nakupování online. Používání chráněného prohlížeče zajišťuje bezpečnost důvěrných dat zadávaných na webech bank a platebních systémů, například čísel bankovních karet nebo hesel pro přístup do internetového bankovnictví. Dále také brání krádeži platebních prostředků při online platbách.

Databáze phishingových odkazů a falešných kryptoměnových burz

Seznam webových adres, které byly odborníky Kaspersky definovány jako phishingové. Databáze se pravidelně aktualizují a jsou součástí balíčku aplikací společnosti Kaspersky.

Databáze škodlivých webových adres

Seznam webových adres, jejichž obsah lze považovat za nebezpečný. Seznam, který vytvořili odborníci společnosti Kaspersky, se pravidelně aktualizuje a je součástí balíčku aplikací společnosti Kaspersky.

Digitální podpis

Zašifrovaný blok dat vložený do dokumentu nebo do aplikace. Digitální podpis se používá k identifikaci autora dokumentu nebo aplikace. Pro vytvoření digitálního podpisu musí mít původce dokumentu či aplikace digitální certifikát dokládající identitu původce.

Digitální podpis vám umožňuje ověřit zdroj a integritu dat a ochránit se proti podvrhům.

Důvěryhodný proces

Proces softwaru, jehož operace se soubory nejsou v režimu ochrany v reálném čase omezeny aplikací společnosti Kaspersky. Při zjištění podezřelé aktivity v důvěryhodném procesu odebere aplikace Kaspersky proces ze seznamu důvěryhodných procesů a zablokuje jeho akce.

Exploit

Softwarový kód, který využívá zranitelná místa v systému nebo softwaru. „Exploity“ jsou často používány k instalaci malwaru do počítače bez vědomí uživatele.

Falešně pozitivní výsledek

Situace, kdy aplikace společnosti Kaspersky považuje neinfikovaný objekt za infikovaný, poněvadž se jeho kód podobá kódu viru.

Heuristický analyzátor

Technologie zjišťování hrozeb, informací o nichž dosud nebyly přidány do databází společnosti Kaspersky. Heuristická analýza zjišťuje objekty, jejichž chování v operačním systémy by mohlo představovat bezpečnostní riziko. Objekty zjištěné heuristickým analyzátorem se považují za pravděpodobně infikované. Objekt může být považován za pravděpodobně infikovaný, jestliže obsahuje například posloupnosti příkazů typické pro škodlivé objekty (otevření souboru, zápis do souboru).

Hypervizor

Aplikace podporující paralelní provoz několika operačních systémů v jednom počítači.

Infikovaný objekt

Objekt, u kterého se část kódu přesně shoduje s částí kódu známého malwaru. Společnost Kaspersky nedoporučuje používat takové objekty.

Karanténa

Vyhrazené úložiště, do něhož aplikace ukládá záložní kopie souborů, jež byly upraveny či odstraněny v rámci dezinfekce. Kopie souborů jsou uloženy ve zvláštním formátu, který není pro počítač nebezpečný.

Kaspersky Security Network (KSN)

Cloudová vědomostní databáze společnosti Kaspersky obsahující informace o reputaci aplikací a webů. Používání dat ze služby Kaspersky Security Network zaručuje rychlejší reakci aplikací společnosti Kaspersky na hrozby, zvyšuje účinnost některých součástí ochrany a snižuje riziko falešně pozitivních výsledků.

Komprimovaný soubor

Komprimovaný spustitelný soubor, který obsahuje dekomprimační program a pokyny pro operační systém k jeho spuštění.

Kontrola datových přenosů

Kontrola v reálném čase pomocí informací z aktuální (nejnovější) verze databází o objektech přenášených pomocí všech protokolů (například HTTP, FTP a dalších protokolů).

Maska souboru

Vyjádření názvu souboru pomocí zástupných znaků. Základní zástupné znaky, které jsou používány v maskách souborů, jsou * a ?, kde znak * představuje jakýkoli počet znaků a znak ? zastupuje libovolný jednotlivý znak.

Mesh Wi-Fi síť

Mesh Wi-Fi síť je Wi-Fi systém, jehož cílem je eliminovat zóny se slabým signálem a zajistit bezproblémové pokrytí Wi-Fi v domácím nebo kancelářském prostředí. Mesh systémy umožňují vyšší rychlosti přenosu dat, široké pokrytí a spolehlivé připojení pro zařízení, která se připojují k síti poskytováním Wi-Fi z více bodů.

Nastavení úlohy

Specifické nastavení aplikace pro každý typ úlohy.

Nekompatibilní aplikace

Antivirová aplikace od třetí strany nebo aplikace společnosti Kaspersky, která nepodporuje správu prostřednictvím aplikace Kaspersky.

Nevyžádaná pošta

Nevyžádané hromadné e-mailové zprávy obsahující nejčastěji reklamu.

Neznámý virus

Nový virus, o kterém neexistují žádné informace v databázích. Obecně jsou neznámé viry v objektech zjišťovány aplikací pomocí heuristické analýzy. Tyto objekty jsou klasifikovány jako pravděpodobně infikované.

Phishing

Typ internetového podvodu, jehož cílem je získat neoprávněný přístup k důvěrným datům uživatele.

Pravděpodobně infikovaný objekt

Objekt, jehož kód obsahuje části upraveného kódu ze známé hrozby, nebo objekt, jehož chování se podobá chování určité hrozby.

Pravděpodobně nevyžádaná pošta

Zpráva, kterou nelze jednoznačně považovat za nevyžádanou poštu, ale má několik atributů nevyžádané pošty (např. určité typy poštovních a reklamních zpráv).

Probíhá aktivace aplikace

Přepnutí aplikace do plně funkčního režimu. Aktivaci aplikace provádí uživatel v rámci instalace nebo po instalaci aplikace. K aktivaci aplikace musí mít uživatel aktivační kód.

Program pro sledování úhozů kláves

Program určený ke skrytému protokolování kláves stisknutých uživatelem. Program pro sledování úhozů kláves zachytává úhozy kláves.

Protokol

Jasně definovaný a standardizovaný soubor pravidel pro řízení součinnosti mezi klientem a serverem. Mezi známé protokoly a s nimi spojené služby patří HTTP (WWW), FTP a NNTP (news).

Rootkit

Program nebo soubor programů pro maskování stop nepřátelských programů nebo malwaru v operačním systému.

V operačních systémech na bázi Windows představuje rootkit obvykle program, který pronikne do operačního systému a brání systémovým funkcím (Windows API). Bránění a úpravy nízkoúrovňových funkcí rozhraní API jsou hlavní metody, které těmto programům umožňují poměrně skrytou přítomnost v operačním systému. Rootkit obvykle může kromě klíčů registru popsaných v jeho konfiguraci také maskovat přítomnost jakýchkoli procesů, složek a souborů, které byly uloženy na pevném disku. Mnohé rootkity instalují v operačním systému své vlastní ovladače a služby (které jsou také „neviditelné“).

Síla Wi-Fi signálu

Síla Wi-Fi signálu je měřena jako RSSI (indikátor síly přijímaného signálu), tedy plná úroveň výkonu přijímaného signálu. Jednotkou měření je dBm (decibel s odkazem na 1 miliwatt).

Hodnota síly signálu se může lišit od 0 do -100 dBm. Vyšší hodnoty síly signálu (blíže 0) odpovídají lepšímu (silnějšímu) signálu a nižší hodnoty (blíže -100) horšímu (slabému) signálu.

Skript

Malý počítačový program nebo nezávislá část programu (funkce), která je zpravidla vyvinuta k provádění konkrétní úlohy. Nejčastěji se využívá s programy vloženými do hypertextu. Skripty jsou například spuštěny po otevření některých webů.

Pokud je povolena ochrana v reálném čase, aplikace sleduje spouštění skriptů, zachycuje je a kontroluje, zda neobsahují viry. Na základě této kontroly můžete zablokovat nebo povolit provedení skriptu.

Skupina důvěryhodnosti

Skupina, do které aplikace Kaspersky zařadí aplikace nebo proces v závislosti na následujících kritériích: přítomnost digitálního podpisu, reputace ve službě Kaspersky Security Network, úroveň důvěryhodnosti zdroje aplikace a potenciální riziko plynoucí z akcí prováděných aplikací nebo procesem. Na základě skupiny důvěryhodnosti, do které aplikace patří, pak aplikace Kaspersky může omezit akce prováděné aplikací v operačním systému.

V aplikaci Kaspersky se používají následující skupiny důvěryhodnosti: Důvěryhodné, Nízké omezení, Vysoké omezení, Nedůvěryhodné.

Součásti ochrany

Základní součásti aplikace Kaspersky určené k ochraně před konkrétními typy hrozeb (například Anti-Spam a Anti-Phishing). Jednotlivé součásti jsou poměrně nezávislé na ostatních, a je tudíž možné je zakázat či konfigurovat vzájemně nezávisle.

Spouštěcí objekty

Soubor programů potřebných ke spuštění a řádnému běhu operačního systému a softwaru instalovaného v počítači. Tyto objekty jsou spouštěny při každém spuštění operačního systému. Existují viry schopné infikovat právě automaticky spouštěné objekty, což může například vést k zablokování spouštění operačního systému.

Spouštěcí sektor disku

Spouštěcí sektor je speciální oblast na pevném disku počítače, diskety nebo jiného zařízení pro ukládání dat. Obsahuje informace o souborovém systému disku a program spouštěcího zavaděče, který má na starosti spouštění operačního systému.

Existuje mnoho virů, které infikují spouštěcí sektory, proto se nazývají viry spouštěcího sektoru (bootovací). Aplikace společnosti Kaspersky umožňuje kontrolovat, zda se ve spouštěcích sektorech nenacházejí viry, a pokud nalezne infekci, provede jejich dezinfekci.

Tajný trezor

Datový trezor je speciální datové úložiště, ve kterém jsou soubory uloženy v šifrované formě. Pro přístup k těmto souborům je potřebné heslo. Tajné trezory slouží jako prevence neoprávněného přístupu k uživatelských datům.

Technologie iChecker

Jedná se o technologii, která zvyšuje rychlost antivirové kontroly vyloučením objektů, jež se od poslední kontroly nezměnily, za předpokladu, že se nezměnily parametry kontroly (databáze a nastavení). Informace o jednotlivých souborech se ukládají do zvláštní databáze. Tato technologie se používá v obou režimech, tj. při ochraně v reálném čase i při kontrole na vyžádání.

Například jste aplikací Kaspersky nechali zkontrolovat archiv a tomu byl přiřazen stav není infikováno. Jestliže se tento archiv nezměnil a nezměnilo se ani nastavení kontroly, aplikace při příští kontrole archiv přeskočí. Pokud obsah archivu změníte přidáním nového objektu, změníte nastavení kontroly nebo provedete aktualizaci databází aplikace, bude archiv znovu kontrolován.

Omezení technologie iChecker:

  • nepracuje s rozsáhlými soubory, protože je snazší soubor zkontrolovat než zkoumat, zda se od poslední kontroly nezměnil;
  • podporuje omezený počet formátů.
Trasování

Spouštění aplikace v režimu ladění; po provedení každého z příkazů se aplikace zastaví a zobrazí se výsledek tohoto kroku.

Úloha

Funkce aplikace společnosti Kaspersky jsou implementovány ve formě úloh, jako jsou úloha úplné kontroly nebo úloha aktualizace.

Úroveň rizika

Index zobrazující pravděpodobnost, že aplikace představuje hrozbu pro operační systém. Úroveň hrozby se počítá pomocí heuristické analýzy na základě dvou typů kritérií:

  • statických (například informací o spustitelném souboru aplikace: velikost, datum vytvoření atd.);
  • dynamických, která se používají pro simulaci činnosti aplikace ve virtuálním prostředí (analýza systémových volání aplikace).

Hodnocení hrozby umožňuje detekování chování typického pro malware. Čím nižší je úroveň hrozby, tím více akcí v operačním systému má aplikace povoleno provádět.

Úroveň zabezpečení

Úroveň zabezpečení je předem definovaný soubor nastavení pro nějakou součást aplikace.

Virus

Program, který infikuje jiné programy přidáním svého kódu do těchto programů za účelem získání kontroly při spuštění infikovaných souborů. Tato jednoduchá definice umožňuje identifikaci hlavní akce, kterou virus provádí, tj. infekci.

Zálohování a obnovení

Vytváří záložní kopie dat uložených v počítači. Záložní kopie jsou vytvářeny za účelem prevence ztráty dat v důsledku krádeže, nesprávného fungování hardwaru či útoků hackerů.

Zranitelnost

Vada v operačním systému nebo v aplikaci, jíž mohou původci malwaru využít k průniku do operačního systému nebo aplikace za účelem poškození jejich integrity. Přítomnost velkého množství slabých míst v operačním systému jej činí nespolehlivým, protože viry, které do operačního systému vniknou, mohou způsobit narušení chodu samotného operačního systému i nainstalovaných aplikací.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.