نحوه ارسال بازخورد در خصوص امنیت مالی

1 آوريل 2021

ID 126790

می‌توانید دیدگاه خود درباره عملکرد سامانه امنیت مالی را به Kaspersky ارسال یا مشکلات آن را گزارش کنید.

نحوۀ ارسال بازخورد‏

نحوۀ گزارش مشکل‏

اگر برنامه در ارسال بازخورد شما ناموفق باشد (برای مثال، اتصال اینترنت در دسترس نباشد)، بازخورد شما در رایانه تان ذخیره می‌شود. بازخورد به صورت آزادانه برای 30 روز ذخیره می‌شود.

می توانید تا روزی 10 بار برای ارسال بازخورد در خصوص عملکرد مؤلفه امنیت مالی اقدام کنید.

می توانید زمانی که مؤلفه امنیت مالی غیرفعال است نیز بازخورد ارسال کنید. زمانی که مؤلفه امنیت مالی غیرفعال است، می‌توانید یک بار در ماه بازخورد ارسال کنید.

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.