klsql2 утилитасы арқылы жасалған SQL сұрауының мысалы

2024 ж. 29 наурыз

ID 151338_1

Бұл бөлімде klsql2 утилитасы арқылы жасалған SQL сұрауының мысалы келтірілген.

Келесі мысал, пайдаланушылардың құрылғыларында соңғы 7 күнде болған оқиғалардың тізімін қалай алуға болатындығын және оны оқиғалардың пайда болу уақыты бойынша сұрыптауға болатындығын көрсетеді, алдымен ең соңғы оқиғалар көрсетіледі.

Мысалы:

SELECT

e.nId, /* оқиға идентификаторы */

e.tmRiseTime, /* оқиғаның пайда болу уақыты */

e.strEventType, /* оқиға түрінің ішкі атауы */

e.wstrEventTypeDisplayName, /* көрсетілген оқиға атауы */

e.wstrDescription, /* көрсетілген оқиға сипаттамасы */

e.wstrGroupName, /* құрылғылар тобының атауы */

h.wstrDisplayName, /* оқиға болған құрылғының көрсетілетін атауы */

CAST(((h.nIp / 16777216) & 255) AS varchar(4)) + '.' +

CAST(((h.nIp / 65536) & 255) AS varchar(4)) + '.' +

CAST(((h.nIp / 256) & 255) AS varchar(4)) + '.' +

CAST(((h.nIp) & 255) AS varchar(4)) as strIp /* оқиға болған құрылғының IP мекенжайы */

FROM v_akpub_ev_event e

INNER JOIN v_akpub_host h ON h.nId=e.nHostId

WHERE e.tmRiseTime>=DATEADD(Day, -7, GETUTCDATE())

ORDER BY e.tmRiseTime DESC

Сондай-ақ, қараңыз:

Сценарий: Оқиғаларды SIEM жүйелеріне экспорттауды конфигурациялау

Сізге мына мақала пайдалы болды ма?
Нені жақсартуға болады?
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.
Пікіріңіз үшін рақмет! Сіз бізге жұмысымызды жақсартуға көмектесесіз.