Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Kaspersky Internet Security 16 for Mac

 

Kaspersky Internet Security 16 for Mac

 
 
 

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Kaspersky Internet Security 16 for Mac

Powrót do sekcji "Licencjonowanie i aktywacja"
Ostatnia aktualizacja: 2017 maj 26 ID artykułu: 12545
 
 
 
 

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

WAŻNA INFORMACJA PRAWNA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ.

Uruchomienie Oprogramowania oraz kliknięcie przycisku potwierdzającego, za pomocą którego Użytkownik potwierdza podczas instalacji akceptację Umowy licencyjnej lub wpisanie odpowiednich znaków (bądź odpowiedniego znaku), stanowi bezwarunkowe przyjęcie warunków niniejszej Umowy Licencyjnej przez Użytkownika. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przyjęcie warunków niniejszej Umowy Licencyjnej, zobowiązany jest przerwać instalację Oprogramowania oraz/lub usunąć Oprogramowanie.
PO KLIKNIĘCIU PRZYCISKU WYRAŻENIA ZGODY W OKNIE UMOWY LICENCYJNEJ LUB PO WPISANIU ODPOWIEDNIEGO SYMBOLU/ODPOWIEDNICH SYMBOLI, UŻYTKOWNIK NABYWA PRAWO DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA NA ZASADACH I WARUNKACH ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE. 
JEŚLI DO OPROGRAMOWANIA DOŁĄCZONA JEST PISEMNA UMOWA LICENCYJNA LUB CERTYFIKAT LICENCYJNY, WARUNKI UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA OKREŚLONE W UMOWIE LICENCYJNEJ LUB W CERTYFIKACIE LICENCYJNYM MAJĄ PIERWSZEŃSTWO NAD NINIEJSZĄ UMOWĄ LICENCYJNĄ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO.

1. Definicje

1,1. Oprogramowanie oznacza oprogramowanie, w tym Aktualizacje i powiązane materiały.
1,2. Posiadacz praw (posiadacz wszystkich praw, wyłącznych bądź innych praw do Oprogramowania) oznacza firmę AO Kaspersky Lab, spółkę zarejestrowaną zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terenie Federacji Rosyjskiej.
1,3. Komputer— system operacyjny, maszyna wirtualna lub sprzęt komputerowy, w tym stacja robocza, urządzenie mobilne lub serwer, dla których przeznaczone jest Oprogramowanie i/lub na których ma zostać ono zainstalowane i/lub będzie użytkowane.
1,4. Standardowa wersja Oprogramowania oznacza wersję Oprogramowania dostępną dla użytkowników bezpłatnie, która nie wymaga aktywacji.
1,5. Rozszerzona wersja Oprogramowania oznacza wersję Oprogramowania z funkcjonalnością dostępną dopiero po dokonaniu aktywacji. Rozszerzona wersja Oprogramowania w ramach niniejszej Umowy oznacza również Oprogramowanie, które nie jest podzielone na Standardową i Rozszerzoną funkcjonalność.
1,6. Użytkownik końcowy (Użytkownik) oznacza osobę(-y) fizyczną(-e) instalującą(-e) lub korzystającą(-e) w imieniu własnym z legalnej kopii Oprogramowania; lub, jeżeli Oprogramowanie jest pobierane lub instalowane w imieniu organizacji, np. pracodawcy, „Użytkownik”oznacza również organizację, na potrzeby której Oprogramowanie zostaje pobrane lub zainstalowane i niniejszym przyjmuje się, iż ta organizacja upoważniła osobę przyjmującą warunki tej umowy do uczynienia tego w jej imieniu. Dla celów niniejszej umowy, termin „Organizacja”, obejmuje, bez ograniczeń, każdą spółkę, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, korporację, stowarzyszenie, spółkę kapitałową, zarząd powierniczy, spółkę joint venture, organizację pracowniczą, organizację nie posiadającą osobowości prawnej lub organizacje rządowe. W odniesieniu do Oprogramowania dystrybuowanego bezpłatnie, z wyjątkiem Oprogramowania udostępnionego w celach ewaluacyjnych, termin Użytkownik rozumiany jest w znaczeniu podmiotu(-ów) indywidualnego(-nych).
1,7. Partner(-rzy)oznacza(-ją) organizacje lub osoby fizyczne, zajmujące się dystrybucją Oprogramowania w oparciu o licencję i umowę zawartą z Posiadaczem praw.
1,8. Aktualizacja(-e) — antywirusowe bazy danych, ulepszenia Oprogramowania, poprawki do usterek programowych, poszerzenia i/lub modyfikacje Oprogramowania.
1,9. Poszerzenia oprogramowania— dodatkowe komponenty Oprogramowania oraz usługi świadczone przez Posiadacza praw, które poszerzają funkcje Oprogramowania i które mogą być stosowane wraz z Oprogramowaniem lub oddzielnie oraz dla których może być konieczny zakup dodatkowej Licencji lub poszerzenie obecnej. Niektóre poszerzenia mogą być udostępniane bezpłatnie, inne za uiszczeniem opłaty. Użytkownik może zasięgnąć dodatkowych informacji przed ich nabyciem.
1,10. Instrukcjaużytkownika oznacza instrukcję użytkownika, podręcznik administratora, dokumentację i związane z nimi materiały objaśniające lub inne.
1,11. Certyfikat Licencyjnyoznacza dokument przekazany Użytkownikowi wraz z kodem aktywacyjnym oraz dalszymi informacjami na temat Licencji.
1,12. Web-Portal oznacza lokalizację internetową Posiadacza praw pozwalającą na zarządzanie zainstalowanym Oprogramowaniem oraz nabytymi licencjami.
1,13. Konto Użytkownika oznacza osobistą sekcję Web-Portalu utworzoną za pomocą danych wprowadzonych przez Użytkownika podczas rejestracji w Web-Portalu. Konto Użytkownika pozwala Użytkownikowi na uzyskanie dostępu do Web-Portalu w celu wykonywania operacji wymienionych w pkt. 1.12.

2. Przyznanie Licencji

2,1. Użytkownikowi nadawana jest niewyłączna Licencja na użytkowanie Oprogramowania w ramach funkcji opisanych w Instrukcji użytkownika, lub na stronie pomocy technicznej Posiadacza praw, pod warunkiem, że spełnione są ze strony Użytkownika wszelkie wymogi techniczne, ograniczenia oraz warunki użytkowania niniejszej Umowy Licencyjnej.
Wersja próbna Jeżeli użytkownik otrzymał, pobrał i/lub zainstalował wersję próbną Oprogramowania i otrzymał niniejszym licencję ewaluacyjną na Oprogramowanie, jeżeli nie zostało to inaczej określone, może wykorzystywać je wyłącznie w celach ewaluacyjnych i wyłącznie w określonym przedziale czasowym począwszy od dnia pierwszej instalacji. Wykorzystywanie Oprogramowania do innych celów lub w okresie wykraczającym poza okres ewaluacji jest surowo wzbronione.
Oprogramowanie wielośrodowiskowe; Oprogramowanie wielojęzyczne; Podwójne nośniki oprogramowania; Kopie zbiorowe; Pakiety. W przypadku Użytkowników korzystających z innych wersji Oprogramowania lub innych wersji językowych Oprogramowania, posiadających Oprogramowanie na kilku nośnikach, w postaci kopii zbiorowej bądź w pakiecie wraz z innym oprogramowaniem, całkowita dozwolona ilość Komputerów, na których instalowane są wszystkie wersje Oprogramowania powinna odpowiadać liczbie komputerów wymienionej w Licencji otrzymanej od Posiadacza praw, zakładając, że, jeżeli warunki licencjonowania nie stanowią inaczej, każda uzyskana Licencja uprawnia Użytkownika do zainstalowania i korzystania z Oprogramowania na liczbie Komputerów i/lub na liczbie Kont Użytkownika określonych w paragrafach 2.2 oraz 2.3.
Uprawnienia do korzystania z Oprogramowania dystrybuowanego bezpłatnie są przyznawane tylko osobom fizycznym, z wyjątkiem Oprogramowania do celów ewaluacyjnych. Użytkowanie Oprogramowania przez osoby fizyczne jest dozwolone wyłącznie do celów niekomercyjnych. Użytkowanie Oprogramowania dostępnego bezpłatnie przez osoby prawne jest ściśle zabronione z wyjątkiem Oprogramowania na cele ewaluacyjne.
2,2. Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane na nośniku fizycznym, Użytkownik może z niego korzystać na Komputerach i/lub Kontach Użytkownika, w liczbie określonej na opakowaniu.
2,3. Jeżeli Oprogramowanie zostało otrzymane/zakupione przez Internet, Użytkownik może korzystać z Oprogramowania na Komputerach i/lub Kontach Użytkownika, w liczbie określonej przy zakupie Licencji na Oprogramowanie.
2,4. Użytkownik ma prawo do wykonania kopii Oprogramowania wyłącznie w celu stworzenia kopii zapasowej, która zastąpi legalnie posiadaną kopię na wypadek jej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jej użytkowanie. Kopii zapasowej nie wolno użytkować do innych celów i musi ona zostać zniszczona po utracie przez Użytkownika prawa do użytkowania Oprogramowania lub po wygaśnięciu bądź wycofaniu Licencji Użytkownika z jakiegokolwiek powodu, stosownie do prawa obowiązującego w kraju zamieszkania Użytkownika lub w kraju, w którym Użytkownik korzysta z Oprogramowania.
2,5. Użytkownik może przekazać niewyłączną Licencję na korzystanie z Oprogramowania innym osobom fizycznym w zakresie udzielonym Użytkownikowi przez Posiadacza praw pod warunkiem, że osoba otrzymująca wyrazi zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy oraz w pełni zastąpi dotychczasowego Użytkownika jako posiadacza Licencji udzielonej przez Posiadacza praw. W przypadku pełnego przeniesienia praw nadanych przez Posiadacza praw na korzystanie z Oprogramowania, Użytkownik ma obowiązek zniszczenia wszelkich posiadanych kopii Oprogramowania, w tym kopii zapasowych. Osoba otrzymująca przekazaną Licencję musi wyrazić zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy. Jeżeli osoba otrzymująca nie wyrazi zgody na przestrzeganie wszystkich zasad i warunków niniejszej Umowy, nie może zainstalować bądź/ani użytkować Oprogramowania. Użytkownik oświadcza również, jako osoba otrzymująca przekazywaną Licencję, że nie posiada żadnych dodatkowych lub większych praw niż oryginalny Użytkownik końcowy, który uzyskał Oprogramowanie od Posiadacza praw.
2,6. Po aktywacji Oprogramowania (z wyjątkiem Oprogramowania na cele ewaluacyjne) w terminie określonym na opakowaniu (jeżeli Oprogramowanie zostało zakupione na nośniku fizycznym) lub określonym w ramach potwierdzenia złożenia zamówienia subskrypcji lub zakupu Oprogramowania (jeżeli Oprogramowanie zostało nabyte przez internet), Użytkownik otrzyma od Posiadacza praw lub jego Partnerów automatyczne Aktualizacje i najnowsze wersje Oprogramowania oraz pomoc techniczną, zgodnie z paragrafem 5.

3. Aktywacja i okres obowiązywania

3,1. Okres użytkowania Standardowej wersji oprogramowania nie jest ograniczony przez Posiadacza praw.
3,2. Jeśli Użytkownik zmodyfikuje swój Komputer lub wprowadzi zmiany do zainstalowanego na nim oprogramowania innych dostawców, Posiadacz praw może wymagać od Użytkownika przeprowadzenia ponownej aktywacji Oprogramowania, przy czym liczba aktywacji może być ograniczona przez Posiadacza praw.
3,3. Jeżeli Oprogramowanie zostało uzyskane na nośniku fizycznym, może ono być wykorzystywane, po przyjęciu warunków niniejszej Umowy, w okresie oznaczonym na opakowaniu, począwszy od akceptacji niniejszej Umowy.
3,4. Jeżeli Oprogramowanie zostało otrzymane/zakupione przez internet, można z niego korzystać po zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez okres określony podczas dokonywania zakupu.
3,5. Jeśli Oprogramowanie zostało uzyskane od Partnera, okres faktycznego korzystania z Oprogramowania może być uzgodniony pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem.
3,6. Jeżeli istnieje Certyfikat Licencyjny, okres użytkowania Oprogramowania jest określony w certyfikacie.
3,7. Jeżeli istnieje subskrypcja, okres korzystania z Oprogramowania jest określany przy otrzymaniu potwierdzenia subskrypcji.
3,8. Jeżeli Oprogramowanie aktywowane jest z bezpłatną licencją, okres użytkowania Oprogramowania jest ograniczony do 1 (jednego) roku.
Jeżeli Posiadacz praw poda inny okres trwania Licencji, uznaje się, że Użytkownik został o tym prawidłowo poinformowany.
Na koniec okresu trwania Licencji, Posiadacz praw może udostępnić nową ograniczoną licencję na użytkowanie Oprogramowania. W tym przypadku, Oprogramowanie aktywowane jest automatycznie.
3,9. Jeżeli Użytkownik otrzymał Oprogramowanie od Posiadacza praw na cele ewaluacyjne, okres użytkowania Oprogramowania jest podany w odpowiedniej sekcji witryny internetowej Posiadacza praw.
3,10. Jeżeli Oprogramowanie zostało zakupione w celu przedłużenia prawa do korzystania z wcześniej nabytego Oprogramowania, użytkownik może ponownie aktywować Oprogramowanie wyłącznie w przypadku, gdy dostępny jest kod aktywacyjny do wcześniej nabytego Oprogramowania. W przypadku braku kodu aktywacyjnego, okres faktycznego korzystania z Oprogramowania będzie ograniczony zgodnie z informacjami przedstawionymi przy zakupie licencji, zawartymi na opakowaniu lub na portalu internetowym, na którym licencja została nabyta.
3,11. W przypadku Oprogramowania aktywowanego z licencją na cele ewaluacyjne w rozumieniu paragrafu 2.1, informacje o okresie użytkowania Oprogramowania można uzyskać za pomocą metod opisanych w Instrukcji użytkownika.
3,12. Po wygaśnięciu licencji Rozszerzonej wersji Oprogramowania, funkcjonalność Rozszerzonej wersji Oprogramowania będzie ograniczona do funkcjonalności Standardowej wersji Oprogramowania.
3,13. Po upływie okresu trwania Umowy licencyjnej, Użytkownik może zostać upoważniony do kontynuacji użytkowania Oprogramowania na określony czas z możliwym ograniczeniem zakresu funkcji Oprogramowania. Szczegóły znajdują się na stronie help.kaspersky.com.
3,14. Jeżeli Oprogramowanie zakupione zostało w celu użytkowania na więcej niż jednym komputerze, okres licencyjny Oprogramowania rozpocznie się w dniu aktywacji Oprogramowania na pierwszym z Komputerów lub zgodnie z terminem wyznaczonym w Certyfikacie Licencyjnym, w przypadku jego istnienia.
3,15. W przypadku niektórych typów i wersji Oprogramowania, Posiadacz praw umożliwia przeniesienie praw z Oprogramowania na inne aplikacje Posiadacza praw. Okres, przez jaki obowiązuje Licencja, oraz liczba Komputerów po dokonaniu migracji mogą ulec zmianie, zgodnie z obowiązującymi regułami Posiadacza praw. Po zakończeniu przeniesienia Licencji Oprogramowania, powrót do poprzedniego Oprogramowania na warunkach aktualnej Licencji jest niemożliwy.
Ważne: Należy zapoznać się z regułami przenoszenia Licencji na inne oprogramowanie, dostępnymi na stronie: www.kaspersky.com/flexible_licensing.
3,16. Z zastrzeżeniem innych środków prawnych czy prawa słuszności, które może przysługiwać Posiadaczowi praw, w wypadku naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszej Umowy Posiadacz praw jest uprawniony do wypowiedzenia Licencji na Oprogramowanie bez uprzedzenia oraz bez zwrotu kosztu zakupu w całości czy w części.
3,17. Posiadacz praw zastrzega sobie prawo do ograniczenia możliwości aktywacji Oprogramowania wyłącznie na region, w którym Oprogramowanie zostało nabyte od Posiadacza praw i/lub jego Partnerów. Informacje na temat tych ograniczeń są dostępne po zakończeniu procesu zakupu Licencji na Oprogramowanie.
3,18. Jeżeli Użytkownik uzyskał Oprogramowanie z kodem aktywacyjnym ważnym dla lokalizacji językowej Oprogramowania na region, w którym zostało ono nabyte od Posiadacza praw lub jego Partnerów, Użytkownik nie może aktywować Oprogramowania za pomocą kodu aktywacyjnego przeznaczonego dla innej lokalizacji językowej.
3,19. W przypadku ograniczeń określonych w paragrafach 3.17 i 3.18, informacje o tych ograniczeniach zostały umieszczone na opakowaniu i/lub stronie internetowej Posiadacza praw i/lub jego Partnerów.
3,20. W celu weryfikacji uprawnień do użytkowania Oprogramowania, Posiadacz praw zastrzega sobie prawo do korzystania ze środków służących sprawdzeniu, czy Użytkownik posiada licencjonowaną kopię Oprogramowania.
Oprogramowanie może przekazywać informacje licencyjne Posiadacza praw potrzebne do sprawdzenia uprawnień do eksploatacji Oprogramowania.
Jeśli weryfikacja nie jest możliwa w rozsądnym okresie czasu, funkcjonalność Oprogramowania może zostać ograniczona.

4. Elementy Oprogramowania posługujące się geolokacją, kamerą lub funkcją GPS oraz inne komponenty pobierające dane z Komputera lub mające kontakt z My Kaspersky.

4,1. Użytkownik zobowiązuje się, że będzie użytkował Oprogramowanie zgodnie z jego przewidzianym przeznaczeniem i nie doprowadzi do złamania przepisów prawa krajowego.
4,2. Adres e-mail użytkownika i inne dane przekazane w trakcie procesu rejestracji konta mogą być przekazane i przetwarzane przez zaufaną osobę trzecią w postaci dostawcy serwisu Posiadacza praw. Ta osoba trzecia będąca dostawcą serwisu może przetwarzać dane w krajach, w których stopień ochrony danych jest niższy niż w kraju zamieszkania Użytkownika.
4,3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania związane z użytkowaniem swojego konta przy użyciu własności Posiadacza praw oraz/lub własności jego Partnerów. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie Posiadacza praw z odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do konta Użytkownika.

5. Pomoc techniczna

5,1. Pomoc techniczna zapewniana będzie Użytkownikowi po zainstalowaniu najnowszej Aktualizacji Oprogramowania (z wyjątkiem jego wersji próbnej), zgodnie z zasadami pomocy technicznej.
Usługa pomocy technicznej, wraz z zasadami korzystania z niej, jest dostępna na stronie support.kaspersky.com..
5,2. Dane Użytkownika przechowywane na nośnikach należących do Posiadacza praw i/lub jego Partnerów mogą być wykorzystywane przez pomoc techniczną jedynie podczas odpowiedzi na zgłoszenia Użytkownika.

6. Udostępnianie informacji (jeżeli ma zastosowanie)

6,1. W celu usprawnienia ochrony informacji oraz ulepszenia jakości Oprogramowaniai usług, Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne podawanie Kaspersky Lab informacji o charakterze statystycznym i administracyjnym, w tym, lecz bez wyłączności, informacji na temat zainstalowanych programów, informacji o licencji, informacji o wykrytych zagrożeniach i infekcjach, sum kontrolnych przetwarzanych obiektów, informacji technicznych na temat Komputera i połączonych z nim urządzeń, informacji na temat aktywności urządzenia w sieci Web. Więcej informacji jest dostępnych na stronie help.kaspersky.com.
6,2. W celu zidentyfikowania nowych zagrożeń bezpieczeństwa informacji oraz ich źródeł, zwiększenia ochrony Użytkowników Oprogramowania i jakości produktu, Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne przekazywanie do Kaspersky Lab informacji wskazanych w Warunkach Umowy Użytkowania Kaspersky Security Network. Użytkownik może w każdej chwili aktywować i dezaktywować usługę Kaspersky Security Network w oknie ustawień Oprogramowania.
Also, You can activate and deactivate the Kaspersky Security Network service at any time in the Software settings window.
You further acknowledge and agree that any information gathered by Rightholder can be used to track and publish reports on security risk trends at the Rightholder’s sole and exclusive discretion.
Użytkownik dodatkowo uznaje i wyraża zgodę na to, iż wszelkie informacje zgromadzone przez Posiadacza praw mogą zostać wykorzystane do śledzenia oraz publikacji raportów o trendach w zakresie zagrożeń wg wyłącznego uznania Posiadacza praw. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby informacje były przesyłane do Kaspersky Security Network, nie powinien aktywować usługi Kaspersky Security Network, a jeżeli usługa już została przez niego aktywowana, powinien, natychmiast dezaktywować usługę Kaspersky Security Network.
Kaspersky Lab chroni otrzymane dane zgodnie z obowiązującym prawem właściwym oraz kodeksem firmy Kaspersky Lab.
Kaspersky Lab używa otrzymane informacje wyłącznie w formie anonimowej jako część składową złożonej statystyki. Statystyki te są generowane automatycznie z oryginalnych otrzymanych informacji i nie zawierają żadnych danych osobowych ani innych poufnych informacji. Uprzednio otrzymane informacje po ich zgromadzeniu są usuwane (raz do roku). Ogólne statystyki przechowywane są przez nieokreślony czas.

7. Użytkowanie funkcji zewnętrznych serwisów internetowych (jeżeli ma zastosowanie).

7,1. Jeżeli Użytkownik korzysta z zewnętrznych funkcji związanych z przechowywaniem danych i/lub tworzeniem kopii zapasowych na serwerach FTP serwisów internetowych do przechowywania danych, Użytkownik musi być świadom, że Posiadacz praw nie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo (poufność, nienaruszalność, dostępność) danych przechowywanych na tych nośnikach. Dostępność danych oraz ich ochrona podlega zasadom użytkowania tych serwisów.
Użytkownik powinien zapoznać się z warunkami bezpieczeństwa serwerów FTP lub serwisów internetowych przed rozpoczęciem korzystania z nich.

8. Otrzymywanie materiałów informacyjnych i reklamowych

8,1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za pośrednictwem Oprogramowania będzie otrzymywał od Posiadacza praw i/lub Partnerów materiały informacyjne, które pozwolą na zwiększenie poziomu ochrony.

9. Ograniczenia

9,1. Użytkownik nie będzie emulować, klonować, wynajmować, użyczać, wypożyczać na zasadach leasingu, odsprzedawać, modyfikować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej lub demontażowi ani tworzyć prac pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub jakąkolwiek jego część, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to dozwolone w postaci niezbywalnego prawa nadanego Użytkownikowi poprzez odpowiednie prawa, Użytkownik nie sprowadzi też żadnej części Oprogramowania do postaci czytelnej dla człowieka, nie przeniesie licencjonowanego Oprogramowania lub jego podzbioru oraz nie zezwoli na to stronie trzeciej, z wyjątkiem przypadków, kiedy niniejsze restrykcje są wyraźnie zakazane przez obowiązujące prawo. Ani kod binarny Oprogramowania ani jego kod źródłowy nie mogą być wykorzystywane bądź poddawane inżynierii wstecznej w celu stworzenia algorytmu programu, który jest zastrzeżony. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie nadane na mocy niniejszej Umowy są zastrzeżone przez Posiadacza praw oraz/lub odpowiednio, jego dostawców. Wszelkie przejawy nieautoryzowanego użycia Oprogramowania spowodują natychmiastowe i automatyczne rozwiązanie niniejszej Umowy oraz odebranie Licencji nadanej w ramach Umowy i mogą również spowodować rozpoczęcie postępowania przeciwko Użytkownikowi z powództwa cywilnego oraz/lub karnego.
9,2. Użytkownik nie dokona cesji swoich praw do korzystania z Oprogramowania na stronę trzecią, poza wyjątkami określonymi w paragrafie 2.5. niniejszej Umowy.
9,3. Użytkownik nie udostępni stronom trzecim kodu aktywacyjnego, nie zezwoli również stronom trzecim na korzystanie z kodu aktywacyjnego i/lub klucza licencyjnego, stanowiącego dane poufne będące własnością Posiadacza praw oraz dołoży uzasadnionych starań w celu ochrony kodu aktywacyjnego, pod warunkiem że, jak określone to zostało w paragrafie 2.5 niniejszej Umowy, Użytkownik może przekazać kod aktywacyjny i/lub klucz licencyjny stronom trzecim. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności kodu aktywacyjnego w okresie użytkowania Oprogramowania.
9,4. Użytkownik nie będzie wynajmował, użyczał ani wypożyczał Oprogramowania na zasadach leasingu żadnej stronie trzeciej.
9,5. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Oprogramowania do tworzenia danych lub oprogramowania wykorzystywanego do wykrywania, blokowania lub usuwania zagrożeń opisanych w Instrukcji użytkownika.
9,6. Użytkownikom korzystającym z próbnej wersji Oprogramowania nie przysługuje prawo do otrzymywania Pomocy technicznej opisanej w paragrafie 5 niniejszej Umowy, a Użytkownik nie ma prawa do przekazania Licencji bądź scedowania praw do korzystania z Oprogramowania na jakąkolwiek stronę trzecią.
9,7. Naruszenie intelektualnych praw własności do Oprogramowania wiąże się z odpowiedzialnością cywilną, administracyjną lub karną, zgodnie z obowiązującym prawem.

10. Ograniczona gwarancja i wyłączenie odpowiedzialności

10,1. Posiadacz praw gwarantuje działanie Oprogramowania zgodnie z załączoną Instrukcją użytkownika i, pod warunkiem stosowania obsługiwanych wersji Oprogramowania, instalację wszystkich najnowszych aktualizacji Oprogramowania, chyba że w Umowie Licencyjnej ustalono inaczej. Lista obsługiwanych wersji jest dostępna na stronie support.kaspersky.com.
10,2. Użytkownik wyraża zgodę na dostarczenie Oprogramowania wraz z opcją automatycznego przedłużenia Licencji, która umożliwia automatyczne pobieranie i instalację usprawnień, poprawek do usterek programowych i/lub modyfikacji dla Oprogramowania i jego składników, jak i nowych wersji Oprogramowania.
10,3. Użytkownik zgadza się na automatyczne pobieranie za pomocą Oprogramowania rozszerzeń do przeglądarek internetowych, niezbędnych do zapewnienia podstawowych funkcji licencjonowanego Oprogramowania.
10,4. Użytkownik oświadcza, akceptuje oraz zgadza się, iż żadne oprogramowanie nie jest wolne od błędów oraz że zalecane jest wykonywanie kopii zapasowych zawartości dysku komputera, z częstotliwością oraz o niezawodności odpowiadającej Użytkownikowi.
10,5. Posiadacz praw nie udziela jakiejkolwiek gwarancji na to, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie w przypadku pogwałcenia zasad opisanych w Instrukcji użytkownika lub w niniejszej Umowie.
10,6. Posiadacz praw nie gwarantuje, że Oprogramowanie będzie funkcjonowało poprawnie, jeżeli Użytkownik nie będzie regularnie pobierał Aktualizacji opisanych w paragrafie 2.6. niniejszej Umowy.
10,7. Posiadacz praw nie gwarantuje dostępności funkcji opisanych w Instrukcji użytkownika w dniu upływu okresu określonego w paragrafie 3. niniejszej Umowy Licencyjnej.
10,8. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie jest dostarczane z domyślnymi ustawieniami standardowo stosowanymi przez firmę Kaspersky Lab oraz że pełna odpowiedzialność za skonfigurowanie Oprogramowania pod kątem zaspokojenia własnych wymagań spoczywa na Użytkowniku.
10,9. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że Oprogramowanie będzie realizować działania niezbędne dla jego funkcjonowania.
10,10. OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIONE JEST UŻYTKOWNIKOWI W STANIE „TAKIM, JAKIM JEST” A POSIADACZ PRAW NIE SKŁADA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELA ZAPEWNIEŃ CO DO JEGO WYKORZYSTYWANIA LUB DZIAŁANIA. WYJĄWSZY WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI, OŚWIADCZENIA LUB POSTANOWIENIA, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYKLUCZYĆ LUB OGRANICZYĆ W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, POSIADACZ PRAW I JEGO PARTNERZY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, WARUNKÓW, OŚWIADCZEŃ ANI POSTANOWIEŃ (WYRAŻONYCH LUB DOMNIEMANYCH Z MOCY USTAWY, PRAWA ZWYCZAJOWEGO, ZWYCZAJU, WYKORZYSTANIA LUB INNYCH) W JAKICHKOLWIEK KWESTIACH, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, W KWESTIACH NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH, POKUPNOŚCI, SATYSFAKCJONUJĄCEJ JAKOŚCI, INTEGRACJI LUB PRZYDATNOŚCI DO DANEGO CELU. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY ORAZ CAŁKOWITE RYZYKO W KWESTII DZIAŁANIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYBÓR ODPOWIEDNIEGO OPROGRAMOWANIA DO OSIĄGNIĘCIA ŻĄDANYCH REZULTATÓW, ORAZ ZA INSTALACJĘ, KORZYSTANIE I WYNIKI UZYSKANE W REZULTACIE STOSOWANIA OPROGRAMOWANIA. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, POSIADACZ PRAW NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW, PRZERW W FUNKCJONOWANIU LUB INNYCH AWARII LUB TEŻ, ŻE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI WSZELKIE LUB WSZYSTKIE WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ZOSTAŁY ONE UJAWNIONE POSIADACZOWI PRAW.

11. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności

11,1. W NAJSZERSZYM PRAWNIE DOPUSZCZALNYM ZAKRESIE, W ŻADNYM WYPADKU POSIADACZ PRAW ANI JEGO PARTNERZY NIE BĘDĄ ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK SPECJALNE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY (W TYM, M. IN., ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB INFORMACJI POUFNYCH LUB INNYCH, PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI, UTRATĘ PRYWATNOŚCI, KORUPCJĘ, ZNISZCZENIE ORAZ UTRATĘ DANYCH LUB PROGRAMÓW, ZA NIEMOŻNOŚĆ WYWIĄZANIA SIĘ Z JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZKÓW, W TYM WSZELKICH OBOWIĄZKÓW USTAWOWYCH, OBOWIĄZKU DOBREJ WIARY LUB NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, ZA ZANIEDBANIE, STRATY EKONOMICZNE ORAZ WSZELKIE INNE STRATY PIENIĘŻNE) POWSTAŁE NA SKUTEK LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ ZAPEWNIENIA WSPARCIA LUB INNYCH USŁUG, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA ORAZ ZWIĄZANEJ Z OPROGRAMOWANIEM TREŚCI LUB W INNY SPOSÓB POWSTAŁYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA BĄDŹ W RAMACH LUB W ZWIĄZKU Z JAKIMKOLWIEK POSTANOWIENIEM NINIEJSZEJ UMOWY LUB ZŁAMANIEM WARUNKÓW UMOWNYCH BĄDŹ DELIKTOWYCH (W TYM Z ZANIEDBANIEM, WPROWADZENIEM W BŁĄD, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ LUB OBOWIĄZKIEM BEZPOŚREDNIM) LUB INNYM ZŁAMANIEM OBOWIĄZKU USTAWOWEGO, LUB JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM WARUNKÓW GWARANCJI PRZEZ POSIADACZA PRAW LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEGO PARTNERÓW NAWET, JEŻELI POSIADACZ PRAW LUB JEGO PARTNERZY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD.
UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA TO, IŻ W WYPADKU GDY POSIADACZ PRAW ORAZ/LUB JEGO PARTNERZY ZOSTANĄ UZNANI ZA ODPOWIEDZIALNYCH, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADACZA PRAW ORAZ/LUB JEGO PARTNERÓW OGRANICZAĆ SIĘ BĘDZIE DO KOSZTÓW OPROGRAMOWANIA. W ŻADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIADACZA PRAW ORAZ/LUB JEGO PARTNERÓW NIE PRZEKROCZY OPŁAT ZA OPROGRAMOWANIE WNIESIONYCH NA RZECZ POSIADACZA PRAW LUB JEGO PARTNERÓW (W ZALEŻNOŚCI OD OKOLICZNOŚCI).
NIC CO STANOWI TREŚĆ NINIEJSZEJ UMOWY NIE WYKLUCZA ANI NIE OGRANICZA ŻADNYCH ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH ŚMIERCI ORAZ ODNIESIONYCH OBRAŻEŃ CIELESNYCH. PONADTO, W PRZYPADKU GDY ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE W TREŚCI NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE ZOSTAĆ WYŁĄCZONE LUB OGRANICZONE W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, WTEDY ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE TO NIE BĘDZIE MIAŁO ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA, KTÓREGO W DALSZYM CIĄGU OBOWIĄZYWAĆ BĘDĄ POZOSTAŁE ZRZECZENIA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI, WYŁĄCZENIA ORAZ OGRANICZENIA.

12. Wyłączenie użytkowania w sposób niezgodny z prawem

12,1. Jeżeli Oprogramowanie VPN jest dostępne, Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Oprogramowania VPN wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Poniżej przedstawiono niektóre sposoby użycia Oprogramowania VPN, do których użytkownik nie jest upoważniony
• w jakikolwiek sposób powodujący naruszenie odpowiedniego prawa miejscowego, krajowego lub międzynarodowego bądź odpowiedniej regulacji miejscowej, krajowej lub międzynarodowej zgodnie z prawem obowiązującym w kraju, w którym znajduje się serwer VPN i/lub w którym używane jest Oprogramowanie VPN;
• w celu związanym z wyrządzeniem jakiejkolwiek krzywdy lub próbą wyrządzenia jakiejkolwiek krzywdy osobom młodocianym;
• w celu związanym z niewłaściwym wykorzystaniem Oprogramowania VPN poprzez świadome wprowadzanie m.in. wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które mogą być złośliwe i/lub szkodliwe dla używanych technologii;
• w celu związanym z inżynierią wsteczną, dekompilacją, dezasemblacją, modyfikacją, tłumaczeniem, próbą uzyskania kodu źródłowego Oprogramowania VPN lub tworzeniem dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania VPN;
• w celu związanym z uzyskaniem nieuprawnionego dostępu, zakłóceniem, uszkodzeniem lub zaburzeniem działania Oprogramowania VPN i/lub Usługi VPN. Każdy taki przypadek naruszenia będzie zgłaszany do odpowiednich instytucji zajmujących się egzekwowaniem prawa i w ramach współpracy z tymi instytucjami tożsamość Użytkownika będzie im ujawniana. W przypadku takiego naruszenia Użytkownik natychmiast straci prawo do korzystania z Oprogramowania VPN i/lub Usługi VPN;
• w celu związanym z przesłaniem, opublikowaniem, wysłaniem w wiadomości e-mail lub przekazaniem w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści nakierowanych na rychłe nakłonienie do lub wywołanie zachowania, które jest niezgodne z prawem, szkodliwe, zagrażające, niewłaściwe, dręczące, pokrętne, oszczercze, wulgarne, obsceniczne, oczerniające, naruszające prywatność innej osoby, pełne nienawiści lub niewłaściwe ze względu na kwestie rasowe, etniczne bądź inne i które mogą wywołać takie zachowanie;
• w celu związanym z podawaniem się za jakąkolwiek osobę lub jakikolwiek podmiot bądź niewłaściwym przedstawieniem swojego powiązania z osobą lub podmiotem w jakikolwiek inny sposób;
• w celu związanym z fałszowaniem nagłówków lub manipulowaniem identyfikatorami w inny sposób na potrzeby poznania źródła pochodzenia jakichkolwiek treści przesyłanych za pośrednictwem systemu VPN;
• w celu związanym z przesłaniem, opublikowaniem, wysłaniem w wiadomości e-mail lub przekazaniem w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek treści naruszających jakikolwiek patent, znak handlowy, jakąkolwiek tajemnicę handlową, jakiekolwiek prawa autorskie lub inną własność intelektualną jakiejkolwiek strony;
• w celu związanym z przesłaniem, opublikowaniem, wysłaniem w wiadomości e-mail lub przekazaniem w jakikolwiek inny sposób jakichkolwiek niezamawianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych i promocyjnych, takich jak „wiadomości-śmieci”, „spam”, „łańcuszki” lub „piramidy”;
• w celu związanym z zakłóceniem lub zaburzeniem działania systemów VPN i/lub serwerów VPN i/lub sieci VPN bądź nieprzestrzeganiem jakichkolwiek wymogów, procedur, polityk lub regulacji określonych dla sieci podłączonych do systemów VPN firmy;
• w celu związanym ze zbieraniem lub przechowywaniem danych osobowych innych użytkowników bez ich wiedzy;
• w celu związanym z promowaniem lub przekazywaniem wskazówek na temat działań niezgodnych z prawem, promowaniem działań nakierowanych na wyrządzenie jakiejkolwiek grupie lub osobie szkód fizycznych bądź spowodowanie u niej obrażeń lub promowaniem jakiegokolwiek aktu okrucieństwa względem zwierząt.

13. GNU oraz licencje stron trzecich

13,1. Oprogramowanie może zawierać programy komputerowe licencjonowane (lub sublicencjonowane) Użytkownikowi w ramach Powszechnej Licencji Publicznej GNU lub innych, podobnych licencji na bezpłatne oprogramowanie, które, poza innymi uprawnieniami, pozwalają użytkownikowi na kopiowanie, modyfikowanie oraz redystrybucję niektórych programów lub ich części oraz udostępniają kod źródłowy („Wolne Oprogramowanie”). • Jeżeli licencje te wymagają, aby dla każdego oprogramowania przekazywanego innym w formie wykonywalnego formatu binarnego, został udostępniony tym użytkownikom również kod źródłowy, kod ten został dołączony do Oprogramowania lub może zostać udostępniony użytkownikowi po otrzymaniu prośby przesłanej na adres: source@kaspersky.com. • Jeżeli jakiekolwiek licencje Wolnego Oprogramowania wymagają, aby Posiadacz praw udostępnił prawo do korzystania, kopiowania oraz modyfikowania programu w ramach Wolnego Oprogramowania wykraczające poza prawa przyznane z mocy niniejszej Umowy, wtedy prawa te stają się nadrzędne do zawartych w niniejszej Umowie praw i restrykcji.

14. Prawo własności intelektualnej

14,1. Użytkownik zgadza się, że Oprogramowanie oraz jego autorstwo, systemy, pomysły, metody działania, dokumentacja oraz inne zawarte w Oprogramowaniu informacje stanowią własność intelektualną oraz/lub cenne tajemnice handlowe Posiadacza praw lub jego partnerów oraz, że Posiadacz praw oraz, odpowiednio, jego partnerzy, chronieni są przepisami prawa cywilnego i karnego oraz przepisami o prawie autorskim, tajemnicy handlowej, znaku towarowym oraz prawem patentowym Federacji Rosyjskiej, Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak również traktatami międzynarodowymi. Niniejsza Umowa nie nadaje Użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej, w tym do Znaków towarowych lub usługowych Posiadacza praw oraz/lub jego partnerów („Znaki towarowe”). Użytkownik może korzystać ze Znaków towarowych tylko w zakresie identyfikacji wydruków stworzonych przez Oprogramowanie, stosownie do zaakceptowanych praktyk dotyczących znaków towarowych, w tym identyfikacji nazwy posiadacza Znaku towarowego. Takie wykorzystanie Znaku towarowego nie daje Użytkownikowi jakichkolwiek praw własności w stosunku do Znaku towarowego. Posiadacz praw oraz/lub jego partnerzy posiadają oraz zachowują wszelkie prawa, tytuł własności oraz prawo do udziału w zyskach z Oprogramowania, w tym, bez ograniczeń, wszelkich korekt błędów, usprawnień, Aktualizacji lub innych modyfikacji Oprogramowania dokonanych przez Posiadacza praw lub jakąkolwiek stronę trzecią oraz wszelkich praw autorskich, patentów, praw do tajemnic handlowych, znaków towarowych oraz innych zawartych w nich własności intelektualnych. Posiadanie, instalacja ani korzystanie z Oprogramowania przez Użytkownika nie powoduje przeniesienia na niego jakiegokolwiek tytułu własności intelektualnej Oprogramowania, a Użytkownik nie nabywa żadnych praw do Oprogramowania z wyjątkiem wyraźnie określonych niniejszą Umową. Wszystkie kopie Oprogramowania wykonane w ramach niniejszej Umowy muszą zawierać te same zastrzeżenia prawne pojawiające się na oraz w Oprogramowaniu. Z wyjątkiem, jak określono to w treści niniejszej Umowy, nie powoduje ona przyznania Użytkownikowi żadnych praw do własności intelektualnej Oprogramowania, a Użytkownik potwierdza, że Licencja, w sposób określony niniejszą Umową, nadaje Użytkownikowi jedynie prawo do ograniczonego korzystania z Oprogramowania na zasadach i warunkach określonych niniejszą Umową. Posiadacz praw zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały w sposób wyraźny przyznane Użytkownikowi w ramach niniejszej Umowy.
14,2. Użytkownik wyraża zgodę na niedokonywanie jakichkolwiek modyfikacji lub zmian w Oprogramowaniu. Użytkownik nie ma prawa usuwać lub zmieniać zawiadomień o ochronie praw autorskich ani innych zastrzeżeń prawnych na kopiach Oprogramowania.

15. Prawo właściwe

15,1. Z wyjątkiem paragrafów 15.2 oraz 15.3 poniżej, niniejsza Umowa jest rozumiana w świetle następujących przepisów określonych dla kraju lub regionu nabycia Oprogramowania i jest regulowana tymi przepisami, bez uwzględnienia ani zastosowania przepisów kolizyjnych prawa: a. Rosja. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w Rosji, prawa Federacji Rosyjskiej. b. Stany Zjednoczone, Portoryko, Samoa Amerykańskie, Guam oraz Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w Stanach Zjednoczonych, Portoryko, Samoa Amerykańskim, Guamie lub na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych, prawa stanu Massachusetts, jednak pod warunkiem, że prawa stanu, w którym użytkownik mieszka, regulują roszczenia zgłoszone w oparciu o stanowe prawa dotyczące ochrony konsumenta, nieuczciwej konkurencji i im podobne. W najszerszym kontekście dozwolonym przez prawo Posiadacz praw oraz Użytkownik niniejszym zgadzają się na odstąpienie od wszelkich praw do rozprawy sądowej z udziałem przysięgłych. c. Kanada. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w Kanadzie, prawa prowincji Ontario. d. Meksyk. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w Meksyku, przepisy prawa federalnego Meksyku. e. Unia Europejska (UE). Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w kraju członkowskim Unii Europejskiej, przepisy prawa Anglii. f. Australia. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w Australii, przepisy prawa stanu lub terytorium, w którym nabyto Licencję. g. Specjalny Region Administracyjny Hongkongu i Specjalny Region Administracyjny Makau. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkongu lub Makau, przepisy prawa Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu. h. Tajwan. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte na Tajwanie, przepisy prawa Tajwanu. i. Japonia. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w Japonii, przepisy prawa Japonii. j. Inne kraje bądź obszary. Jeśli Oprogramowanie zostało nabyte w innym kraju, obowiązywać będą konkretne przepisy prawa kraju, w którym dokonano zakupu.
15,2. Niezależnie od powyższego, jeśli przepisy prawa bądź polityka państwowa kraju bądź obszaru, w którym niniejsza Umowa będzie obowiązywać, zabraniają wdrożenia przepisów określonych w tej Umowie, wtedy w stopniu wymaganym przez te przepisy prawa bądź politykę państwową obowiązywać będą przepisy prawa tego kraju bądź obszaru. Jeśli Użytkownik jest klientem indywidualnym, zapisy w paragrafie 15.1 nie będą wpływać na jakiekolwiek prawa do podjęcia działań w obrębie kraju zamieszkania przysługujące użytkownikowi na mocy przepisów prawa tego kraju.
15.3.
Niniejsza Umowa nie podlega przepisom Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, których zastosowanie jest wyraźnie wykluczone.
15.4.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z produktem, Użytkownik końcowy będzie odpowiedzialny za bezpośredni kontakt wyłącznie z Posiadaczem praw lub jego partnerami.

16. Okres wszczynania powództwa
16,1. Żaden rodzaj powództwa, bez względu na formę, będący wynikiem lub związany z transakcjami przeprowadzonymi w ramach niniejszej Umowy, nie może zostać wszczęty przez którąkolwiek ze stron niniejszej Umowy po upływie jednego (1) roku od zaistnienia podstawy powództwa lub odkrycia jej istnienia, z wyjątkiem powództwa o naruszenie praw własności intelektualnej, które może być wszczęte w maksymalnym, mającym zastosowanie okresie dozwolonym przez prawo. 


17. Całość umowy; Zasada rozdzielności; Zaniechanie zrzeczenia się praw
17,1. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Posiadaczem praw i unieważnia wszelkie uprzednie pisemne lub ustne porozumienia, propozycje, zawiadomienia lub ogłoszenia dotyczące Oprogramowania lub treści niniejszej Umowy. Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszej Umowy, zrozumiał ją oraz wyraża zgodę na przestrzeganie jej postanowień. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane przez sąd właściwy za nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonywalne w całości bądź w części, postanowienie takie zostanie wąsko zinterpretowane tak, aby stało się zgodne z prawem oraz egzekwowalne, a całość Umowy nie zostanie wobec powyższego uznana za nieważną, a pozostała jej część zachowa moc obowiązującą ze wszystkimi konsekwencjami prawnymi i podlegać będzie wykonaniu w maksymalnym, dozwolonym prawnie i na zasadach słuszności zakresie, zachowując jednocześnie, w najszerszym prawnie dopuszczalnym zakresie, swoje początkowe intencje. Odstąpienie od jakiegokolwiek postanowienia lub warunku niniejszej Umowy nie będzie ważne, o ile nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez Użytkownika oraz upoważnionego do tego przedstawiciela Posiadacza praw, pod warunkiem, że zrzeczenie się dochodzenia praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się dochodzenia praw z tytułu jakichkolwiek wcześniejszych, współczesnych ani późniejszych naruszeń. Zaniechanie przez Posiadacza praw nalegania na wykonanie lub ścisłego egzekwowania wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy bądź jakiegokolwiek prawa, nie będzie interpretowane jako odstąpienie od tego postanowienia lub prawa. 


18. Informacje kontaktowe Posiadacza praw
W przypadku pytań dotyczących niniejszej Umowy lub chęci skontaktowania się z Posiadaczem praw z jakiegokolwiek powodu, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

AO Kaspersky Lab, 39A/3 Leningradskoe Shosse
Moskwa, 125212
Federacja Rosyjska
Email: info@kaspersky.com
Strona internetowa: www.kaspersky.com

© 2016 AO Kaspersky Lab. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsze oprogramowanie oraz towarzysząca mu dokumentacja są objęte oraz chronione prawem autorskim i międzynarodowymi umowami o ochronie praw autorskich, a także prawem oraz traktatami dotyczącymi własności intelektualnej.

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK