Opcje wiersza poleceń służące do zarządzania Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 

Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

 
 
 

Opcje wiersza poleceń służące do zarządzania Kaspersky Anti-Virus 8.0 for Windows Servers Enterprise Edition

Powrót do sekcji "Ogólne"
2012 sty 24 ID artykułu: 5027
 
 
 
 

Aby móc zarządzać antywirusem z wiersza poleceń, na chronionym serwerze musi być zainstalowany składnik Shell aplikacji.

KAVSHELL [HELP | START | STOP | SCAN | SCANCRITICAL | TASK | RTP | UPDATE | ROLLBACK | LICENSE | FBRESET | TRACE | DUMP | IMPORT| EXPORT ]

START — uruchamia Kaspersky Anti-Virus (uruchomienie usługi Kaspersky Anti-Virus).
STOP — zatrzymuje Kaspersky Anti-Virus (zatrzymanie usługi Kaspersky Anti-Virus).
SCAN — skanuje wybrane obszary przechowywania, wykrywa i leczy/usuwa zainfekowane obiekty.
SCANCRITICAL — uruchamia zadanie systemowe Skanowanie obszarów krytycznych.
TASK — uruchamia/wstrzymuje/wznawia/zatrzymuje określone zadanie; zwraca bieżący stan zadania.
RTP — uruchamia/zatrzymuje wszystkie zadania ochrony w czasie rzeczywistym.
UPDATE — aktualizuje antywirusowe bazy danych.
ROLLBACK — cofa bieżąco zainstalowane antywirusowe bazy danych do poprzednich (wycofanie baz danych).
LICENSE — zarządzanie kluczami licencyjnymi.
TRACE — włącza/wyłącza śledzenie całej aplikacji (śledzenie pojedynczych składników jest włączane jedynie z poziomu konsoli programu Anti-Virus).
DUMP — włączanie/wyłączanie zrzucania pamięci w wypadku awarii programu Anti-Virus.
IMPORT — importuje ustawienia i zadania programu Anti-Virus z pliku.
EXPORT — eksportuje wszystkie ustawienia i zadania programu Anti-Virus do pliku.

W celu wyświetlenia pomocy dotyczącej składni konkretnego polecenia użyj:
KAVSHELL HELP polecenie
KAVSHELL HELP polecenie
KAVSHELL HELP polecenie | HELP ]


Należy pamiętać, że jeśli na serwerze jest stosowany profil Kaspersky Administration Kit, to jest on stosowany również do zadań uruchamianych z poziomu wiersza poleceń. Na przykład, jeśli profil ustawia w zadaniach na żądanie akcję Wylecz, usuń, jeżeli leczenie się nie powiedzie i uruchomisz skanowanie z wiersza poleceń (korzystając z polecenia KAVSHELL SCAN) określając akcję Pomiń zainfekowany obiekt, druga akcja zostanie zignorowana, a zadanie zostanie wykonane zgodnie z opcją zdefiniowana w profilu - Wylecz, usuń, jeżeli leczenie się nie powiedzie.

Uruchomienie aplikacji

KAVSHELL START

Zatrzymanie aplikacji

KAVSHELL STOP

Sprawdzenie wybranych obiektów:

KAVSHELL SCAN <sprawdzany obszar> [/MEMORY | /SHARED | /STARTUP | /REMDRIVES | /FIXDRIVES | /MYCOMP]
[/L:<pełna ścieżka do pliku zawierającego listę sprawdzanych obiektów>] [/F<A|E|C>] [/AI:<DISINFECT | DISINFDEL | DELETE | REPORT | AUTO>]
[/AS:<QUARANTINE | DELETE | REPORT | AUTO>] [/E:<ABMSPO>] [/EM:<"maski">] [/ES:<rozmiar>] [/ET:<liczba_sekund>]
[/NOICHECKER] [/NOISWIFT][/W:<plik_raportu>] [/ALIAS:<alternatywna_nazwa_zadania>]

sprawdzany_obszar (klucz obowiązkowy) — skanowane obiekty. Można podać pliki, foldery, ścieżki sieciowe i predefiniowane obszary. Określ ścieżki sieciowe w formacie UNC. Dozwolone jest korzystanie z masek i zmiennych środowiskowych. Predefiniowane obszary:

  • /MEMORY: skanowanie obiektów w pamięci RAM.
  • /SHARED: sprawdzanie folderów współdzielonych na serwerze.
  • /STARTUP: skanowanie obiektów startowych.
  • /REMDRIVES: skanowanie dysków przenośnych.
  • /FIXDRIVES: skanowanie dysków twardych.
  • /MYCOMP: sprawdzanie wszystkich obszarów chronionego serwera.

L:<pełna ścieżka do pliku z listą sprawdzanych obiektów> — nazwa pliku zawierająca listę skanowanych obiektów (możliwe jest wykorzystanie predefiniowanych kluczy). Należy wpisywać jeden obiekt w każdej linii. Oddziel obszary skanowania spacją;

Uwagi:
- Jeśli nazwa pliku/folderu zawiera spacje, powinna być zawarta w cudzysłowie.
– Przy określaniu skanowanych obiektów można użyć masek.
– Jeśli obiekt jest katalogiem, wszystkie pliki w nim będą skanowane.

/F<A|E|C> — określa typy skanowanych plików (domyślnie, program Anti-Virus skanuje pliki po formacie):

  • /FA: skanuje wszystkie pliki.
  • /FC: skanuje obiekty według formatu (program Anti-Virus analizuje wewnętrzny format plików i sprawdza tylko te możliwe do zainfekowania).
  • /FE: skanuje obiekty według rozszerzenia (Anti-Virus skanuje tylko pliki z takimi rozszerzeniami, które mogą zostać zainfekowane).

/AI:<DISINFECT | DISINFDEL | DELETE | REPORT | AUTO> — akcja stosowana na zainfekowanych obiektach (domyślnie Anti-Virus pomija zainfekowane pliki):

  • DISINFECT: leczy, pomija, jeżeli leczenie nie powiedzie się.
  • DISINFECT: leczy, pomija, jeżeli leczenie nie powiedzie się.
  • DELETE: usuwa zainfekowane obiekty.
  • REPORT: pomija zainfekowane obiekty.
  • AUTO: stosuje akcję zalecaną dla tego typu zagrożenia.

/AS:<QUARANTINE | DELETE | REPORT | AUTO> — akcja podejmowana na podejrzanych (potencjalnie zainfekowanych) obiektach (domyślnie Anti-Virus pomija podejrzane pliki):

  • QUARANTINE: umieszcza obiekty w kwarantannie.
  • DELETE: usuwa podejrzane obiekty.
  • REPORT: pomija podejrzane obiekty.
  • AUTO: stosuje akcję zalecaną dla tego typu zagrożenia.

/E:<ABMSPO> — wykluczenie obiektów złożonych:

  • A: archiwa.
  • B: pocztowe bazy danych.
  • M: pliki formatu wiadomości pocztowej.
  • S: samorozpakowujące się archiwa.
  • P: spakowane obiekty.
  • O: obiekty osadzone OLE.

/EM:<"maski"> — wyklucza pliki zgodnie z maską. Jeśli podajesz kilka masek, oddziel je znakiem średnika (;), bez spacji;

/ES:<rozmiar> — wyklucz ze skanowania obiekty złożone większe niż określono. Domyślnie, antywirus skanuje obiekty o każdym rozmiarze.

[/ET:<liczba_sekund>] — zatrzymuje przetwarzanie obiektu, jeśli trwa dłużej niż określono (w sekundach). Domyślnie, nie ma ograniczenia.

/NOICHECKER — wyłącza technologię iChecker.

/NOISWIFT — wyłącza technologię iSwift.

/ALIAS:<alternatywna_nazwa_zadania> — przydziela zadaniu tymczasową nazwę, dzięki której możesz się do niego odwołać komendą TASK. Domyślnie, zadanie jest nazwane scan_<kavshell_pid>. Na przykład, scan_1256. W Konsoli programu Anti-Virus zadanie ma przydzieloną nazwę Scan objects (<data i czas>). Na przykład, Scan objects 13_10_50_20_09_2007.

/W:<plik raportu> — uruchamia raportowanie wykonywania zadania do pliku. Jeśli nie podano pełnej ścieżki, plik zostanie utworzony w katalogu w którym uruchomiono komendę KAVSHELL. Ponowne uruchomienie zadania z tymi samymi ustawieniami raportowania nadpisze istniejący plik. Jeśli utworzenie pliku raportu nie jest możliwe, program Anti-Virus nie zatrzyma procesu skanowania i nie zgłosi błędu.

Przykłady:

Uruchom skanowanie następujących folderów i plików:

 • Folder4 — podfolder zawierający narzędzie wiersza poleceń KAVSHELL;
 • D:\Folder1\Folder2\Folder3\;
 • C:\Folder5\;
 • \\server1\Shared Folder\;
 • F:\123\*.fgb — wszystkie pliki z rozszerzeniem fgb znajdujące się w folderze F:\123\;
 • /SHARED — wszystkie współdzielone foldery na serwerze

z następującymi parametrami:

 • Akcja stosowana na zainfekowanych obiektach — wylecz, usuń, jeżeli leczenie jest niemożliwe.
 • Akcja stosowana na podejrzanych obiektach — kwarantanna.
 • Skanuj wszystkie pliki.
 • Wykluczenia – archiwa, pocztowe bazy danych, pliki wiadomości pocztowych, pliki po maskach *.xtx;*.ff?;*.ggg;*.bbb;*.info
 • Nie używaj technologii iChecker i iSwift.
 • Zapisuj raporty do pliku report.log, w katalogu, z którego uruchomiono polecenie KAVSHELL:

KAVSHELL SCAN Folder4 D:\Folder1\Folder2\Folder3\ C:\Folder5\ C:\Folder6\3.exe F:\123\*.fgb
"\\server1\Shared Folder\" /SHARED /AI:DISINFDEL /AS:QUARANTINE /FA /E:ABM
/EM:"*.xtx;*.ff?;*.ggg;*.bbb;*.info" /NOICHECKER /NOISWIFT /W:report.log

Uruchomienie skanowania obiektów wymienionych w pliku scan_objects.lst (plik znajduje się w tym samym katalogu co narzędzie wiersza poleceń KAVSHELL), zapisanie wynikow skanowania w pliku report.log.

KAVSHELL SCAN /L:scan_objects.lst /W:report.log

Skanowanie obszarów krytycznych — uruchomienie zadania systemowego Skanowanie obszarów krytycznych

KAVSHELL SCANCRITICAL [/W:<plik_raportu>] /W:<plik_raportu> — rozpoczęcię zapisywania raportu wykonywania zadań do pliku. Jeśli nie podano pełnej ścieżki, plik zostanie utworzony w katalogu w którym uruchomiono komendę KAVSHELL. Ponowne uruchomienie zadania z tymi samymi ustawieniami zapisu w raporcie nadpisze istniejący plik. Jeśli utworzenie pliku raportu nie jest możliwe, program Anti-Virus nie zatrzyma procesu skanowania i nie zgłosi błędu.

Zarządzanie zadaniem:

KAVSHELL TASK [<alternatywna_nazwa_zadania> {/START | /STOP | /PAUSE | /RESUME | /STATE | /STATISTICS} ]

Jeśli zostanie uruchomione bez parametrów, wyświetlone zostaną listy wszystkich dostępnych zadań z następującymi parametrami: alternatywna nazwa zadania, typ zadania (systemowe, użytkownika lub grupy) i bieżący stan zadania.

<alternatywna nazwa zadania> — w poleceniu TASK zamiast zadania użyta zostanie jego alternatywna nazwa (alias zadania) — dodatkowa, krótka nazwa, którą antywirus przydziela zadaniom. Aby wyświetlić aliasy zadań programu Anti-Virus, wpisz KAVSHELL TASK bez podawania kluczy.

/START: uruchamia określone zadanie.

/STOP: zatrzymuje określone zadanie.

/PAUSE: wstrzymuje określone zadanie.

/RESUME: wznawia określone zadanie.

/STATE: uzyskuje bieżący stan określonych zadań (uruchomione, zatrzymane, wstrzymane).

/STATISTICS: statystyki zadania, informacje o liczbie obiektów przetworzonych od momentu uruchomienia go do chwili obecnej.

Przykłady:

KAVSHELL TASK

KAVSHELL TASK on-access /START

KAVSHELL TASK user-task_1 /STOP

KAVSHELL TASK scan-computer /STATE

Zarządzanie Ochroną w czasie rzeczywistym

KAVSHELL RTP { /START | /STOP} — uruchamianie/zatrzymywanie obu zadań ochrony w czasie rzeczywistym.

/START: uruchamia oba zadania ochrony w czasie rzeczywistym.

/STOP: zatrzymuje oba zadania ochrony w czasie rzeczywistym.

Przykłady:

KAVSHELL RTP /STOP

Aktualizacja antywirusowych baz danych i modułów aplikacji — uruchomienie tymczasowego zadania aktualizacji.

KAVSHELL UPDATE <źródło_aktualizacji | /AK | /KL> [/NOUSEKL] [/PROXY:<adres>:<port>] [/AUTHTYPE:<0-2>] [/PROXYUSER:<nazwa_użytkownika>] [/PROXYPWD:<hasło>] [/NOPROXYFORKL] [/USEPROXYFORCUSTOM] [/USEPROXYFORLOCAL] [/NOFTPPASSIVE] [/TIMEOUT:<liczba_sekund>] [/REG:<kod_iso3166>] [/W:<nazwa pliku raportu>] [/ALIAS:<alternatywna nazwa zadania>]

źródło aktualizacji — parametr wymagany. W wypadku określenia wielu źródeł, zadanie będzie odnosić się do nich w kolejności zgodnej z podaną. Źródła należy oddzielać spacją. Ścieżka może być określona jako:

 • <ścieżka_do_foldera_sieciowego_w_formacie_UNC>
 • <dowolny_adres_URL>
 • <katalog_lokalny>
 • /AK — Serwer_administracyjny_połączony_z_agentem_administracyjnym_zainstalowanym_na_chronionym_serwerze.
 • /KL — serwery aktualizacji firmy Kaspersky Lab.

/NOUSEKL — nie wykorzystuj serwerów aktualizacji firmy Kaspersky Lab, jeśli inne źródła są niedostępne (lub jeśli w trakcie aktualizowania z nich wystąpi błąd). Domyślnie są wykorzystywane.

/PROXY:<adres>:<port> — nazwa sieciowa lub adres IP serwera proxy i jego port. Jeśli nie określisz tego klucza, program Anti-Virus automatycznie wykryje serwer proxy wykorzystywany w sieci LAN.

/NOPROXYFORKL — nie wykorzystuj ustawień proxy przy łączeniu się z serwerami aktualizacji firmy Kaspersky Lab (używane domyślnie).

/USEPROXYFORCUSTOM — klucz ten jest wykorzystywany jedynie, gdy źródło aktualizacji określono jako <ścieżka_do_foldera_sieciowego_w_formacie_UNC>, <dowolny_adres_URL> i <katalog_lokalny>. Parametr określa wykorzystanie ustawień proxy przy łączeniu się z tymi źródłami. Jeśli w źródle aktualizacji nie podano żadnego adresu, nie trzeba wykorzystywać tego klucza.
Jeśli takie źródła są wykorzystywane, ale nie określono klucza /USEPROXYFORCUSTOM, ustawienia serwera proxy nie zostaną wykorzystane!

/USEPROXYFORLOCAL — użyj ustawień proxy przy łączeniu ze źródłami aktualizacji znajdującymi się w sieci LAN. Jeśli jako źródło aktualizacji określiłeś adres w sieci LAN, ale nie określiłeś klucza /USEPROXYFORLOCAL w zadaniu, przy łączeniu z tym źródłem ustawienia serwera proxy nie zostaną wykorzystane!

/AUTHTYPE:<0-2> — przy uzyskiwaniu dostępu do serwera proxy wykorzystaj metody autoryzacji:

 • 0 – Autoryzacja wbudowana w system Microsoft Windows (autoryzacja NTLM); Antywirus połączy się z serwerem proxy z poziomu lokalnego konta systemowego (SYSTEM).
 • 1 — Autoryzacja wbudowana w system Microsoft Windows (autoryzacja NTLM); Antywirus połączy się z serwerem proxy korzystając z danych konta określonych w kluczach /PROXYUSER i /PROXYPWD.
 • 2 – Autoryzacja przy pomocy nazwy użytkownika i hasła określonych przez klucze /PROXYUSER i /PROXYPWD (podstawowa autoryzacja).

/PROXYUSER:<nazwa_użytkownika> — nazwa użytkownika, która zostanie wykorzystana do dostępu do serwera proxy. Jeśli określisz wartość klucza /AUTHTYPE:0, klucz /PROXYUSER zostanie zignorowany.

/PROXYPWD:<hasło> — hasło użytkownika, które zostanie wykorzystane do dostępu do serwera proxy. Jeśli określisz wartość klucza /AUTHTYPE:0, klucz /PROXYUSER zostanie zignorowany. Jeśli określisz klucz /PROXYUSER, a klucz /PROXYPWD zostanie pominięty, hasło zostanie uznane za puste.

/NOFTPPASSIVE — użyj aktywnego trybu serwera FTP. Jeśli klucz ten nie jest określony, zostanie wykorzystany tryb pasywny (jeśli jest to możliwe).

/TIMEOUT:<liczba_sekund> — czas oczekiwania przy łączeniu z serwerami FTP lub HTTP. Jeśli nie określisz tego klucza, antywirus użyje wartości domyślnej: 10 sekund. Jako wartość klucza możesz wprowadzać tylko liczby całkowite.

/REG:<kod_iso3166> — program Anti-Virus optymalizuje pobieranie aktualizacji na chroniony serwer wybierając najbliższy serwer aktualizacji (jednie, gdy jako źródło aktualizacji wybrano serwer Kaspersky Lab - /KL).
Jako wartość klucza określ kod literowy kraju lokalizacji chronionego serwera zgodnie ze standardem ISO 3166-1, na przykład /REG:gr lub /REG:RU.
Jeśli pominiesz tą opcję lub podasz niepoprawny kod kraju, program Anti-Virus wykryje lokalizację chronionego serwera zgodnie z ustawieniami regionalnymi tego serwera (dla Microsoft Windows 2003 Server i nowszych — zgodnie z wartością zmiennej Lokalizacja).

/ALIAS:<alternatywna_nazwa_zadania> — przydziela zadaniu tymczasową nazwę, dzięki której możesz się do niego odwołać komendą TASK. Domyślnie, zadanie jest nazwane scan_<kavshell_pid>. Na przykład, update_2756. W konsoli programu Anti-Virus, zadanie ma nazwę Anti-virus bases update (<czas_i_data>). Na przykład, Anti-virus bases update 13_10_50_20_09_2007.

/W:<plik_raportu> — rozpocznij zapisywanie raportu z wykonywania zadań do pliku. Jeśli nie podano pełnej ścieżki, plik zostanie utworzony w katalogu w którym uruchomiono komendę KAVSHELL. Ponowne uruchomienie zadania z tymi samymi ustawieniami zapisu w raporcie nadpisze istniejący plik. Jeśli utworzenie pliku raportu nie jest możliwe, program Anti-Virus nie zatrzyma procesu skanowania i nie zgłosi błędu.

Cofanie do ostatniej aktualizacji antywirusowych baz danych:

KAVSHELL ROLLBACK

Instalacja i usuwanie kluczy

KAVSHELL LICENSE [/ADD <nazwa_pliku_klucza> [/R] | /DEL <numer_seryjny>]

Bez kluczy — zwraca informacje o zainstalowanych kluczach — numer seryjny, typ (dla testów beta/komercyjny/testowy), poprawność zainstalowanych kluczy, informacja czy klucz jest zapasowy (kluczowi zapasowemu odpowiada znak *).

/ADD – instaluje plik klucza. Określ pełną ścieżkę do zainstalowanego klucza.

/R — parametr określający, że klucz zostanie zainstalowany jako zapasowy. /ADD nie działa bez podania parametru.

/DEL <numer_seryjny> — usuwa klucz o określonym numerze seryjnym.

Włącza/wyłącza śledzenie aplikacji

KAVSHELL TRACE </ON /F:<folder_przechowywania_plików_śledzenia> [/S:<maksymalny_rozmiar_pliku_dziennika_w_megabajtach>] [/LVL:<DEBUG | INFO | WARNING | ERROR | CRITICAL] | /OFF>

Z poziomu wiersza poleceń możesz włączyć śledzenie dla wszystkich podsystemów aplikacji jednocześnie. Śledzenie pojedynczych składników można włączyć jedynie z poziomu konsoli programu Anti-Virus.

/ON — włącza śledzenie aplikacji.

/F:<folder_przechowywania_plików_śledzenia> — klucz określający folder, gdzie zostaną zapisane pliki śledzenia. Uwaga, taki katalog musi istnieć! Dla każdego podsystemu należy utworzyć oddzielny plik. Parametr jest wymagany.

/S:<maksymalny_rozmiar_pliku_śledzenia_w_megabajtach> — ograniczenie rozmiaru dziennika śledzenia. Po osiągnięciu maksymalnego rozmiaru, program Anti-Virus rozpocznie zapisywanie danych do nowego pliku. Domyślnie, maksymalny rozmiar pojedynczego pliku wynosi 50 Mb.

/LVL:<DEBUG | INFO | WARNING | ERROR | CRITICAL> — poziom szczegółowości śledzenia: DEBUG — najbardziej szczegółowy (informacje debugujące), CRITICAL — minimalne informacje (zdarzenia krytyczne). Domyślnie, ślady są zapisywane na poziomie DEBUG.

/OFF — wyłącza śledzenie aplikacji.

Jeśli śledzenie jest już włączone, aby zmienić ustawienia zarządzania dziennikiem śladów użyj polecenia KAVSHELL TRACE z kluczem /ON i ustaw parametry śledzenia korzystając z kluczy /S i /LVL.

Przykłady:

Włącz zapisywanie dziennika śladów o poziomie Informacje debugujące (DEBUG) i maksymalnym rozmiarem pliku śledzenia 200 MB, zapisuj ślady w folderze C:\Trace folder.

KAVSHELL TRACE /ON /F:"C:\Trace Folder" /S:200

Włącz zapisywanie dziennika śladów o poziomie Informacje (INFO); zapisuj ślady w folderze C:\Trace Folder.

KAVSHELL TRACE /ON /F:"C:\Trace Folder" /S:200

Aby włączyć śledzenie zdalnej Konsoli, musisz dodać do rejestru komputera nowy klucz i ponownie uruchomić Konsolę:

Jeśli włączysz śledzenie korzystając z gotowych plików rejestru, wpisy dziennika śledzenia będą zapisywane do katalogu C:\Temp.

Włącz/wyłącz zrzuty aplikacji

KAVSHELL DUMP < < /ON /F:<folder_przechowywania_zrzutów> zrzuty folderów z F:<?????>| /OFF> | </SNAPSHOT /F:<folder_przechowywania_zrzutów> zrzuty pliku z F:<?????>/P:<pid> > >

/ON — włącza tworzenie zrzutów pamięci procesu w wypadku jego niepoprawnego zakończenia. Zrzut jest zapisywany w katalogu określonym przy pomocy klucza /F.

/SNAPSHOT — wykonuje obraz pamięci uruchomionego procesu programu Anti-Virus.

/F:<folder_przechowywania_plików_śledzenia> — klucz określający folder, gdzie zostaną zapisane pliki śledzenia. Uwaga, taki katalog musi istnieć! Parametr jest wymagany.

/P:<pid> — PID to identyfikator procesu którego obraz ma zostać usunięty; jest wyświetlany w Menedżerze zadań Microsoft Windows.

/ON — włącza tworzenie zrzutu pamięci procesu w wypadku jego niepoprawnego zakończenia.

Przykłady:

Włącz tworzenie zrzutów; zapisz pliki zrzutu w folderze C:\Dump Folder.

KAVSHELL DUMP /ON /F:"C:\Dump Folder"

Zapisz zrzut pamięci procesu o identyfikatorze 1234 do folderu C:/Dumps.

KAVSHELL DUMP /SNAPSHOT /F:C:\Dumps /P:1234

Importowanie ustawień

KAVSHELL IMPORT <pełna_ścieżka_i_nazwa_pliku_konfiguracyjnego>

Przykłady:

KAVSHELL IMPORT Server.xml


Eksportowanie ustawień

KAVSHELL EXPORT <pełna_ścieżka_i_nazwa_pliku_konfiguracyjnego>

Do pliku konfiguracyjnego możesz przydzielić dowolne rozszerzenie.

Przykłady:

KAVSHELL IMPORT Server.xml

Jeśli jako ustawienie startowe zadania wyświetlona jest ścieżka do pliku z obiektami, lub w pliku żądany jest reset wydajności, możesz wprowadzić bezwzględną lub względną ścieżkę do tego pliku. Jeśli ścieżka zawiera znak spacji, należy zawrzeć ją w cudzysłowach

 
 
 
 
Czy te informacje były pomocne?
Tak Nie
Dziękujemy
 

 
 

Jak możemy ulepszyć ten artykuł?

Twoja opinia zostanie wykorzystana tylko w celu udoskonalenia zawartości. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Wyślij Wyślij

Dziękujemy za Twoją opinię!

Twoje sugestie pomogą nam ulepszyć ten artykuł.

OK