Zarządzanie zadaniami

14 lutego 2024

ID 176975

Możesz utworzyć następujące typy zadań do zarządzania Kaspersky Endpoint Security poprzez Kaspersky Security Center:

 • Zadania lokalne konfigurowane dla każdego komputera klienckiego oddzielnie.
 • Zadania grupowe konfigurowane dla komputerów klienckich w grupach administracyjnych.
 • Zdania dla wyboru komputerów.

Można utworzyć dowolną liczbę zadań grupowych, zadań dla wyborów komputerów oraz zadań lokalnych. Szczegółowe informacje na temat pracy z grupami administracyjnymi i wyborami komputerów można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center.

Kaspersky Endpoint Security obsługuje następujące zadania:

 • Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Kaspersky Endpoint Security skanuje obszary komputera, określone w ustawieniach zadania, w poszukiwaniu wirusów i innych zagrożeń. Zadanie Skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania jest wymagane do działania Kaspersky Endpoint Security i jest tworzone podczas działania Kreatora wstępnej konfiguracji. Zalecane jest skonfigurowanie terminarza uruchamiania zadania przynajmniej raz w tygodniu.
 • Dodaj klucz. Kaspersky Endpoint Security dodaje klucz do aktywowania aplikacji, w tym klucz dodatkowy. Przed uruchomieniem zadania upewnij się, że liczba komputerów, na których zadanie ma zostać wykonane, nie przekracza liczby komputerów dozwolonych przez licencję.
 • Zmiana składników aplikacji. Kaspersky Endpoint Security instaluje lub usuwa komponenty na komputerach klienckich zgodnie z listą komponentów określonych w ustawieniach zadania. Moduł Ochrona plików nie może zostać usunięty. Optymalny zestaw komponentów Kaspersky Endpoint Security pomaga oszczędzić zasoby komputera.
 • Inwentaryzacja. Kaspersky Endpoint Security zbiera informacje o wszystkich plikach wykonywalnych aplikacji, które są przechowywane na komputerach. Zadanie Inwentaryzacja jest wykonywane przez komponent Kontrola aplikacji. Jeśli komponent Kontrola aplikacji nie jest zainstalowany, zadanie zakończy się błędem.
 • Aktualizacja. Kaspersky Endpoint Security zaktualizuje bazy danych i moduły aplikacji. Zadanie Aktualizacja jest wymagane do działania Kaspersky Endpoint Security i jest tworzone podczas działania Kreatora wstępnej konfiguracji. Zalecane jest skonfigurowanie terminarza, który uruchamia zadanie przynajmniej raz dziennie.
 • Wyczyść dane. Kaspersky Endpoint Security usuwa pliki i foldery z komputerów użytkowników od razu lub jeśli nie ma połączenia z Kaspersky Security Center przez dłuższy czas.
 • Wycofywanie aktualizacji. Kaspersky Endpoint Security wycofuje ostatnią aktualizację baz danych i modułów aplikacji. Może to być konieczne, jeśli, na przykład, nowe bazy danych zawierają niepoprawne dane, które mogłyby spowodować, że Kaspersky Endpoint Security zablokuje bezpieczną aplikację.
 • Sprawdzanie integralności. Kaspersky Endpoint Security analizuje pliki aplikacji, sprawdza pliki pod kątem uszkodzeń i modyfikacji, a także sprawdza podpisy cyfrowe plików aplikacji.
 • Zarządzanie kontami Agenta autoryzacji. Kaspersky Endpoint Security konfiguruje ustawienia konta Agenta autoryzacji. Agent autoryzacji jest potrzebny do pracy z zaszyfrowanymi dyskami. Przed załadowaniem systemu operacyjnego użytkownik musi zakończyć uwierzytelnianie za pomocą Agenta.

Zadania są uruchamiane na komputerze tylko wtedy, gdy program Kaspersky Endpoint Security jest uruchomiony.

Dodaj nowe zadanie

Jak utworzyć zadanie w Konsoli administracyjnej (MMC)?

Jak utworzyć zadanie w Web Console i Cloud Console?

Nowe zadanie zostanie wyświetlone na liście zadań. Zadanie będzie miało domyślne ustawienia. Aby skonfigurować ustawienia zadania, przejdź do właściwości zadania. Aby uruchomić zadanie, należy zaznaczyć pole obok zadania i kliknąć przycisk Uruchom. Po uruchomieniu zadania możesz je zatrzymać i wznowić później.

Na liście zadań możesz monitorować wyniki zadania, które zawierają stan zadania i statystyki wykonania zadania na komputerach. Możesz także utworzyć wybór zdarzeń do monitorowania zakończenia wykonywania zadań (Monitorowanie i raportowanieWybory zdarzeń). Bardziej szczegółowe informacje na temat wyboru zdarzeń można znaleźć w pomocy do Kaspersky Security Center. Wyniki wykonania zadania są także zapisywanie lokalnie w dzienniku zdarzeń systemu Windows oraz w raportach Kaspersky Endpoint Security.

Kontrola dostępu do zadań

Uprawnienia dostępu do zadań Kaspersky Endpoint Security (odczyt, zapis, wykonanie) są definiowane dla każdego użytkownika, który posiada dostęp do Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center, poprzez ustawienia dostępu do obszarów funkcyjnych Kaspersky Endpoint Security. Aby skonfigurować dostęp do obszarów funkcyjnych Kaspersky Endpoint Security, przejdź do sekcji Bezpieczeństwo okna właściwości Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center. Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania zadaniami w Kaspersky Security Center, zapoznaj się z systemem pomocy Kaspersky Security Center.

Możesz skonfigurować uprawnienia użytkowników do uzyskiwania dostępu do zadań za pomocą zasady (tryb zarządzania zadaniami). Na przykład możesz ukryć zadania grupowe w interfejsie Kaspersky Endpoint Security.

Jak skonfigurować tryb zarządzania zadaniami w interfejsie Kaspersky Endpoint Security poprzez Konsolę administracyjną (MMC)?

Jak skonfigurować tryb zarządzania zadaniami w interfejsie Kaspersky Endpoint Security za pośrednictwem Web Console?

Ustawienia Zarządzania zadaniami

Parametr

Opis

Zezwól na korzystanie z zadań lokalnych

Jeśli pole jest zaznaczone, zadania lokalne są wyświetlane w interfejsie lokalnym Kaspersky Endpoint Security. Jeżeli nie ma dodatkowych ograniczeń profilu, użytkownik może konfigurować i uruchamiać zadania. Jednakże konfigurowanie terminarza uruchamiania zadania pozostaje niedostępne dla użytkowania. Użytkownik może uruchamiać zadania tylko ręcznie.

Jeśli pole jest odznaczone, korzystanie z zadań lokalnych zostaje zatrzymane. W tym trybie zadania lokalne nie są uruchamiane zgodnie z terminarzem. Zadania nie mogą być uruchamiane anie konfigurowane w lokalnym interfejsie Kaspersky Endpoint Security lub podczas pracy z wierszem poleceń.

Użytkownik może uruchomić skanowanie pliku lub folderu, wybierając opcję Szukaj wirusów w menu kontekstowym pliku lub folderu. Zadanie skanowania jest uruchamiane z domyślnymi wartościami ustawień zadania skanowania obiektów.

Zezwól na wyświetlanie zadań grupowych

Jeśli pole jest zaznaczone, zadania grupowe są wyświetlane w interfejsie lokalnym Kaspersky Endpoint Security. Użytkownik może wyświetlić listę wszystkich zadań w interfejsie aplikacji.

Jeśli pole nie jest odznaczone, Kaspersky Endpoint Security wyświetla pustą listę zadań.

Zezwól na zarządzanie zadaniami grupowymi

Jeśli to pole jest zaznaczone, użytkownicy mogą uruchamiać i zatrzymywać zadania grupowe określone w Kaspersky Security Center. Użytkownicy mogą uruchamiać i zatrzymywać zadania w interfejsie aplikacji lub w uproszczonym interfejsie aplikacji.

Jeśli pole jest odznaczone, Kaspersky Endpoint Security automatycznie uruchamia zaplanowane zadania lub administrator uruchamia zadania ręcznie w Kaspersky Security Center.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.