Tworzenie profilu połączenia dla użytkowników mobilnych

19 marca 2024

ID 10806

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Profil połączenia serwera administracyjnego jest dostępny tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows i macOS.

W celu utworzenia profilu połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym dla użytkowników mobilnych:

 1. W drzewie konsoli wybierz grupę administracyjną zawierającą urządzenia klienckie, dla których chcesz utworzyć profil połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz utworzyć profil połączenia dla wszystkich urządzeń w grupie, w obszarze roboczym grupy, na zakładce Zasady wybierz zasadę Agenta sieciowego. Otwórz okno właściwości wybranej zasadę.
  • Jeśli chcesz utworzyć profil dla urządzenia w grupie, w obszarze roboczym grupy, na zakładce Urządzenia wybierz urządzenie i wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz okno właściwości wybranego urządzenia.
   2. W sekcji Aplikacje okna właściwości urządzenia wybierz Agenta sieciowego.
   3. Otwórz okno właściwości Agenta sieciowego.
 3. W oknie właściwości, w sekcji Łączność wybierz podsekcję Profile połączenia.
 4. W grupie ustawień Profile połączeń Serwera administracyjnego kliknij przycisk Dodaj.

  Domyślnie, lista profili połączeń zawiera profile <Tryb offline> i <Macierzysty serwer administracyjny>. Profili nie można modyfikować ani usunąć.

  Profil <Tryb offline> nie określa żadnego Serwera do nawiązania połączenia. Dlatego też, agent sieciowy, gdy zostaje przełączony do tego profilu, nie próbuje nawiązać połączenia z żadnym serwerem administracyjnym, gdy aplikacje zainstalowane na urządzeniach klienckich działają pod kontrolą zasad użytkownika mobilnego. Profil <Tryb offline> może być używany, jeśli urządzenia są odłączone od sieci.

  Profil <Macierzysty serwer administracyjny> dotyczy połączenia z serwerem administracyjnym, który został wybrany podczas instalacji agenta sieciowego. Profil <Macierzysty serwer administracyjny> jest stosowany, gdy urządzenie jest ponownie podłączane do macierzystego Serwera administracyjnego po tym, jak przez jakiś czas działało w sieci zewnętrznej.

 5. W otwartym oknie Nowy profil skonfiguruj profil połączenia:
  • Nazwa profilu
  • Serwer administracyjny
  • Port
  • Port SSL
  • Użyj SSL
  • Kliknij odnośnik Konfiguruj połączenie poprzez serwer proxy, aby skonfigurować połączenie poprzez serwer proxy. Wybierz opcję Użyj serwera proxy, jeśli podczas łączenia z internetem chcesz korzystać z serwera proxy. Jeśli ta opcja jest wybrana, dostępne staną się pola do wprowadzenia ustawień. Dla połączenia z serwerem proxy określ następujące ustawienia:
   • Adres serwera proxy
   • Numer portu
   • Uwierzytelnianie na serwerze proxy
   • Nazwa użytkownika (to pole jest dostępne, jeśli opcja Uwierzytelnianie na serwerze proxy jest zaznaczona)
   • Hasło (to pole jest dostępne, jeśli została wybrana opcja Uwierzytelnianie na serwerze proxy)
  • Ustawienia bramy połączenia
  • Włącz tryb użytkownika mobilnego
  • Użyj tylko do pobierania uaktualnień
  • Synchronizuj ustawienia połączenia z ustawieniami Serwera administracyjnego określonymi w tym profilu
 6. Zaznacz opcję Włącz tryb użytkownika mobilnego, gdy Serwer administracyjny nie jest dostępny, aby zezwolić aplikacjom zainstalowanym na urządzeniu klienckim na korzystanie z profili zasad dla urządzeń w trybie użytkownika mobilnego, a także zasad użytkownika mobilnego, za każdym razem, gdy Serwer administracyjny nie jest dostępny. Jeżeli dla aplikacji nie określono zasady użytkownika mobilnego, zostanie użyta zasada aktywna.

Profil połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym zostanie utworzony dla użytkowników mobilnych. Jeśli agent sieciowy łączy się z serwerem administracyjnym przy użyciu tego profilu, aplikacje zainstalowane na urządzeniu klienckim będą używać zasad dla urządzeń w trybie użytkownika mobilnego lub zasad użytkownika mobilnego.

Zobacz również:

Informacje o profilach połączenia dla użytkowników mobilnych

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.