Tworzenie reguły przełączania Agenta sieciowego według lokalizacji sieciowej

19 marca 2024

ID 10807

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Przełączanie agenta sieciowego według lokalizacji sieciowej jest dostępne tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows i macOS.

W celu utworzenia reguły przełączania Agenta sieciowego z jednego z Serwera administracyjnego na inny w przypadkui zmiany ustawień sieciowych:

 1. W drzewie konsoli należy wybrać grupę administracyjną zawierającą urządzenia, dla których ma zostać utworzona reguła przełączania Agenta sieciowego według opisu lokalizacji sieciowej.
 2. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Jeśli chcesz utworzyć regułę dla wszystkich urządzeń w grupie, w obszarze roboczym grupy, na zakładce Zasady wybierz zasadę Agenta sieciowego. Otwórz okno właściwości wybranej zasadę.
  • Jeśli chcesz utworzyć regułę dla urządzenia wybranego w grupie, w obszarze roboczym grupy, na zakładce Urządzenia wybierz urządzenie i wykonaj następujące czynności:
   1. Otwórz okno właściwości wybranego urządzenia.
   2. W sekcji Aplikacje okna właściwości urządzenia wybierz Agenta sieciowego.
   3. Otwórz okno właściwości Agenta sieciowego.
 3. W otwartym oknie Właściwości, w sekcji Łączność wybierz podsekcję Profile połączenia.
 4. W sekcji Ustawienia lokalizacji sieciowej kliknij przycisk Dodaj.
 5. W otwartym oknie Nowy opis skonfiguruj opis lokalizacji sieciowej i regułę przełączania. Określ następujące ustawienia opisu lokalizacji sieciowej:
  • Nazwa opisu lokalizacji sieciowej
  • Użyj profilu połączenia
 6. W sekcji Warunki przełączenia kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć listę warunków opisu lokalizacji sieciowej.

  Warunki w regule są połączone przy użyciu operatora logicznego I. Aby wyzwolić regułę przełączania według opisu lokalizacji sieciowej, muszą być spełnione wszystkie warunki przełączania reguły.

 7. Z listy rozwijalnej wybierz wartość odpowiadającą zmianie charakterystyki sieci, do której podłączone jest urządzenie klienckie:
  • Adres domyślnej bramy połączenia — zmiana adresu głównej bramy sieci.
  • Adres serwera DHCP — zmiana adresu IP serwera sieciowego (DHCP).
  • Domena DNS — zmiana sufiksu DNS podsieci.
  • Adres serwera DNS — zmiana adresu IP serwera DNS.
  • Dostępność domeny Windows (tylko w systemie Windows) – zmiana stanu domeny Windows, do której podłączone jest urządzenie klienckie. Użyj tego ustawienia tylko w przypadku urządzeń z systemem Windows.
  • Podsieć – zmiana adresu i maski podsieci.
  • Adres serwera WINS (tylko w systemie Windows) — adres IP sieciowego serwera WINS został zmieniony. Użyj tego ustawienia tylko w przypadku urządzeń z systemem Windows.
  • Możliwość rozwiązywania nazw — nazwa DNS lub NetBIOS urządzenia klienckiego uległa zmianie.
  • Dostępność adresu połączenia SSL — urządzenie klienckie może lub nie może (w zależności od wybranej opcji) nawiązać połączenie SSL z określonym Serwerem (nazwa:port). Dla każdego serwera możesz dodatkowo określić certyfikat SSL. W takim przypadku Agent sieciowy weryfikuje certyfikat Serwera, oprócz sprawdzenia możliwości połączenia SSL. Jeśli certyfikat nie pasuje, połączenie nie powiedzie się.
 8. W otwartym oknie możesz określić warunek do przełączenia Agenta sieciowego do innego Serwera administracyjnego. Nazwa okna zależy od wartości wybranej w poprzednim kroku. Określ następujące ustawienia warunku przełączania:
 9. W oknie Nowy opis zaznacz opcję Opis włączony, aby włączyć korzystanie z nowego opisu lokalizacji sieciowej.

Zostanie utworzona nowa reguła przełączania według opisu lokalizacji sieciowej. Za każdym razem, gdy zostaną spełnione warunki reguły, Agent sieciowy będzie używał profilu połączenia, określonego w regule, do łączenia się z Serwerem administracyjnym.

Opisy lokalizacji sieciowej są sprawdzane, czy pasują do układu sieci, zgodnie z ich kolejnością na liście. Jeżeli do sieci pasuje kilka opisów, użyty będzie pierwszy z nich. Możesz zmienić kolejność wyświetlania reguł na liście przy pomocy przycisków W górę () i W dół ().

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.