Parametry instalacji Kaspersky Security Center Web Console

19 marca 2024

ID 181969

Aby zainstalować Kaspersky Security Center Web Console Server na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Linux, musisz utworzyć plik odpowiedzi w formacie JSON, który zawiera parametry połączenia Kaspersky Security Center Web Console z Serwerem administracyjnym.

Przykład pliku odpowiedzi zawierającego minimalny zestaw parametrów oraz domyślny adres i port:

{

"address": "127.0.0.1",

"port": 8080,

"defaultLangId": 1049,

"enableLog": false,

"trusted": "127.0.0.1|13299|/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer|KSC Server",

"acceptEula": true,

"certPath": "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer",

"webConsoleAccount": "Group1:User1",

"managementServiceAccount": "Group1:User2",

"serviceWebConsoleAccount": "Group1:User3",

"pluginAccount": "Group1:User4",

"messageQueueAccount": "Group1:User5"

}

Podczas instalacji konsoli Kaspersky Security Center Web Console w systemie operacyjnym Linux ALT, musisz określić numer portu inny niż 8080, ponieważ port 8080 jest używany przez system operacyjny.

Poniższa tabela opisuje parametry, które mogą zostać określone w pliku odpowiedzi.

Parametry instalacji Kaspersky Security Center Web Console na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Linux

Parametr

Opis

Dostępne wartości

address

Adres Kaspersky Security Center Web Console Server (wymagany).

Wartość wiersza.

port

Numer portu, którego Kaspersky Security Center Web Console Server użyje do nawiązywania połączenia z Serwerem administracyjnym (wymagany).

Wartość numeryczna.

defaultLangId

Język interfejsu użytkownika (domyślnie, 1033).

Kod numeryczny języka:

 • Niemiecki: 1031
 • Angielski: 1033
 • Hiszpański: 3082
 • Hiszpański (Meksyk): 2058
 • Francuski: 1036
 • Japoński: 1041
 • Kazachstański: 1087
 • Polski: 1045
 • Portugalski (Brazylia): 1046
 • Rosyjski: 1049
 • Turecki: 1055
 • Chiński uproszczony: 4
 • Chiński tradycyjny: 31748

Jeśli nie określono wartości, używany jest język angielski.

enableLog

Czy włączyć rejestrowania aktywności Kaspersky Security Center Web Console.

Wartość zerojedynkowa:

 • true—rejestrowanie jest włączone (wybrane domyślnie).
 • false—rejestrowanie jest wyłączone.

trusted

Lista zaufanych Serwerów administracyjnych upoważnionych do nawiązywania połączenia z Kaspersky Security Center 14 Web Console (wymagane). Każdy Serwer administracyjny musi być zdefiniowany z następującymi parametrami:

 • Adres Serwera administracyjnego
 • Port OpenAPI, który jest używany przez Kaspersky Security Center Web Console do nawiązywania połączenia z Serwerem administracyjnym (domyślnie jest to port 13299)
 • Ścieżka do certyfikatu Serwera administracyjnego
 • Nazwa Serwera administracyjnego, która jest wyświetlana w oknie logowania

Parametry są oddzielane pionowymi słupkami. Jeśli określasz kilka Serwerów administracyjnych, oddziel je dwoma pionowymi słupkami.

Wartość wiersza w następującym formacie:

"server address|port|certificate path|server name".

Na przykład:

"X.X.X.X|13299|/cert/server-1.cer|Server 1||Y.Y.Y.Y|13299|/cert/server-2.cer|Server 2".

acceptEula

Czy chcesz zaakceptować warunki Umowy licencyjnej (EULA). Plik zawierający warunki Umowy licencyjnej jest pobierany wraz z plikiem instalacyjnym (wymagane).

Wartość zerojedynkowa:

 • true—W pełni przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję warunki Umowy licencyjnej.
 • false—Nie akceptuję postanowień i warunków Umowy licencyjnej (wybrana domyślnie).

certDomain

Jeśli chcesz wygenerować nowy certyfikat, użyj tego parametru do określenia nazwy domeny, dla której zostanie wygenerowany nowy certyfikat.

Wartość wiersza.

certPath

Jeśli chcesz użyć istniejącego certyfikatu, użyj tego parametru do określenia ścieżki do pliku certyfikatu.

Wartość wiersza.

Określ ścieżkę "/var/opt/kaspersky/klnagent_srv/1093/cert/klserver.cer" do korzystania z istniejącego certyfikatu. W przypadku certyfikatu niestandardowego określ ścieżkę, w której jest przechowywany ten certyfikat niestandardowy.

keyPath

Jeśli chcesz użyć istniejącego certyfikatu, użyj tego parametru do określenia ścieżki do pliku klucza.

Wartość wiersza.

webConsoleAccount

Nazwa konta, pod którym uruchomiona jest usługa KSCWebConsole .

Wartość wiersza w następującym formacie: "group name:user name".

Przykład: "Group1:User1".

Jeśli nie określono żadnej wartości, instalator Kaspersky Security Center Web Console utworzy nowe konto o domyślnej nazwie user_management_%uid%.

managementServiceAccount

Nazwa konta uprzywilejowanego, w ramach którego uruchomiona jest usługa KSCWebConsoleManagement.

Wartość wiersza w następującym formacie: "group name:user name".

Przykład: "Group1:User1".

Jeśli nie określono żadnej wartości, instalator Kaspersky Security Center Web Console utworzy nowe konto o domyślnej nazwie user_nodejs_%uid%.

serviceWebConsoleAccount

Nazwa konta, w ramach którego uruchomiona jest usługa KSCSvcWebConsole .

Wartość wiersza w następującym formacie: "group name:user name".

Przykład: "Group1:User1".

Jeśli nie określono żadnej wartości, instalator Kaspersky Security Center Web Console utworzy nowe konto o domyślnej nazwie user_svc_nodejs_%uid%.

pluginAccount

Nazwa konta, pod którym uruchomiona jest usługa KSCWebConsolePlugin.

Wartość wiersza w następującym formacie: "group name:user name".

Przykład: "Group1:User1".

Jeśli nie określono żadnej wartości, instalator Kaspersky Security Center Web Console utworzy nowe konto o domyślnej nazwie user_web_plugin_%uid%.

messageQueueAccount

Nazwa konta, pod którym uruchomiona jest usługa KSCWebConsoleMessageQueue.

Wartość wiersza w następującym formacie: "group name:user name".

Przykład: "Group1:User1".

Jeśli nie określono żadnej wartości, instalator Kaspersky Security Center Web Console utworzy nowe konto o domyślnej nazwie user_message_queue_%uid%.

Jeśli określisz parametry webConsoleAccount, managementServiceAccount, serviceWebConsoleAccount, pluginAccount lub messageQueueAccount, upewnij się, że niestandardowe konta użytkowników należą do tej samej grupy zabezpieczeń. Jeśli te parametry nie zostaną określone, instalator Kaspersky Security Center Web Console utworzy domyślną grupę bezpieczeństwa, a następnie utworzy w tej grupie konta użytkowników o domyślnych nazwach.

Zobacz również:

Porty używane przez Kaspersky Security Center

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.