Tworzenie profilu połączenia dla użytkowników mobilnych

19 marca 2024

ID 231207

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Profil połączenia serwera administracyjnego jest dostępny tylko na urządzeniach działających pod kontrolą systemu Windows i macOS.

W celu utworzenia profilu połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym dla użytkowników mobilnych:

 1. Jeżeli chcesz utworzyć profil połączenia dla grupy zarządzanych urządzeń, otwórz zasadę agenta sieciowego tej grupy. W tym celu wykonaj następujące czynności:
  1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaProfile zasad.
  2. Kliknij łącze bieżącej ścieżki.
  3. W oknie, które zostanie otwarte, wybierz żądaną grupę administracyjną.

   Następnie bieżąca ścieżka zostanie zmieniona.

  4. Dodaj zasadę agenta sieciowego dla grupy zarządzanych urządzeń. Jeśli już ją utworzono, kliknij nazwę zasady agenta sieciowego, aby otworzyć właściwości zasady.
 2. Jeśli chcesz utworzyć profil połączenia dla konkretnego zarządzanego urządzenia, wykonaj następujące czynności:
  1. W menu głównym przejdź do UrządzeniaZarządzane urządzenia.
  2. Kliknij nazwę zarządzanego urządzenia.
  3. W otwartym oknie właściwości zarządzanego urządzenia kliknij zakładkę Aplikacje.
  4. Kliknij nazwę zasady agenta sieciowego, której dotyczy tylko wybrane zarządzane urządzenie.
 3. W otwartym oknie właściwości przejdź do Ustawienia aplikacji → Łączność → Profile połączenia.
 4. W grupie ustawień Profile połączeń Serwera administracyjnego kliknij przycisk Dodaj.

  Domyślnie, lista profili połączeń zawiera profile <Tryb offline> i <Macierzysty serwer administracyjny>. Profili nie można modyfikować ani usunąć.

  Profil <Tryb offline> nie określa żadnego Serwera do nawiązania połączenia. Dlatego też, Agent sieciowy, gdy zostaje przełączony do tego profilu, nie próbuje nawiązać połączenia z żadnym Serwerem administracyjnym, gdy aplikacje zainstalowane na urządzeniach klienckich działają pod kontrolą zasad użytkownika mobilnego. Profil <Tryb offline> może być używany, jeśli urządzenia są odłączone od sieci.

  Profil <Macierzysty serwer administracyjny> określa połączenie z serwerem administracyjnym, który został wybrany podczas instalacji agenta sieciowego. Profil <Macierzysty serwer administracyjny> jest stosowany, gdy urządzenie jest ponownie podłączane do macierzystego Serwera administracyjnego po tym, jak przez jakiś czas działało w sieci zewnętrznej.

 5. W otwartym oknie Konfiguruj profil skonfiguruj profil połączenia:
  • Nazwa profilu
  • Adres Serwera administracyjnego
  • Numer portu
  • Port SSL
  • Użyj połączenia SSL
  • Wybierz opcję Użyj serwera proxy, jeśli podczas łączenia z internetem chcesz korzystać z serwera proxy. Jeśli ta opcja jest wybrana, dostępne staną się pola do wprowadzenia ustawień. Dla połączenia z serwerem proxy określ następujące ustawienia:
   • Adres
   • Numer portu
   • Uwierzytelnianie na serwerze proxy
   • Nazwa użytkownika
   • Hasło
  • Adres bramy połączenia
  • Włącz tryb użytkownika mobilnego, gdy Serwer administracyjny nie jest dostępny
  • Użyj tylko do pobierania uaktualnień
  • Synchronizuj ustawienia połączenia z ustawieniami Serwera administracyjnego określonymi w tym profilu

Profil połączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym zostanie utworzony dla użytkowników mobilnych. Jeśli agent sieciowy łączy się z serwerem administracyjnym przy użyciu tego profilu, aplikacje zainstalowane na urządzeniu klienckim będą używać zasad dla urządzeń w trybie użytkownika mobilnego lub zasad użytkownika mobilnego.

Zobacz również:

Informacje o profilach połączenia dla użytkowników mobilnych

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.