Zarządzanie zadaniami

19 marca 2024

ID 3772

Kaspersky Security Center zarządza aplikacjami zainstalowanymi na urządzeniach poprzez tworzenie i uruchamianie różnych zadań. Zadania są potrzebne do instalowania, uruchamiania i zatrzymywania działania aplikacji, skanowania plików, aktualizowania baz danych i modułów aplikacji, a także wykonywania innych działań na aplikacjach.

Zadania są podzielone na następujące typy:

  • Zadania grupowe. Zadania wykonywane na urządzeniach wybranej grupy administracyjnej.
  • Zadania Serwera administracyjnego. Zadania wykonywane przez Serwer administracyjny.
  • Zadania dla wskazanych urządzeń. Zadania wykonywane na wybranych urządzeniach, niezależnie od tego, czy znajdują się w jakichkolwiek grupach administracyjnych.
  • Zadania lokalne. Zadania wykonywane na określonym urządzeniu.

Zadanie aplikacji może być utworzone tylko wtedy, gdy wtyczka zarządzająca tą aplikacją jest zainstalowana na stacji roboczej administratora.

Możesz utworzyć listę urządzeń, dla których zostanie utworzone zadanie, korzystając z jednej z następujących metod:

  • Wybierz urządzenia z sieci wykryte przez Serwer administracyjny.
  • Ręcznie określ listę urządzeń. Jako adresu urządzenia możesz użyć adresu IP (lub zakresu adresów IP), nazwy NetBIOS lub nazwy DNS.
  • Zaimportuj listę urządzeń z pliku .txt zawierającego adresy dodawanych urządzeń (każdy adres powinien znajdować się w pojedynczej linii).

    Jeśli lista urządzeń jest importowana z pliku lub jest tworzona ręcznie, a urządzenia są identyfikowane po nazwie, lista może zawierać tylko urządzenia, o których informacje zostały już dodane do bazy danych Serwera administracyjnego podczas podłączania tych urządzeń lub podczas wyszukiwania urządzeń.

Dla każdej aplikacji można utworzyć dowolną liczbę zadań grupowych, zadań dla wskazanych urządzeń oraz zadań lokalnych.

Wymiana informacji o zadaniach między aplikacją zainstalowaną na urządzeniu a bazą danych Kaspersky Security Center odbywa się podczas łączenia Agenta sieciowego z Serwerem administracyjnym.

Możesz wprowadzać zmiany w ustawieniach zadań, przeglądać postęp ich wykonywania, a także kopiować, eksportować, importować i usuwać zadania.

Zadania są uruchamiane na urządzeniu tylko wtedy, gdy uruchomiona jest aplikacja, dla której utworzono zadanie. Jeżeli aplikacja jest wyłączona, wszystkie uruchomione zadania są anulowane.

Wyniki zakończonych zadań są zapisywane w dzienniku zdarzeń systemu Microsoft Windows oraz w raporcie zdarzeń Kaspersky Security Center na Serwerze administracyjnym i na każdym urządzeniu.

Nie używaj prywatnych danych w ustawieniach zadania. Na przykład, unikaj określania hasła administratora domeny.

Szczegóły dotyczące zarządzania zadaniami dla aplikacji z obsługą wielodostępności

Zadanie grupowe dla aplikacji z obsługą wielodostępności jest stosowane do aplikacji w zależności od hierarchii Serwerów administracyjnych i urządzeń klienckich. Wirtualny Serwer administracyjny, z którego tworzone jest zadanie, musi znajdować się w tej samej grupie administracyjnej lub w grupie administracyjnej niższego poziomu niż urządzenie klienckie, na którym zainstalowana jest aplikacja.

W zdarzeniach, które odpowiadają wynikom wykonania zadania, administratorowi dostawcy usługi wyświetlane są informacje o urządzeniu, na którym wykonywane jest zadanie. Natomiast administratorowi dzierżawczemu wyświetlany jest Węzeł wielodostępowy.

W tej sekcji

Tworzenie zadania

Tworzenie zadania Serwera administracyjnego

Tworzenie zadania dla określonych urządzeń

Tworzenie zadania lokalnego

Wyświetlanie dziedziczonego zadania grupowego w obszarze roboczym grupy zagnieżdżonej

Automatyczne włączanie urządzeń przed uruchomieniem zadania

Automatyczne wyłączanie urządzenia po zakończeniu zadania

Ograniczanie czasu uruchamiania zadania

Eksportowanie zadania

Importowanie zadania

Konwertowanie zadań

Ręczne uruchamianie i zatrzymywanie zadania

Ręczne wstrzymywanie i wznawianie zadania

Monitorowanie wykonywania zadania

Przeglądanie wyników wykonywania zadań przechowywanych na Serwerze administracyjnym

Konfigurowanie filtrowania informacji o wynikach wykonywania zadań

Modyfikowanie zadania. Wycofywanie zmian

Porównywanie zadań

Konta do uruchamiania zadań

Kreator zmiany haseł w zadaniach

Zobacz również:

Informacje o aplikacjach wielodostępowych

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.