Konfigurowanie dostępu do Kaspersky Security Network

17 lipca 2024

ID 89312

Możesz skonfigurować dostęp do Kaspersky Security Network (KSN) na Serwerze administracyjnym i na punkcie dystrybucji.

W celu skonfigurowania dostępu Serwera administracyjnego do Kaspersky Security Network (KSN):

 1. W drzewie konsoli należy wybrać Serwer administracyjny, dla którego chcesz skonfigurować dostęp do KSN.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego, w panelu Sekcje wybierz KSN ProxyUstawienia KSN Proxy.
 4. W obszarze roboczym włącz opcję Użyj Serwera administracyjnego jako serwera proxy, aby włączyć usługę KSN Proxy.

  Dane są wysyłane z urządzeń klienckich do KSN zgodnie z profilem Kaspersky Endpoint Security, który jest aktywny na tych urządzeniach klienckich. Jeśli to pole jest odznaczone, żadne dane nie będą wysyłane do KSN z Serwera administracyjnego i urządzeń klienckich poprzez Kaspersky Security Center. Jednakże urządzenia klienckie mogą wysyłać dane bezpośrednio do KSN (z pominięciem Kaspersky Security Center) zgodnie z ich ustawieniami. Profil Kaspersky Endpoint Security for Windows, aktywny na urządzeniach klienckich, określa, które dane będą wysyłane bezpośrednio z tych urządzeń do KSN (z pominięciem Kaspersky Security Center).

 5. Włącz opcję Zgadzam się na korzystanie z Kaspersky Security Network.

  Jeśli ta opcja jest włączona, urządzenia klienckie będą wysyłać wyniki instalacji łat do Kaspersky. Przed włączeniem tej opcji należy przeczytać i zaakceptować warunki Oświadczenia KSN.

  Jeśli używasz Prywatnej sieci KSN, włącz opcję Konfiguruj Private KSN i kliknij przycisk Wybierz plik z ustawieniami KSN Proxy, aby pobrać ustawienia prywatnej sieci KSN (pliki z rozszerzeniami pkcs7 i pem). Po pobraniu ustawień, interfejs wyświetla kontakty i nazwę dostawcy, a także datę utworzenia pliku z ustawieniami prywatnej sieci KSN.

  Jeśli włączyłeś prywatną sieć KSN, zwróć uwagę na punkty dystrybucji skonfigurowane do wysyłania żądań KSN bezpośrednio do Cloud KSN. Punkty dystrybucji, na których jest zainstalowany Agent sieciowy w wersji 11 (lub wcześniejszej) będzie nadal wysyłał żądania KSN do Cloud KSN. Aby ponownie skonfigurować punkty dystrybucji do wysyłania żądań KSN do prywatnej sieci KSN, włącz opcję Przesyłaj żądania KSN do Serwera administracyjnego dla każdego punktu dystrybucji. Możesz włączyć tę opcję we właściwościach punktu dystrybucji lub w zasadzie Agenta sieciowego.

  Jeśli zaznaczysz pole Konfiguruj Private KSN, pojawi się wiadomość ze szczegółami dotyczącymi prywatnej sieci KSN.

  Prywatna sieć KSN jest obsługiwana przez następujące aplikacje firmy Kaspersky:

  • Kaspersky Security Center
  • Kaspersky Endpoint Security for Windows
  • Kaspersky Security for Virtualization 3.0 Agentless Service Pack 2
  • Kaspersky Security for Virtualization 3.0 Service Pack 1 Light Agent

  Jeśli włączysz opcję Konfiguruj Private KSN w Kaspersky Security Center, te aplikacje otrzymają informację o obsłudze prywatnej sieci KSN. W oknie ustawień aplikacji, w podsekcji Kaspersky Security Network sekcji Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami wyświetlana jest informacja Dostawca KSN: prywatna sieć KSN. W innym przypadku, wyświetlana będzie informacja Dostawca KSN: globalna sieć KSN.

  Jeśli podczas działania prywatnej sieci KSN korzystasz z wcześniejszej wersji aplikacji Kaspersky Security for Virtualization 3.0 Agentless Service Pack 2 lub Kaspersky Security for Virtualization 3.0 Service Pack 1 Light Agent, zalecamy korzystanie z podrzędnych Serwerów administracyjnych, dla których włączono korzystanie z prywatnej sieci KSN.

  Kaspersky Security Center nie wysyła żadnych danych statystycznych do Kaspersky Security Network, jeśli prywatna sieć KSN została skonfigurowana w sekcji KSN ProxyUstawienia KSN Proxy okna właściwości Serwera administracyjnego.

  Jeśli skonfigurowałeś ustawienia serwera proxy we właściwościach Serwera administracyjnego, ale Twoja sieć wymaga, abyś korzystał bezpośrednio z prywatnej sieci KSN, włącz opcję Ignoruj ustawienia serwera proxy w przypadku łączenia z Private KSN. W przeciwnym razie, żądania z zarządzanych aplikacji nie będą mogły dotrzeć do Private KSN.

 6. Skonfiguruj połączenie Serwera administracyjnego z usługą KSN proxy:
  • W sekcji Ustawienia połączenia, w polu Port TCP określ numer portu TCP, który będzie używany do nawiązywania połączenia z serwerem proxy KSN. Domyślny port do nawiązywania połączenia z serwerem KSN proxy to 13111.
  • Jeśli chcesz, żeby Serwer administracyjny nawiązywał połączenie z serwerem proxy KSN poprzez port UDP, włącz opcję Użyj portu UDP i w polu Port UDP określ numer portu. Domyślnie opcja ta jest wyłączona i używany jest port TCP. Jeśli ta opcja jest włączona, domyślny port UDP do nawiązywania połączenia z serwerem KSN proxy to 15111.
 7. Włącz opcję Połącz podrzędne Serwery administracyjne z KSN przez główny Serwer administracyjny.

  Jeśli ta opcja jest włączona, podrzędne Serwery administracyjne używają głównego Serwera administracyjnego jako serwera KSN proxy. Jeśli ta opcja jest wyłączona, podrzędne Serwery administracyjne same łączą się z KSN. W tym przypadku zarządzane urządzenia używają podrzędnych Serwerów administracyjnych jako serwerów KSN proxy.

  Podrzędne Serwery administracyjne używają głównego Serwera administracyjnego jako serwera proxy, jeśli w prawej części sekcji Ustawienia KSN Proxy, dostępnej we właściwościach podrzędnych Serwerów administracyjnych, zaznaczono pole Użyj Serwera administracyjnego jako serwera proxy.

 8. Kliknij OK.

Ustawienia dostępu do KSN zostaną zapisane.

Możesz także skonfigurować dostęp punktu dystrybucji do KSN, na przykład, jeśli chcesz zmniejszyć obciążenie na Serwerze administracyjnym. Punkt dystrybucji działający jako serwer KSN proxy wysyła żądania KSN z zarządzanych urządzeń bezpośrednio do Kaspersky, bez używania Serwera administracyjnego.

W celu skonfigurowania dostępu punktu dystrybucji do Kaspersky Security Network (KSN):

 1. Upewnij się, że punkt dystrybucji został przypisany ręcznie.
 2. W drzewie konsoli wybierz węzeł Serwer administracyjny.
 3. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 4. W oknie właściwości Serwera administracyjnego wybierz sekcję Punkty dystrybucji.
 5. Na liście wskaż punkt dystrybucji i kliknij przycisk Właściwości, aby otworzyć jego okno właściwości.
 6. W oknie właściwości punktu dystrybucji, w sekcji KSN Proxy zaznacz Dostęp do KSN Cloud/Private KSN bezpośrednio przez Internet.
 7. Kliknij OK.

Punkt dystrybucji będzie działał jako serwer KSN proxy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.