Słownik

3 października 2023

ID 95897

Aktualizacja

Procedura zastępowania lub dodawania nowych plików (baz danych i modułów aplikacji) otrzymywanych z serwerów aktualizacji Kaspersky.

Aktywowanie aplikacji

Przełączanie aplikacji do trybu pełnej funkcjonalności. Aktywacja aplikacji jest przeprowadzana przez użytkownika podczas lub po instalacji aplikacji. Aby aktywować aplikację, użytkownik musi mieć kod aktywacyjny.

Analiza heurystyczna

Technologia służąca do wykrywania zagrożeń, o których informacja nie została jeszcze dodana do baz danych Kaspersky. Analiza heurystyczna wykrywa obiekty, których działania w systemie mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa systemu. Obiekty wykryte przez analizator heurystyczny są uznawane za potencjalnie zainfekowane. Obiekt może zostać uznany za potencjalnie zainfekowany na przykład wtedy, gdy zawiera sekwencje poleceń typowych dla szkodliwych obiektów (otwórz plik, zapisz do pliku).

Antywirusowe bazy danych

Bazy danych zawierające informacje o zagrożeniach ochrony komputera znane specjalistom z Kaspersky w momencie opublikowania antywirusowych baz danych. Wpisy w antywirusowych bazach danych pozwalają na wykrywanie szkodliwego kodu w skanowanych obiektach. Antywirusowe bazy danych są tworzone przez specjalistów z Kaspersky i aktualizowane co godzinę.

Baza danych szkodliwych adresów internetowych

Lista adresów internetowych o potencjalnie niebezpiecznej zawartości. Lista utworzona przez ekspertów z Kaspersky jest regularnie aktualizowana i znajduje się w pakiecie aplikacji Kaspersky.

Baza odnośników zawierających phishing i fałszywych giełd kryptowalut

Lista adresów internetowych, które są oznaczone przez specjalistów z Kaspersky jako phishingowe. Bazy danych są regularnie aktualizowane i są częścią pakietu aplikacji Kaspersky.

Bezpieczna przeglądarka

Dedykowany tryb działania standardowej przeglądarki internetowej, zaprojektowany do wykonywania czynności związanych z finansami i zakupami internetowymi. Bezpieczna przeglądarka zapewnia bezpieczeństwo poufnych danych, które są wprowadzane na stronach internetowych banków i systemów płatności (na przykład numery kart płatniczych, hasła dostępu do usług bankowości elektronicznej), a także zapobiega kradzieży aktywów podczas dokonywania transakcji pieniężnych w internecie.

Blokowanie obiektu

Odmowa dostępu do obiektu z aplikacji firm trzecich. Zablokowany obiekt nie może zostać odczytany, wykonany, zmodyfikowany, ani też usunięty.

Exploit

Kod programu, który wykorzystuje lukę w systemie lub oprogramowaniu. Exploity są często używane do instalowania szkodliwego oprogramowania na komputerze bez wiedzy użytkownika.

Fałszywy alarm

Sytuacja, gdy aplikacja Kaspersky identyfikuje niezainfekowany obiekt jako zainfekowany z powodu podobieństwa jego kodu do kodu wirusa.

Grupa zaufania

Grupa, w której Kaspersky Small Office Security umieści aplikację lub proces w oparciu o następujące kryteria: obecność podpisu cyfrowego, reputacja w Kaspersky Security Network, poziom zaufania źródła aplikacji oraz potencjalne niebezpieczeństwo działań wykonywanych przez aplikację lub proces. W oparciu o grupę zaufania, do której należy aplikacja, Kaspersky Small Office Security może ograniczyć działania wykonywane przez aplikację w systemie operacyjnym.

W aplikacji Kaspersky Small Office Security używane są następujące grupy zaufania: Zaufane, Niskie ograniczenia, Wysokie ograniczenia lub Niezaufane.

Hipernadzorca

Aplikacja obsługująca równoczesne działanie kilku systemów operacyjnych na jednym komputerze.

Kaspersky Security Network (KSN)

Jest to oparta na chmurze baza wiedzy firmy Kaspersky, która zawiera informacje o reputacji aplikacji i stron internetowych. Korzystanie z danych z Kaspersky Security Network zapewnia przyspieszenie czasu reakcji aplikacji Kaspersky na zagrożenia, ulepszenie działania niektórych składników ochrony oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia fałszywych alarmów.

Keylogger

Program zaprojektowany do cichego rejestrowania informacji o wciskanych klawiszach. Keyloggery funkcjonują jako programy rejestrujące wciskanie klawiszy.

Kod aktywacyjny

Jest to kod, który otrzymasz po zakupie licencji dla Kaspersky Small Office Security. Ten kod jest wymagany do aktywacji aplikacji.

Kod aktywacyjny jest sekwencją dwudziestu liter alfabetu łacińskiego i cyfr w formacie xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Koparki kryptowalut

Oprogramowanie zaprojektowane do kopania kryptowalut.

Kopia zapasowa i Przywracanie

Tworzy kopie zapasowe danych przechowywanych na komputerze. Kopie zapasowe są tworzone, aby zapobiec utracie danych w wyniku kradzieży, awarii sprzętu lub ataków hakerów.

Kwarantanna

Jest to dedykowane miejsce przechowywania zaprojektowane do umieszczania w nim przez aplikację kopii zapasowych plików, które w wyniku procesu leczenia zostały usunięte lub zmodyfikowane. Kopie plików są przechowywane w specjalnym formacie nie stwarzającym zagrożenia dla komputera.

Luka

Jest to słaby punkt systemu operacyjnego lub aplikacji, który może zostać wykorzystany przez twórców szkodliwego oprogramowania w celu przeniknięcia do systemu operacyjnego lub aplikacji i naruszenia jego/jej integralności. Obecność dużej liczby luk w systemie świadczy o jego zawodności, gdyż wirusy, które przeniknęły do systemu, mogą powodować problemy z działaniem systemu i zainstalowanych aplikacji.

Maska pliku

Reprezentacja nazwy pliku przy użyciu symboli wieloznacznych. Standardowe symbole wieloznaczne wykorzystywane w maskach plików to * i ?, gdzie * zastępuje dowolną liczbę dowolnych znaków, a ? oznacza dowolny pojedynczy znak.

Moduły aplikacji

Pliki znajdujące się w pakiecie instalacyjnym Kaspersky, odpowiedzialne za wykonywanie głównych zadań odpowiadającej mu aplikacji. Każdemu rodzajowi zadania wykonywanego przez aplikację (ochrona, skanowanie, aktualizacja antywirusowych baz danych i modułów aplikacji) odpowiada określony moduł aplikacji.

Niekompatybilna aplikacja

Aplikacja antywirusowa innego producenta lub aplikacja firmy Kaspersky, którą nie można zarządzać za pomocą Kaspersky Small Office Security.

Nieznany wirus

Nowy wirus, o którym nie ma informacji w bazach danych. Zwykle nieznane wirusy są wykrywane przez aplikację w obiektach przy użyciu analizatora heurystycznego. Takie obiekty są określane jako potencjalnie zainfekowane.

Obiekty startowe

Zestaw programów niezbędnych do uruchomienia i poprawnego działania systemu operacyjnego i oprogramowania zainstalowanego na Twoim komputerze. Obiekty te są wykonywane za każdym razem, gdy uruchamiany jest system operacyjny. Istnieją wirusy potrafiące infekować takie obiekty, co może doprowadzić między innymi do zablokowania uruchamiania systemu operacyjnego.

Okres licencji

Okres, w którym masz dostęp do funkcji aplikacji.

Pakiet aktualizacyjny

Pakiet plików służący do aktualizowania baz danych i modułów aplikacji. Aplikacja Kaspersky kopiuje pakiety aktualizacji z serwerów aktualizacji Kaspersky, automatycznie je instaluje i stosuje.

Phishing

Rodzaj oszustwa internetowego mającego na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do poufnych danych użytkownika.

Plik skompresowany

Skompresowany plik wykonywalny zawierający program dekompresujący oraz instrukcje do wykonania przez system operacyjny.

Podpis cyfrowy

Zaszyfrowany blok danych osadzony w dokumencie lub aplikacji. Podpis cyfrowy jest wykorzystywany do identyfikacji autora dokumentu lub aplikacji. Aby utworzyć podpis cyfrowy, autor dokumentu lub aplikacji musi posiadać certyfikat cyfrowy potwierdzający tożsamość autora.

Podpis cyfrowy umożliwia zweryfikowanie źródła danych i integralności danych oraz chroni przed oszustami.

Potencjalnie zainfekowany obiekt

Obiekt, którego kod zawiera zmodyfikowany kod znanego zagrożenia lub obiekt, którego zachowanie jest podobne do zachowania zagrożenia.

Poziom ochrony

Poziom ochrony jest określany jako predefiniowana konfiguracja ustawień modułu aplikacji.

Prawdopodobny spam

Wiadomość, która podczas skanowania wydaje się podejrzana, jednak nie może być jednoznacznie określona jako spam (np. niektóre rodzaje wiadomości i reklam).

Protokół

Wyraźnie zdefiniowany i znormalizowany zestaw reguł określających interakcję pomiędzy klientem a serwerem. Do najbardziej znanych protokołów i usług z nimi skojarzonych należą HTTP, FTP oraz NNTP.

Rootkit

Program lub zestaw programów, których celem jest ukrywanie śladów hakera lub szkodliwego oprogramowania w systemie operacyjnym.

W przypadku systemów operacyjnych Microsoft Windows nazwa rootkit zazwyczaj odnosi się do programów, które przenikają do systemu i przechwytują funkcje systemu (Windows API). Przechwytywanie i modyfikowanie niskopoziomowych funkcji API to główne metody pozwalające takim programom skutecznie ukrywać swoją obecność w systemie operacyjnym. Rootkit może maskować obecność dowolnych procesów, folderów i plików przechowywanych na dysku twardym, kluczy rejestru, jeżeli są określone w konfiguracji rootkita. Wiele rootkitów instaluje w systemie operacyjnym własne sterowniki i usługi (które również pozostają „niewidoczne”).

Sektor startowy dysku

Sektor startowy jest specjalnym obszarem na dysku twardym komputera, dyskietce lub innym urządzeniu do przechowywania danych. Zawiera informacje dotyczące systemu plików dysku oraz programu rozruchowego odpowiedzialnego za uruchamianie systemu operacyjnego.

Istnieje wiele wirusów infekujących sektory startowe, zwanych wirusami sektora startowego. Aplikacja Kaspersky umożliwia skanowanie sektorów startowych w celu wykrycia wirusów oraz ewentualnego wyleczenia infekcji.

Serwery aktualizacji Kaspersky

Serwery HTTP firmy Kaspersky, z których pobierane są aktualizacje baz danych oraz modułów aplikacji.

Skanowanie ruchu sieciowego

Skanowanie w czasie rzeczywistym obiektów przesyłanych za pośrednictwem protokołów (np. HTTP, FTP itd.) przy użyciu informacji zawartych w aktualnej (najnowszej) wersji baz danych.

Składniki ochrony

Integralna część Kaspersky Small Office Security zaprojektowana do ochrony przed określonymi typami zagrożeń (na przykład: Anti-Spam, Anti-Phishing). Każdy moduł może być wyłączany lub konfigurowany indywidualnie, niezależnie od pozostałych modułów.

Skrypt

Mały program komputerowy lub niezależna część programu (funkcja), która służy do wykonywania specjalistycznego zadania. W większości przypadków są one osadzane w dokumentach hipertekstowych. Skrypty mogą być uruchamiane, na przykład, podczas otwierania strony internetowej.

Jeżeli ochrona w czasie rzeczywistym jest włączona, aplikacja będzie śledziła uruchamianie skryptów, przechwytywała je i skanowała w poszukiwaniu wirusów. W zależności od wyników skanowania użytkownik może zablokować skrypt lub zezwolić na jego wykonanie.

Śledzenie

Uruchamianie aplikacji w trybie diagnostycznym; po wykonaniu każdego polecenia działanie aplikacji jest wstrzymywane i wyświetlany jest wynik wykonania tego polecenia.

Spam

Otrzymywane w masowych ilościach niechciane wiadomości e-mail to w większości reklamy.

Tajny magazyn

Magazyn danych to specjalne miejsce przechowywania plików w postaci zaszyfrowanej. Aby uzyskać dostęp do takich plików, konieczne jest wprowadzenie hasła. Przeznaczeniem tajnych magazynów jest zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do danych użytkownika.

Technologia iChecker

Technologia ta zwiększa szybkość skanowania antywirusowego poprzez wykluczenie obiektów, które nie były modyfikowane od ostatniego skanowania bez zmiany parametrów skanowania (antywirusowa baza danych oraz ustawienia). Informacja o każdym pliku jest przechowywana w specjalnej bazie danych. Technologia ta jest używana zarówno w ochronie w czasie rzeczywistym, jak i podczas skanowania na żądanie.

Na przykład, do archiwum skanowanego przez aplikację Kaspersky został przypisany stan niezainfekowany. Następnym razem aplikacja pominie to archiwum, chyba że zostało ono zmodyfikowane lub zmieniono ustawienia skanowania. Program powtórnie przeskanuje archiwum, jeżeli na skutek dodania nowego obiektu zmieniła się jego struktura, zmieniono ustawienia skanowania lub zaktualizowano bazy danych aplikacji.

Ograniczenia technologii iChecker:

  • Nie obsługuje dużych plików, ponieważ przeskanowanie pliku zajmuje mniej czasu niż sprawdzenie, czy został on zmodyfikowany od ostatniego skanowania.
  • Technologia obsługuje ograniczoną liczbę formatów.
Ustawienia zadania

Ustawienia aplikacji, które są określone dla każdego typu zadania.

Wirus

Program, który infekuje inne programy poprzez dodawanie własnego kodu w celu uzyskania kontroli nad zainfekowanymi plikami podczas ich otwierania. Ta prosta definicja umożliwia zidentyfikowanie głównego działania wirusa - infekcji.

Współczynnik zagrożenia

Wskaźnik pokazujący prawdopodobieństwo, z jakim aplikacja stwarza zagrożenie dla systemu operacyjnego. Jest on obliczany przy użyciu analizy heurystycznej opartej na dwóch typach kryteriów:

  • Statyczne (takie jak informacje o pliku wykonywalnym aplikacji: rozmiar, data utworzenia itd.)
  • Dynamiczne, które są używane podczas naśladowania działania aplikacji w środowisku wirtualnym (analiza odwołań aplikacji do funkcji systemowych)

Współczynnik zagrożenia pozwala na wykrywanie zachowania typowego dla szkodliwego oprogramowania. Im niższy współczynnik zagrożenia, tym więcej akcji aplikacja może wykonywać w systemie operacyjnym.

Zadanie

Funkcje aplikacji Kaspersky są zaimplementowane w postaci zadań, takich jak: Pełne skanowanie lub Aktualizacja.

Zainfekowany obiekt

Obiekt, którego część kodu całkowicie odpowiada części kodu znanego szkodliwego programu. Kaspersky nie zaleca korzystania z takich obiektów.

Zaufany proces

Proces aplikacji, którego operacje plikowe nie są ograniczone przez aplikację Kaspersky w trybie ochrony w czasie rzeczywistym. Po wykryciu podejrzanej aktywności zaufanego procesu, Kaspersky Small Office Security usuwa proces z listy zaufanych i blokuje jego działania.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.