Lista termina

15. mart 2021.

ID 90

Aktiviranje aplikacije

Promena rada aplikacije u potpuno funkcionalni režim rada. Aktiviranje aplikacije se izvršava od strane korisnika tokom ili nakon instaliranja aplikacije. Da bi se aplikacija aktivirala, korisnik mora da ima kôd za aktiviranje.

Analiziranje primenom stečenog znanja

Tehnologija za otkrivanje pretnji čije informacije još uvek nisu dodate u Kaspersky baze podataka. Heuristički analitičar otkriva objekte čije ponašanje u operativnom sistemu može da predstavlja bezbednosnu pretnju. Objekti otkriveni takvim analizama smatraju se verovatno zaraženim. Na primer, objekat se može smatrati verovatno zaraženim ukoliko sadrži niz komandi koje su tipične za zlonamerne objekte (otvaranje datoteke, upisivanje u datoteku).

Analiziranje saobraćaja

Analiziranje u realnom vremenu koristi informacije iz trenutne (poslednje) verzije baza podataka za objekte koji su preneti putem svih protokola (na primer, HTTP, FTP, i drugi protokoli).

Antivirusne baze podataka

Baze podataka koje sadrže informacije o bezbednosnim pretnjama po računar koje su poznate Kaspersky kompaniji u trenutku izdavanja antivirusnih baze podataka. Zapisi u antivirusnoj bazi podataka omogućavaju otkrivanje zlonamernih kôdova tokom analiziranja objekata. Antivirusne baze podataka su napravili Kaspersky stručnjaci i ažuriraju ih iz časa u čas.

Ažuriranje

Postupak menjanja ili dodavanja novih datoteka (baza podataka ili modula aplikacije) primljenih sa Kaspersky servera za ažuriranje.

Baza podataka prevarantskih Web adresa

Lista Web adresa koju su Kaspersky stručnjaci označili kao prevarantske Web adrese. Baze podataka se redovno ažuriraju i deo su paketa Kaspersky aplikacije.

Baza podataka zlonamernih Web adresa

Lista Web adresa čiji sadržaj može biti protumačen kao štetan. Napravili su Kaspersky stručnjaci, a lista se redovno ažurira i nalazi se u paketu Kaspersky aplikacije.

Blokiranje objekta

Zabrana pristupa objektu iz aplikacija trećih lica. Blokirani objekat ne može biti pročitan, izvršen, izmenjen ili izbrisan.

Datoteka podložna zarazi

Datoteka koja, zbog svoje strukture ili tipa, može biti iskorišćena od strane kriminalaca kao kontejner za čuvanje i širenje zlonamernog kôda. Po pravilu, to su izvršne datoteke, na primer, datoteke sa oznakama tipa COM, EXE, DLL i sl. Rizik od prodiranja zlonamernog kôda u takve datoteke je izuzetno visok.

Digitalni potpis

Šifrovani blok podataka koji je umetnut u dokument ili aplikaciju. Digitalni potpis se koristi radi identifikacije autora dokumenta ili aplikacije. Da bi se napravio digitalni potpis, autor dokumenta ili aplikacije mora da poseduje digitalni sertifikat kojim dokazuje svoj identitet.

Digitalni potpis vam omogućava da potvrdite izvor podataka i integritet istih kako biste se zaštitili od falsifikata.

Dostupno ažuriranje

Skup ažuriranja za module Kaspersky aplikacije, zajedno sa kritičnim ažuriranjima koja su prikupljena tokom određenog perioda i promene u arhitekturi aplikacije.

Grupa pouzdanosti

Grupa u koju Kaspersky Anti-Virus smešta aplikacije ili procese zavisno od sledećih kriterijuma: prisustva digitalnog potpisa, reputacije u Kaspersky Security Network, nivoa poverenja izvora aplikacije, i potencijalno štetnih akcija koje obavljaju aplikacija ili proces. Na osnovu grupe pouzdanosti kojoj pripada aplikacija, Kaspersky Anti-Virus može da ograniči njene aktivnosti u operativnom sistemu.

U Kaspersky Anti-Virus, aplikacije pripadaju jednoj od sledećih grupa pouzdanosti: pouzdane, slabo ograničene, veoma ograničene, ili nepouzdane.

iChecker tehnologija

Tehnika koja uvećava brzinu antivirusnog analiziranja, izuzimajući objekte koji nisu promenjeni od njihovog poslednjeg analiziranja, a pri tome su parametri analiziranja (baza podataka i postavke) ostali nepromenjeni. Informacije za svaku datoteku čuvaju se u posebnoj bazi podataka. Ova tehnika se koristi i u zaštiti u realnom vremenu i u analiziranju na zahtev korisnika.

Na primer, posedujete arhiviranu datoteku koju je već analizirala Kaspersky aplikacija i dodeljeno joj je stanje koje ukazuje na to da ista nije zaražena. Sledeći put, aplikacija će preskočiti arhivu, osim ako arhivi nije pristupano ili postavke analiziranja nisu promenjene. Ukoliko ste promenili sadržaj arhive dodavanjem novog objekta u nju, menjali postavke analiziranja ili ste ažurirali baze podataka, arhiva će se ponovo analizirati.

Ograničenja iChecker tehnologije:

  • Ova tehnologija ne radi sa velikim datotekama iz razloga što ih je brže analizirati nego proveriti kada su datoteke poslednji put promenjene od analiziranja.
  • Tehnologija podržava ograničen broj formata.
Karantin

Skladište koje je namenjeno da aplikacija smešta rezervne kopije datoteka koje su izmenjene ili izbrisane tokom dezinfekcije. Kopije datoteka se čuvaju u posebnom formatu koji nije štetan po računar.

Kaspersky Security Network (KSN)

Kaspersky baza znanja iz oblaka koja sadrži informacije u vezi sa reputacijom aplikacija i Web lokacija. Upotrebom Kaspersky Security Network podataka ubrzavaju se odgovori Kaspersky aplikacija na pretnje, poboljšavaju se performanse nekih komponenata zaštite i smanjuje se učestalost lažnih uzbuna.

Kaspersky serveri za ažuriranje

Kaspersky HTTP serveri sa kojih se preuzimaju ažurne antivirusne baze podataka i moduli softvera.

Kôd za aktiviranje

To je kôd koji dobijate kada kupite licencu za Kaspersky Anti-Virus aplikaciju. Ovaj kôd je neophodan za aktiviranje aplikacije.

Kôd za aktiviranje je jedinstveni niz od dvadeset alfanumeričkih znakova u formatu xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx.

Komponente zaštite

Sastavni deo Kaspersky Anti-Virus aplikacije koji služi za zaštitu određenih tipova pretnji (na primer, Zaštita od prevara). Svaka komponenta je relativno nezavisna od drugih tako da ih je moguće nezavisno onemogućiti ili konfigurisati.

Komprimovana datoteka

Kompresovana izvršna datoteka koja sadrži program za postupak raspakovanja i instrukcije za njegovo izvršenje na operativnom sistemu.

Lažna uzbuna

Situacija kada Kaspersky aplikacija shvata nezaraženi objekat kao zaraženi iz razloga što je kôd objekta sličan virusu.

Maska datoteke

Predstavljanje imena datoteke (tipa datoteke) koristeći džokere. Standardni džokeri koji se koriste u maski datoteka su * i ?, gde je * bilo koji niz znakova, dok ? predstavlja samo jedan znak.

Moduli aplikacije

Datoteke uključene u Kaspersky paket za instalaciju koje su odgovorne za obavljanje glavnih zadataka odgovarajuće aplikacije. Svaki pojedinačni modul aplikacije odgovara svakom tipu zadataka koji obavlja aplikacija (zaštita, analiziranje, ažuriranje baza podataka i modula aplikacije).

Nepoznati virus

Novi virus o kom još nisu dostupne informacije u bazi podataka. Obično, nepoznati virusi se otkrivaju pomoću heurističke analize objekata aplikacije. Ovi objekti se klasifikuju kao verovatno zaraženi.

Neusaglašene aplikacije

Su antivirusne aplikacije trećih lica ili Kaspersky aplikacije koje ne podržavaju upravljanje putem Kaspersky Anti-Virus aplikacije.

Neželjena pošta

Neželjena masovna e-pošta, najčešće služi za reklamiranje.

Nivo bezbednosti

Nivo bezbednosti je određen kao unapred određeni skup postavki za komponentu aplikacije.

Nivo pretnje

Indeks prikazuje verovatnoću koliko aplikacija predstavlja pretnju po operativni sistem. Nivo pretnje se izračunava korišćenjem analiziranja primenom stečenog znanja oslanjajući se na dva tipa kriterijuma:

  • Statički (kao što su informacije o izvršnoj datoteci aplikacije: veličina, datum pravljenja, i dr.)
  • Dinamički, koji se koristi dok se simulira rad aplikacije u virtualnom okruženju (analiza poziva sistema od strane aplikacije)

Nivo pretnje omogućava otkrivanje ponašanja koje je tipično za zlonamerni softver. Što je niži nivo pretnje, više akcija je dozvoljeno aplikaciji da obavi na operativnom sistemu.

Paket ažuriranja

Paketna datoteka koja je napravljena da ažurira baze podataka i module aplikacije. Kaspersky aplikacija kopira paket za ažuriranje sa Kaspersky servera i automatski ga instalira i primenjuje.

Pamtilac unosa sa tastature (engl. Keylogger)

Program koji je napravljen za skriveno evidentiranje informacija unetih preko tastature. Pamtilac unosa funkcioniše kao presretač unosa.

Period važenja licence

Vremenski period tokom kog imate pristup funkcijama aplikacije i pravo na korišćenje dodatnih usluga.

Postavke zadatka

Postavke aplikacije koje određuju svaki tip zadatka.

Potencijalno zaražen računar

Objekat čiji kôd sadrži deo ili izmenjeni kôd poznate pretnje ili objekta čije ponašanje je slično pretnji.

Pouzdan proces

Softverski proces čiji rad sa datotekama nije ograničen od strane zaštite Kaspersky aplikacije u realnom vremenu. Kada se otkrije sumnjiva aktivnost u pouzdanom procesu, Kaspersky Anti-Virus uklanja proces iz liste pouzdanih procesa i blokira njene akcije.

Prevara

Tip Internet prevare koji nastaje usled slanja poruka e-pošte sa ciljem krađe poverljivih podataka, najčešće finansijske prirode.

Program koji traži slabosti u sistemu

Softverski kôd koji koristi nedostatke u sistemu ili softveru. Iskorišćenja se često koriste za instalaciju zlonamernog softvera na računaru bez znanja korisnika.

Protokol

Jasno definisan i standardizovan skup pravila koji reguliše interakciju između klijenta i servera. Dobro poznati protokoli i uslužno pridruženi sa njima su HTTP, FTP, i NNTP.

Ranjivosti

Mana u operativnom sistemu ili aplikaciji koja može biti iskorišćena od strane autora zlonamernih programa i da prodre u operativni sistem ili aplikaciju i ošteti njen integritet. Postojanje velikog broja ranjivosti u operativnom sistemu čini ga nepouzdanim, jer virusi koji prodru u operativni sistem mogu da izazovu poremećaje u samom operativnom sistemu i u instaliranim aplikacijama.

Rootkit

Program ili skup programa razvijen za sakrivanje tragova provalnika ili zlonamernog softvera u sistemu.

U Windows operativnim sistemima, skriveni proces obično se odnosi na program koji prodire u operativni sistem i presreće sistemske funkcije (Windows API). Presretanjem i izmenom API funkcija na osnovnom nivou su glavni načini da se omogući takvim programima da ostanu prilično nevidljivi u operativnom sistemu. Skriveni proces obično može da maskira postojanje bilo kog procesa, fascikle i datoteke koji su sačuvani na disku, a po potrebi i registratorske ključeve, ukoliko je to cilj skrivenog procesa. Mnogi skriveni procesi instaliraju sopstvene upravljačke programe i usluge na operativni sistem (oni su takođe nevidljivi).

Sektor podizanja diska

Sektor podizanja diska (engl. boot sector) je poseban deo čvrstog diska računara, disketne jedinice ili ostalih uređaja za čuvanje podataka. On sadrži informacije o sistemu čuvanja podataka na disku i program za učitavanje sistema koji je odgovoran za pokretanje istog.

Postoje brojni virusi koji napadaju sektor podizanja, a oni se nazivaju boot virusima. Kaspersky aplikacija omogućava analiziranje tog sektora i, ukoliko se pronađu virusi, omogućava dezinfekciju istih.

Skripta

Mali računarski program, ili nezavisni deo programa (funkcija), koji je po pravilu razvijen da izvrši određen zadatak. U većini slučajeva, koristi se u programima kao umetnuti hipertekst. Skripta se pokreće, na primer, kada otvorite neke Web lokacije.

Ukoliko je omogućena zaštita u realnom vremenu, aplikacija prati izvršenja skripta, presreće ih i analizira na viruse. U zavisnosti od rezultata analiziranja, možete da blokirate ili dozvolite izvršenje tog skripta.

Startni objekti

Predstavlja skup programa koji su neophodni za pokretanje i ispravan rad operativnog sistema i softvera instaliranog na vašem računaru. Ovi objekti se izvršavaju svaki put kada se operativni sistem pokrene. Postoje virusi koji mogu zaraziti objekte koji se automatski pokreću, što može dovesti do, na primer, blokiranja pokretanja operativnog sistema.

Tragovi

Pokretanje aplikacije u režimu otklanjanja grešaka, nakon izvršenja svake komande, aplikacija se zaustavlja, a prikazuje se rezultat ovog koraka.

Verovatno neželjena pošta

Poruka za koju se ne može nedvosmisleno reći da je neželjena, ali ima nekoliko atributa koji odlikuju neželjenu poštu (na primer, određeni tipovi e-pošte i reklamne poruke).

Virus

Program koji može da zarazi druge programe dodavanjem svog kôda na njihov, kako bi dobio kontrolu i mogućnost pokretanja zaraženih datoteka. Ovo je jednostavna definicija za glavnu akciju koju obavlja svaki virus – zaraza.

Virusna poplava

Serija uzastopnih pokušaja da se uređaj zarazi virusom.

Zadatak

Funkcionisanje Kaspersky aplikacije je komplementarno u obliku zadataka, poput: potpunog analiziranja ili zadatka ažuriranja.

Zaraženi objekat

Deo objekta čiji se kôd potpuno poklapa sa delom kôda poznatog virusa. Kaspersky ne preporučuje pristupanje takvim objektima.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.