Obezbeđivanje podataka u skladu sa Ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom

1. april 2021.

ID 144976

Ovaj odeljak sadrži informacije u vezi sa obezbeđivanjem podataka Kaspersky kompaniji ukoliko ste instalirali verziju aplikacije koja nije namenjena za upotrebu u Evropskoj uniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Brazilu ili za stanovnike Kalifornije.

Slažete se da automatski šaljete dolenavedene informacije u AO Kaspersky Lab putem instaliranog softvera (u daljem tekstu „Softver“), prava se daju AO Kaspersky Lab (u daljem tekstu „Kaspersky“ ili „Nosilac prava“), radi unapređenja kvaliteta zaštite u realnom vremenu i prikupljanja najrelevantnijih informativnih i promotivnih ponuda, poboljšanja performansi softvera i blagovremenog otkrivanja i ispravljanja grešaka koje se tiču mehanizama instalacije, uklanjanja i ažuriranja softvera, kao i za prebrojavanje korisnika:

 • Informacije u vezi sa instaliranim Softverom Nosioca prava: kompletnu verziju Softvera; ID ažuriranja Softvera; tip instaliranog Softvera; ID (PCID) instalacije Softvera; datum i vreme instalacije Softvera; ID softvera dobijenog iz licence; ID licenciranog Softvera; lokalizacija Softvera; oznaka koja ukazuje da li je omogućeno učestvovanje u KSN; ID rebrendiranja Softvera; status instalacije/uklanjanja Softvera; kôd greške instalacije; ID Softvera; ID rebrendiranog Softvera; tip instalacije (nova instalacija, ažuriranje); tipovi softvera trećih lica koji su ponuđeni da se instaliraju zajedno sa Softverom; tipovi softvera trećih lica koji su izabrani da se instaliraju zajedno sa Softverom; tipovi softvera trećih lica koji su instalirani zajedno sa Softverom; ID korisnika na Web lokaciji Nosioca prava; trajanje instalacije Softvera u sekundama; oznaka koja ukazuje da li je instalaciju prekinuo korisnik; ID Softvera; kôd partnerske organizacije koja je obavila rebranding Softvera; informacije u vezi sa elementom interfejsa u kom je korisnik doneo odluku da kupi Softver; tip korisničke priče; pun naziv partnerske organizacije putem koje je poručena licenca Softvera;
 • Ostale informacije: protokol koji se koristi za razmenu podataka sa KSN; vremenski period između slanja statistike; ID marketinške kampanje; verzija protokola interakcije između Softvera i marketinških poruka; ID stranice; Tipovi registracije na Web portalu; ID kontrole korisničkog interfejsa; ID korisnikove akcije; adresa e-pošte koju je korisnik uneo prilikom pravljenja porudžbine u interfejsu softvera; tip zahteva; veličina sadržaja zahteva; ID protokola; tip kompresije podataka; ID korisnikovog izbora u marketinškoj kampanji; korisnikov izbor u marketinškoj kampanji; tip regije u kojoj se desio događaj; ID liste sadržaja koju je korisnik pročitao;
 • Informacije u vezi sa korisničkim okruženjem: status da li uključena Zaštita uređaja (prozor); ID uređaja; eksterna IP adresa; jedinstveni ID uređaja; tip operativnog sistema (server, radna stanica, domenski kontroler); OS verzija, OS broj izdanja, broj OS ažuriranja, OS izdanje, proširene informacije u vezi sa OS izdanjem; verzija OS servisnog paketa; porodica operativnog sistema; tip hardverske platforme; dodatne informacije u vezi sa funkcijama operativnog sistema; tip uređaja (laptop, radna stanica, tablet); verzija pregledača; datum i vreme na korisničkom uređaju;
 • Informacije u vezi sa objektom koji se obrađuje: kontrolni zbir (MD5) objekta koji se obrađuje; kontrolni zbir (SHA256) objekta koji se obrađuje; kontrolni zbir delova objekata koju su analizirani radi brzog otkrivanja zlonamernog ili legitimnog softvera koji može biti iskorišćen da se ošteti računar ili korisnički podaci; javni ključ sertifikata; digitalni otisak sertifikata analiziranog objekta i algoritam heša; naziv otkrivenog zlonamernog softvera ili legitimnog softvera koji može izazvati oštećenja na korisničkom računaru ili podacima; vremenska oznaka aktiviranog zapisa u antivirusnim bazama podataka Softvera; ID koji je aktivirao zapis u antivirusnim bazama podataka Softvera; tip aktiviranog zapisa u antivirusnim bazama podataka Softvera; veličina objekta koji se obrađuje; naziv objekta koji se obrađuje; putanja do objekta koji se obrađuje; kôd direktorijuma; ID pronađene ranjivosti u postavkama softvera; tip kontrolnog zbira objekta koji se obrađuje;
 • Informacije u vezi sa pristupom Web usluzi: Web adresa koja se obrađuje; broj priključka; Web adresa izvora odakle je upućen zahtev za Web uslugom (ko je preporučio); IPv4 adresa pristupanoj Web usluzi; tip sertifikata;
 • Informacije u vezi sa licencom i ostali ugovori: tip pravnog ugovora koji je korisnik prihvatio tokom korišćenja Softvera; verzija zakonskog ugovora koji je korisnik prihvatio tokom korišćenja Softvera; oznaka koja ukazuje da li je korisnik prihvatio odredbe pravno-obavezujućeg ugovora tokom korišćenja Softvera; datum i vreme kada je korisnik prihvatio uslove Ugovora tokom korišćenja Softvera; datum aktiviranja Softvera; serijski broj licencnog ključa Softvera; ID licence Softvera; ID predmetnog modela koji se koristi za postavljanje licence Softvera; tip upotrebljene licence Softvera; uslovi licence Softvera; broj dana do isteka licence Softvera; pun naziv partnerske organizacije od koga je licenca za Softver poručena; informacije u vezi sa probnom verzijom Softvera; trenutni status ključa licence Softvera; broj porudžbine prilikom kupovine licence za Softver; ID cene u trenutku kupovine licence za Softver; broj porudžbine koji je napravljen prilikom kupovine licence za Softver kod partnera; ID zemlje partnera koji je prodao licencu za Softver; podaci u vezi sa licencom radi identifikovanja grupe korisnika kompanije koja je kupila licencu i postavila komentar u svojstvima licence; datum i vreme isteka licence Softvera; trenutni status pretplate na Softver; razlog trenutnog/promenjenog statusa pretplate na Softver; tip pretplate na Softver; datum i vreme isteka pretplate na Softver; podaci iz licence Softvera za grupu korisnika identifikovanu na osnovu dodatnih postavki licencne pretplate; podaci iz licence za grupu korisnika identifikovanu na osnovu dodatnih postavki licencne pretplate; podaci iz licence za grupu korisnika identifikovanu na osnovu dodatnih postavki licencirane pretplate; broj dana od aktiviranja Softvera; broj dana do isteka ključa licence Softvera; informacije u vezi sa greškama aktiviranja Softvera; kategorija greške aktiviranja Softvera; kôd greške aktiviranja Softvera; kupljeni kôdovi za aktiviranje; skup identifikacionih oznaka Softvera koji može biti aktiviran na korisnikovom uređaju; kôd aktiviranja Softvera; kôd aktiviranja Softvera koji se trenutno koristi; zaglavlje licence Softvera; ID regionalnog centra za aktiviranje softvera; datum i vreme pravljenja ključa licence Softvera; tip licence kojom je aktiviran Softver; ID artikla pod kojim je zaveden Softver (SKU);
 • Informacije u vezi sa interakcijom sa Web portalom: ID naloga Web portala; stranica Web portala Nosioca prava na koju je Softver uputio; zemlja i regija Kaspersky Web usluge sa koje je preuzeta probna verzija Softvera; vreme poslednje promene statusa; verzija protokola koji se koristi za kontrolu postavki softvera sa Web portala; status zaštite uređaja; status o upotrebi komponenata zaštite; status zadataka analiziranja; status zadatka ažuriranja baza podataka i modula aplikacije; lista bezbednosnih problema; sadržaji u vezi preporukama iz liste problema; status licence koju koristi Softver; režim rada Softvera; informacije u vezi sa ažuriranjem baza podataka i modula aplikacije; lista zanemarenih bezbednosnih problema; ID korisnika koji izdat nakon uspešne autentikacije korisnika na Web portalu; jednokratna lozinka za automatsko povezivanje preuzetog Softvera sa naloga Web portala; jednokratna lozinka za registraciju uređaja na Web portalu; naziv računara na mreži (naziv domena); tip povezanog uređaja sa Web portalom; razlog za prekidanje veze sa Web portalom; tip tokena; podaci koje je potrebno primiti za potvrdu identiteta putem tokena za sesiju;
 • Informacije u vezi sa ažuriranjem lokalne baze podataka: ID početka ažuriranja Softvera.

Dodatne informacije

 • Informacije u vezi sa instaliranim hardverom na računaru, zajedno sa informacijama u vezi sa proizvođačem, modelom i kapacitetom čvrstog diska (HDD), veličinom fizičke i virtuelne memorije, proizvođačem RAM memorije, proizvođačem matične ploče, proizvođačem i imenom BIOS aplikacije, proizvođačem grafičke kartice i količinom video memorije, proizvođačem i tipom mrežnog adaptera, njegovu brzinu prenosa podataka, proizvođačem i imenom monitora, ID instalacije softvera i jedinstveni ID računara.
 • Informacije u vezi sa USB uređajima koji su povezani sa računarom: klasa / model USB uređaja, proizvođač uređaja i njegovo ime, kao i datum kada se uređaj poslednji put povezao sa računarom.
 • Informacije u vezi sa uređajima koji podržavaju UPnP protokol, zajedno sa imenom proizvođača i imenom uređaja, kao i datum poslednjeg povezivanja.
 • Informacije u vezi sa opterećenjem sistema, zajedno sa slobodnom i upotrebljenom memorijom, kao i količinom slobodnog prostora na disku.
 • Informacije o svim instaliranim aplikacijama, zajedno sa imenom i verzijom instalirane aplikacije, verzijama instaliranih ažuriranja, imenom izdavača, datumom instalacije i potpunom putanjom do instalacione fascikle na računaru, kao i informacije o konfiguraciji (postavkama) aplikacija (zajedno sa pregledačima).
 • Informacije u vezi sa verzijama operativnog sistema (OS) i instaliranim servisnim paketima na računaru; naziv računara na lokalnoj mreži (lokalno i ime domena); regionalna podešavanja OS (informacije u vezi sa vremenskom zonom, podrazumevani raspored tastature i jezik interfejsa); UAC postavke; postavke OS zaštitnog zida; postavke OS roditeljske kontrole; Windows Update postavke; parametri rada OS i korisnički nalog.
 • Ime i lokaciju bilo koje datoteke na računaru.
 • Prikupljene informacije u vezi sa korisničkom upotrebom računara; trajanjima korisničkih interakcija na računaru; periodom prikupljanja informacija; ukupnim brojem događaja tokom tog perioda; kao i prikupljene informacije u vezi sa procesima koje je pokrenuo korisnik; imena procesa; ukupni broj i koliko puta je proces pokrenut; ukupno trajanje njegovog rada; kontrolni zbir (CRC64) korisničkog imena pod kojim je proces pokrenut; kompletna putanja do datoteke procesa; informacije u vezi sa softverom kom je pridružen proces (ime, odredište, proizvođač i verzija); ukupni broj koliko puta je prikazan prozor softvera i ukupno trajanje njegovog prikaza; statistički parametri imena prozora, jezik lokalizacije i distributivni naziv.
 • Informacije u vezi sa posećenim Web lokacijama; adresa Web lokacije; delovi domena Web lokacije koje je korisnik uneo u adresnoj traci pregledača ili koju je korisnik otvorio kao rezultat pretraživanja.

Osnovna funkcionalnost softvera koja je opisana u korisničkom uputstvu je zaštita Krajnjeg korisnika od poznatih pretnji po bezbednost informacija. Da bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje ovih osnovnih funkcionalnih mogućnosti u softveru koje koristite, Nosilac prava mora primiti i obraditi sledeće informacije:

 • Informacije u vezi sa komponentom Zaštita od neželjene pošte: heuristički utvrđena IP adresa pošiljaoca na osnovu primljenog i zaglavlja SMTP sesije; najverovatnija IP adresa pošiljaoca neželjene pošte; kontrolni zbir obrađenog objekta (MD5); kontrolni zbirovi priloga; utvrđene kategorije teksta poruke e-pošte; Web adrese otkrivene u obrađenoj poruci e-pošte; opisni podaci i delovi obrađene poruke e-pošte koji će se proveriti u uslugama nosioca prava.
 • Informacije u vezi sa korisničkim okruženjem: Wi-Fi naziv mreže; kontrolni zbir (MD5 sa nasumičnim stringom) MAC adrese pristupne tačke; kontrolni zbir (SHA256 sa nasumičnim stringom) MAC adrese pristupne tačke; tip potvrde identiteta na Wi-Fi mreži; tip šifrovanja na Wi-Fi mreži; ID Wi-Fi mreže izveden na osnovu MAC adrese pristupne tačke; ID Wi-Fi mreže na osnovu Wi-Fi naziva mreže; ID Wi-Fi mreže izveden na osnovu naziva Wi-Fi mreže i MAC adrese pristupne tačke; jačina Wi-Fi signala; lista dostupnih Wi-Fi mreža i njihove postavke; DHCP postavke (kontrolni zbir lokalne IP adrese mrežnog prolaza, DHCP IP, DNS1 IP, DNS2 IP i maska podmreže); DHCP postavke (kontrolni zbir mrežnog prolaza lokalne IPv6 adrese, DHCP IPv6, DNS1 IPv6, DNS2 IPv6, maska podmreže); URL usluge koja je korišćena za pristup Internetu.

Kaspersky štiti primljene informacije u skladu sa zakonom i važećim pravilima kompanije Kaspersky. Podaci se prenose preko šifrovanih kanala.

Da bi se ojačala svest o bezbednosti i novim pretnjama i njihovim izvorima i u cilju poboljšanja Vašeg nivoa zaštite, sigurnosti i rada samog proizvoda, Nosilac prava, uz Vaš pristanak koji je eksplicitno potvrđen u izjavi Kaspersky Security Network Data Collection, ima izričito pravo da prima takve informacije. Vi možete isključiti uslugu Kaspersky Security Network tokom instalacije. Takođe, Vi možete uključiti i isključiti uslugu Kaspersky Security Network u bilo kom trenutku u prozoru za izmenu postavki Softvera.

Takođe se slažete i potvrđujete da sve informacije koje prikuplja Nosilac prava mogu biti korišćene za praćenje i objavljivanje tendencija u vezi sa rizicima po bezbednost u skladu sa isključivim i ekskluzivnim diskrecionim pravom Nosioca prava.

Ukoliko ne želite da informacije prikupljene putem Softvera budu poslate Nosiocu prava, ne bi trebalo da uključite i/ili isključite uslugu Kaspersky Security Network.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.