ขั้นที่ 8. การป้อนชื่องานการสำรองข้อมูล

1 เมษายน 2564

ID 93349

ทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  • ป้อนชื่องานสำรองข้อมูล
  • เลือกช่องทำเครื่องหมาย เรียกใช้การสำรองข้อมูลเมื่อตัวช่วยนี้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อเริ่มกระบวนการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อตัวช่วยทำงานเสร็จสิ้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง