Bản ghi hoạt động ứng dụng và báo cáo chi tiết

3 Tháng Mười, 2023

ID 230368

Trong cửa sổ chính, bạn có thể xem tổng quan ngắn gọn về tất cả các hành động được ứng dụng thực hiện trong quá trình hoạt động. Thông tin này giúp bạn hiểu chính xác cách ứng dụng bảo vệ thiết bị và dữ liệu của bạn.

Để xem dòng thời gian:

  1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.

    Trong mục Trang chủ, xem dưới Dòng thời gian để xem lịch sử hoạt động ngắn gọn của ứng dụng.

  2. Để xem lịch sử hoạt động của ứng dụng, hãy nhấn vào Xem tất cả.

    Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ chứa mô tả chi tiết về các hành động được ứng dụng thực hiện và thời gian các sự kiện xảy ra.

  3. Để xem báo cáo chi tiết của ứng dụng, hãy nhấn vào Xem báo cáo.

    Thao tác này sẽ đưa bạn đến cửa sổ Báo cáo.

Bạn cũng có thể xem báo cáo chi tiết bằng cách nhấn vào Báo cáo trong mục Bảo mật. Cửa sổ Báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu dưới dạng một bảng. Để xem báo cáo một cách thuận tiện, bạn có thể chọn các tùy chọn lọc khác nhau.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.