Mô tả thiết lập cài đặt của tập tin setup.ini

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127982

Tập tin setup.ini sẽ được sử dụng khi cài đặt ứng dụng từ dòng lệnh, hoặc khi sử dụng Group Policy Editor của Microsoft Windows. Để áp dụng thiết lập từ tập tin setup.ini, hãy đặt tập tin này vào thư mục chứa gói phân phối Kaspersky Endpoint Security.

Tập tin setup.ini bao gồm các phần sau:

 • [Setup] – các tùy chọn cài đặt ứng dụng chung.
 • [Components] – lựa chọn các thành phần ứng dụng sẽ được cài đặt. Nếu không có thành phần nào được quy định, tất cả các thành phần khả dụng cho hệ điều hành đều sẽ được cài đặt. Chống virus cho tập tin là một thành phần bắt buộc và được cài đặt trên máy tính bất kể thiết lập được chỉ định trong phần này.
 • [Tasks] - lựa chọn các tác vụ được bao gồm trong danh sách tác vụ của Kaspersky Endpoint Security. Nếu không có tác vụ nào được quy định, tất cả các tác vụ đều được bao gồm trong danh sách tác vụ của Kaspersky Endpoint Security.

Các giá trị thay thế cho 1 là các giá trị yes, on, enable, và enabled.

Các giá trị thay thế cho 0 là các giá trị no, off, disable, và disabled.

Các thiết lập của tập tin setup.ini

Phần

Tham số

Mô tả

[Setup]

InstallDir

Đường dẫn đến thư mục cài đặt ứng dụng.

 

ActivationCode

Mã kích hoạt Kaspersky Endpoint Security.

 

Eula

Chấp nhận hoặc từ chối các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối. Giá trị có sẵn:

 • 1 – chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.
 • 0 – từ chối các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối.

  Văn bản của Thỏa thuận Giấy phép được bao gồm trong gói phân phối của Kaspersky Endpoint Security. Việc chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận giấy phép người dùng cuối là cần thiết để cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp phiên bản ứng dụng.

 

PrivacyPolicy

Chấp nhận hay từ chối Chính sách quyền riêng tư. Giá trị có sẵn:

 • 1 – chấp nhận Chính sách quyền riêng tư.
 • 0 – từ chối Chính sách quyền riêng tư.

  Văn bản của Chính sách quyền riêng tư được bao gồm trong gói phân phối của Kaspersky Endpoint Security. Để cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp ứng dụng phiên bản ứng dụng, bạn phải chấp nhận Chính sách quyền riêng tư.

 

KSN

Đồng ý hoặc từ chối tham gia Kaspersky Security Network (KSN). Nếu không có giá trị nào được thiết lập cho tham số này, Kaspersky Endpoint Security sẽ nhắc bạn xác nhận sự đồng ý hoặc từ chối tham gia KSN khi Kaspersky Endpoint Security được khởi động lần đầu. Giá trị có sẵn:

 • 1 – đồng ý tham gia KSN.
 • 0 – từ chối tham gia KSN (giá trị mặc định).

  Gói phân phối Kaspersky Endpoint Security được tối ưu cho việc sử dụng với Kaspersky Security Network. Nếu bạn không chọn tham gia Kaspersky Security Network, bạn nên cập nhật Kaspersky Endpoint Security ngay sau khi hoàn tất cài đặt.

 

Login

Thiết lập tên người dùng để truy cập các tính năng và thiết lập của Kaspersky Endpoint Security (thành phần Mật khẩu). Tên người dùng được quy định cùng với các thiết lập Password và PasswordArea. Tên người dùng mặc định là KLAdmin.

 

Mật khẩu

Quy định một mật khẩu để truy cập các tính năng và cấu hình của Kaspersky Endpoint Security (mật khẩu được quy định cùng với các tham số Login và PasswordArea).

Nếu bạn quy định một mật khẩu nhưng không quy định tên người dùng với tham số Đăng nhập, tên người dùng mặc định KLAdmin sẽ được sử dụng.

 

PasswordArea

Quy định phạm vi của mật khẩu để truy cập Kaspersky Endpoint Security. Khi người dùng cố gắng thực hiện một hành động được bao gồm trong phạm vi này, Kaspersky Endpoint Security sẽ hỏi thông tin tài khoản của người dùng (các tham số Login và Password). Sử dụng ký tự ";" để nhập nhiều giá trị. Giá trị có sẵn:

 • SET – sửa đổi thiết lập ứng dụng.
 • EXIT – thoát ứng dụng.
 • DISPROTECT – tắt thành phần bảo vệ và dừng tác vụ quét.
 • DISPOLICY – tắt chính sách Kaspersky Security Center.
 • UNINST – gỡ bỏ ứng dụng khỏi máy tính.
 • DISCTRL – tắt các thành phần điều khiển.
 • REMOVELIC – gỡ bỏ khóa.
 • REPORTS – xem báo cáo.

 

SelfProtection

Bật hoặc tắt cơ cấu bảo vệ cài đặt ứng dụng. Giá trị có sẵn:

 • 1 – Cơ cấu bảo vệ cài đặt ứng dụng được bật.
 • 0 – cơ cấu bảo vệ cài đặt ứng dụng bị tắt.

  Bạn có thể tắt chế độ bảo vệ cài đặt. Bảo vệ quá trình cài đặt bao gồm tính năng bảo vệ chống lại nguy cơ thay thế gói phân phối bằng các phần mềm độc hại, chặn truy cập đến thư mục cài đặt của Kaspersky Endpoint Security, và chặn truy cập đến cụm registry hệ thống có chứa các khóa của ứng dụng. Tuy nhiên, nếu ứng dụng không thể được cài đặt (ví dụ, khi thực hiện cài đặt từ xa với sự trợ giúp của Windows Remote Desktop), bạn nên tắt chức năng bảo vệ quy trình cài đặt.

 

Reboot=1

Tự động khởi động lại máy tính nếu cần thiết sau khi cài đặt hoặc nâng cấp ứng dụng. Nếu không có giá trị nào được đặt cho tham số này thì việc tự động khởi động lại máy tính sẽ bị chặn.

Không cần khởi động lại khi cài đặt Kaspersky Endpoint Security. Chỉ cần khởi động lại nếu bạn phải gỡ bỏ các ứng dụng không tương thích trước khi cài đặt. Có thể cần khởi động lại khi cập nhật phiên bản ứng dụng.

 

AddEnvironment

Biến hệ thống %PATH% sẽ được bổ sung đường dẫn đến các tập tin thực thi trong thư mục cài đặt Kaspersky Endpoint Security. Giá trị có sẵn:

 • 1 – biến hệ thống %PATH% sẽ được bổ sung đường dẫn đến các tập tin thực thi trong thư mục cài đặt Kaspersky Endpoint Security.
 • 0 – biến hệ thống %PATH% sẽ không được bổ sung đường dẫn đến các tập tin thực thi trong thư mục cài đặt Kaspersky Endpoint Security.

 

AMPPL

Bật hoặc tắt tính năng bảo vệ dịch vụ Kaspersky Endpoint Security bằng công nghệ AM-PPL (Antimalware Protected Process Light). Giá trị có sẵn:

 • 1 – Tính năng bảo vệ dịch vụ Kaspersky Endpoint Security bằng công nghệ AM-PPL được bật.
 • 0 – Tính năng bảo vệ dịch vụ Kaspersky Endpoint Security bằng công nghệ AM-PPL bị tắt.

 

SetupReg

Cho phép ghi các khóa registry từ tập tin setup.reg vào registry. SetupReg: setup.reg giá trị tham số.

 

ENABLETRACES

Bật hoặc tắt truy vết cài đặt ứng dụng. Kaspersky Endpoint Security lưu tập tin dấu vết vào thư mục %ProgramData%/Kaspersky Lab. Giá trị có sẵn:

 • 1 – truy vết cài đặt ứng dụng được bật.
 • 0 – truy vết cài đặt ứng dụng bị tắt (giá trị mặc định).

 

TracesLevel

Cấp chi tiết truy vết. Giá trị có sẵn:

 • 100 (nghiêm trọng). Chỉ các thông báo lỗi nghiêm trọng.
 • 200 (cao). Thông báo về tất cả các lỗi, bao gồm lỗi nghiêm trọng.
 • 300 (chẩn đoán). Thông báo về tất cả các lỗi, và một số thông tin cảnh báo.
 • 400 (quan trọng). Tất cả các thông báo và cảnh báo về các lỗi thông thường lẫn thiết yếu, và một số thông báo chứa thông tin bổ sung khác.
 • 500 (bình thường). Tất cả các cảnh báo và thông báo về các lỗi thông thường và thiết yếu, cũng như các thông báo với chi tiết về hoạt động của ứng dụng trong chế độ thông thường (chế độ mặc định).
 • 600 (thấp). Tất cả thông báo có thể có.

[Components]

ALL

Cài đặt tất cả các thành phần. Nếu giá trị tham số 1 được quy định, tất cả các thành phần sẽ được cài đặt bất kể cấu hình cài đặt của các thành phần riêng lẻ.

 

MailAntiVirus

Chống virus cho thư điện tử.

 

IMAntiVirus

Chống virus cho tin nhắn.

 

WebAntiVirus

Chống virus cho web.

 

ApplicationPrivilegeControl

Kiểm soát đặc quyền ứng dụng.

 

SystemWatcher

Giám sát hệ thống.

 

Tường lửa

Tường lửa.

 

NetworkAttackBlocker

Ngăn chặn tấn công mạng.

 

WebControl

Kiểm soát Web.

 

DeviceControl

Kiểm soát Thiết bị.

 

ApplicationStartupControl

Kiểm soát Khởi động Ứng dụng.

 

FileEncryption

Thư viện Mã hóa cấp tập tin.

 

DiskEncryption

Thư viện Mã hóa toàn bộ ổ đĩa.

 

VulnerabilityAssessment

Giám sát lỗ hổng bảo mật.

 

KeyboardAuthorization

Phòng chống Tấn công BadUSB.

 

AntiAPT

KATA Endpoint Sensor.

 

MSBitLocker

Quản lý Microsoft BitLocker.

 

AdminKitConnector

Network Agent Connector để quản trị ứng dụng từ xa thông qua Kaspersky Security Center. Giá trị có sẵn:

 • 1 – Network Agent Connector được cài đặt.
 • 0 – Network Agent Connector không được cài đặt.

[Tasks]

ScanMyComputer

Tác vụ Quét Toàn bộ. Giá trị có sẵn:

 • 1 – tác vụ này sẽ được bao gồm trong danh sách tác vụ của Kaspersky Endpoint Security.
 • 0 – tác vụ này không được bao gồm trong danh sách tác vụ của Kaspersky Endpoint Security.

 

ScanCritical

Tác vụ Quét khu vực quan trọng. Giá trị có sẵn:

 • 1 – tác vụ này sẽ được bao gồm trong danh sách tác vụ của Kaspersky Endpoint Security.
 • 0 – tác vụ này không được bao gồm trong danh sách tác vụ của Kaspersky Endpoint Security.

 

Trình cập nhật

Tác vụ cập nhật. Giá trị có sẵn:

 • 1 – tác vụ này sẽ được bao gồm trong danh sách tác vụ của Kaspersky Endpoint Security.
 • 0 – tác vụ này không được bao gồm trong danh sách tác vụ của Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.