Thông tin về cung cấp dữ liệu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127996

Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối, bạn đồng ý tự động truyền tải thông tin về việc sử dụng sản phẩm của mình, cũng như kiểu, phiên bản và ngôn ngữ bản địa của chương trình được cài đặt, các định danh riêng của trình cài đặt chương trình và kiểu cài đặt, và dữ liệu về các khóa hoạt động và khóa bổ sung (bao gồm kiểu giấy phép, thời hạn hiệu lực, ngày kích hoạt chương trình và ngày hết hạn giấy phép, và số hiệu của giấy phép, trạng thái hiện tại của giấy phép, phiên bản của giao thức tương tác với máy chủ kích hoạt).

Nếu chương trình được kích hoạt với một mã kích hoạt, để nhận thông tin thống kê về việc phân phối và sử dụng sản phẩm của Chủ Sở hữu Giấy phép, bạn đồng ý tự động cung cấp phiên bản của chương trình đang được sử dụng (bao gồm thông tin về các bản cập nhật chương trình đã được cài đặt, định danh cài đặt chương trình, thông tin về giấy phép), phiên bản của hệ điều hành, và các định danh thành phần của chương trình đang hoạt động tại thời điểm thông tin được cung cấp.

Thông tin được nhận sẽ được bảo vệ bởi Kaspersky Lab theo luật pháp, các yêu cầu và quy định hiện hành của Kaspersky.

Kaspersky sẽ sử dụng thông tin được nhận một cách hoàn toàn ẩn danh và chỉ dưới dạng dữ liệu thống kê chung. Số liệu thống kê nói chung được tự động tạo sử dụng các thông tin được thu thập ban đầu và không chứa bất kỳ dữ liệu cá nhân hay thông tin bí mật nào khác. Thông tin được thu thập ban đầu sẽ được tiêu hủy khi được tích lũy (mỗi năm một lần). Dữ liệu thống kê chung sẽ được lưu trữ mãi mãi.

Đọc Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối và truy cập website Kaspersky để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ và tiêu hủy thông tin về việc sử dụng ứng dụng sau khi bạn chấp nhận Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối và đồng ý với Tuyên bố KSN. Các tập tin license.txt và ksn.txt chứa Thỏa thuận Giấy phép Người dùng Cuối và Tuyên bố KSN và là một phần của gói phân phối của chương trình.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.