Đối chiếu các URL với cơ sở dữ liệu các URL lừa đảo và độc hại sử dụng Chống virus cho tin nhắn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128023

Để thiết lập Chống virus cho tin nhắn cho việc đối chiếu các URL với cơ sở dữ liệu các địa chỉ web lừa đảo và độc hại:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho tin nhắn.

    Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho tin nhắn sẽ được hiển thị.

  3. Trong khu vực Phương thức quét, chọn các phương thức mà bạn muốn Chống virus cho tin nhắn sử dụng:
    • Nếu bạn muốn kiểm tra các liên kết trong tin nhắn của ứng dụng nhắn tin nhanh với cơ sở dữ liệu các địa chỉ web độc hại, chọn hộp kiểm Kiểm tra xem các liên kết có được liệt kê trong cơ sở dữ liệu các liên kết độc hại hay không.
    • Nếu bạn muốn kiểm tra các liên kết trong tin nhắn của ứng dụng nhắn tin nhanh với cơ sở dữ liệu các địa chỉ web lừa đảo, chọn hộp kiểm Kiểm tra nếu liên kết được liệt kê trong cơ sở dữ liệu liên kết lừa đảo.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.