Tạo một loại trừ quét

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128138

Kaspersky Endpoint Security sẽ không quét một đối tượng nếu ổ đĩa hoặc thư mục chứa đối tượng này được bao gồm trong phạm vi quét khi khởi động một tác vụ quét. Tuy nhiên, loại trừ quét sẽ không được áp dụng khi một tác vụ quét tùy chỉnh được bắt đầu cho đối tượng cụ thể này.

Để tạo một loại trừ quét:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Chọn mục Bảo vệ Chống virus ở phía bên trái.

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Loại trừ quét và ứng dụng tin tưởng, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Vùng tin tưởng sẽ được mở ra trên thẻ Loại trừ quét.

 4. Nhấn vào nút Thêm.

  Cửa sổ Loại trừ quét sẽ được mở ra. Trong cửa sổ này, bạn có thể tạo một quy tắc loại trừ quét sử dụng một hoặc cả hai tiêu chí từ mục Thuộc tính.

 5. Để loại trừ một tập tin hoặc thư mục khỏi tác vụ quét:
  1. Trong mục Thuộc tính, chọn hộp kiểm Tập tin hoặc thư mục.
  2. Nhấn vào liên kết chọn tập tin hoặc thư mục trong mục Mô tả loại trừ quét để mở cửa sổ Tên của tập tin hoặc thư mục.
  3. Nhập tên tập tin/thư mục hoặc mặt nạ của tên tập tin/thư mục hoặc chọn tập tin/thư mục trong cây thư mục bằng cách nhấn nút Duyệt.

   Trong tên đại diện của một tập tin hoặc thư mục, bạn có thể sử dụng ký tự hoa thị (*) để thay thế bất kỳ nhóm ký tự nào trong tên tập tin.

   Ví dụ, bạn có thể sử dụng tên đại diện để bổ sung các đường dẫn sau:

   • Đường dẫn đến các tập tin đặt trong bất kỳ thư mục nào:
    • Tên đại diện "*.exe" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin có phần mở rộng EXE.
    • Tên đại diện "test" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin có tên là "test".
   • Đường dẫn đến các tập tin đặt trong một thư mục cụ thể:
    • Tên đại diện "C:\dir\*.*" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin đặt trong thư mục C:\dir\, nhưng không nằm trong thư mục con của C:\dir\.
    • Tên đại diện "C:\dir\*" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin đặt trong thư mục C:\dir\, nhưng không nằm trong thư mục con của C:\dir\.
    • Tên đại diện "C:\dir\" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin đặt trong thư mục C:\dir\, nhưng không nằm trong thư mục con của C:\dir\.
    • Tên đại diện "C:\dir\*.exe" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin có phần mở rộng EXE đặt trong thư mục C:\dir\, nhưng không nằm trong thư mục con của C:\dir\.
    • Tên đại diện "C:\dir\test" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin có tên là "test" đặt trong thư mục C:\dir\, nhưng không nằm trong thư mục con của C:\dir\.
    • Tên đại diện "C:\dir\*\test" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin có tên là "test" đặt trong thư mục C:\dir\ và trong thư mục con của C:\dir\.
   • Đường dẫn đến các tập tin đặt trong tất cả thư mục có tên cụ thể:
    • Tên đại diện "dir\*.*" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin đặt trong các thư mục có tên là "dir", nhưng không nằm trong thư mục con của các thư mục đó.
    • Tên đại diện "dir\*" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin đặt trong các thư mục có tên là "dir", nhưng không nằm trong thư mục con của các thư mục đó.
    • Tên đại diện "dir\" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin đặt trong các thư mục có tên là "dir", nhưng không nằm trong thư mục con của các thư mục đó.
    • Tên đại diện "dir\*.exe" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin có phần mở rộng EXE đặt trong các thư mục có tên là "dir", nhưng không nằm trong thư mục con của các thư mục đó.
    • Tên đại diện "dir\test" sẽ bao gồm toàn bộ đường dẫn đến các tập tin có tên là "test" đặt trong các thư mục có tên là "dir", nhưng không nằm trong thư mục con của các thư mục đó.
  4. Trong cửa sổ Tên của tập tin hoặc thư mục, nhấn OK.

   Một liên kết đến tập tin hoặc thư mục được bổ sung sẽ xuất hiện trong mục Mô tả loại trừ quét của cửa sổ Loại trừ quét.

 6. Để loại trừ các đối tượng có tên cụ thể khỏi tác vụ quét:
  1. Trong mục Thuộc tính, chọn hộp kiểm Tên đối tượng.
  2. Nhấn vào liên kết nhập tên đối tượng trong mục Mô tả loại trừ quét để mở cửa sổ Tên đối tượng
  3. Nhập vào tên hoặc mặt nạ tên đối tượng theo phân loại của Bách khoa toàn thư về Virus của Kaspersky:
  4. Nhấn OK trong cửa sổ Tên đối tượng.

   Một liên kết đến tên đối tượng được bổ sung sẽ xuất hiện trong mục Mô tả loại trừ quét của cửa sổ Loại trừ quét.

 7. Nếu cần thiết, trong trường Bình luận, nhập một nhận xét ngắn về loại trừ quét mà bạn đang tạo.
 8. Quy định thành phần Kaspersky Endpoint Security nên sử dụng loại trừ quét:
  1. Nhấn vào liên kết bất kỳ trong mục Mô tả loại trừ quét để kích hoạt liên kết chọn thành phần.
  2. Nhấn vào liên kết lựa chọn thành phần để mở ra cửa sổ Thành phần bảo vệ
  3. Chọn hộp kiểm đối diện các thành phần mà quy tắc loại trừ quét nên được áp dụng.
  4. Trong cửa sổ Thành phần bảo vệ, nhấn OK.

  Nếu các thành phần được quy định trong cấu hình của loại trừ quét, quy tắc loại trừ này sẽ chỉ được áp dụng trong quá trình quét của các thành phần Kaspersky Endpoint Security này.

  Nếu các thành phần không được quy định trong cấu hình của loại trừ quét, quy tắc loại trừ này được áp dụng trong quá trình quét của tất cả các thành phần Kaspersky Endpoint Security.

 9. Trong cửa sổ Loại trừ quét, nhấn OK.

  Quy tắc loại trừ quét mà bạn vừa thêm sẽ xuất hiện trong bảng trên thẻ Loại trừ quét của cửa sổ Vùng tin tưởng. Cấu hình được thiết lập của loại trừ quét này sẽ xuất hiện trong mục Mô tả loại trừ quét.

 10. Trong cửa sổ Vùng tin tưởng, nhấn OK.
 11. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.