Thông tin về các tác vụ cho Kaspersky Endpoint Security

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128155

Kaspersky Security Center kiểm soát hoạt động của các ứng dụng Kaspersky trên các máy khách thông qua các tác vụ. Các tác vụ thực thi những chức năng quản trị chính, ví dụ như cài đặt khóa, quét máy tính, cũng như cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun phần mềm ứng dụng.

Bạn có thể tạo các loại tác vụ sau để quản trị Kaspersky Endpoint Security thông qua Kaspersky Security Center:

 • Các tác vụ cục bộ được thiết lập cho một máy khách riêng lẻ.
 • Các tác vụ nhóm được thiết lập cho các máy khách trong các nhóm quản trị.
 • Các tác vụ cho một nhóm máy tính không thuộc nhóm quản trị.

  Các tác vụ cho các nhóm máy tính nằm ngoài nhóm quản trị chỉ áp dụng cho các máy khách được quy định trong cấu hình tác vụ. Nếu các máy khách mới được bổ sung vào nhóm máy tính được thiết lập một tác vụ, tác vụ này sẽ không được áp dụng cho các máy tính mới này. Để áp dụng tác vụ đến các máy tính này, hãy tạo một tác vụ mới hoặc sửa cấu hình của tác vụ sẵn có.

Để quản lý từ xa Kaspersky Endpoint Security, bạn có thể sử dụng các tác vụ sau thuộc mọi thể loại được liệt kê:

 • Thêm key. Kaspersky Endpoint Security sẽ thêm một khóa để kích hoạt ứng dụng, bao gồm một khóa bổ sung.
 • Thay đổi thành phần ứng dụng. Kaspersky Endpoint Security sẽ cài đặt hoặc gỡ bỏ các thành phần trên máy khách theo danh sách các thành phần được quy định trong cấu hình tác vụ.
 • Kho. Kaspersky Endpoint Security sẽ thu thập thông tin về tất cả các tập tin thực thi của ứng dụng được lưu trữ trên máy tính.

  Bạn có thể bật tính năng lưu kho mô-đun DLL và các tập tin kịch bản. Trong trường hợp này, Kaspersky Security Center sẽ nhận thông tin về các mô-đun DLL được nạp trên máy tính có cài đặt Kaspersky Endpoint Security, và về các tập tin chứa kịch bản.

  Việc lưu kho mô-đun DLL và các tập tin kịch bản sẽ làm tăng đáng kể thời gian tác vụ lưu kho và kích cỡ cơ sở dữ liệu.

 • Cập nhật. Kaspersky Endpoint Security sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng theo cấu hình cập nhật đã được thiết lập.
 • Khôi phục. Kaspersky Endpoint Security sẽ khôi phục lại bản cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun gần nhất.
 • Quét virus. Kaspersky Endpoint Security sẽ quét các khu vực máy tính được quy định trong cấu hình tác vụ để phát hiện virus và các mối đe dọa khác.
 • Kiểm tra kết nối với KSN. Kaspersky Endpoint Security sẽ gửi một truy vấn về tình trạng khả dụng của các máy chủ KSN và cập nhật trạng thái kết nối với KSN.
 • Kiểm tra Tính Toàn vẹn. Kaspersky Endpoint Security sẽ nhận dữ liệu về các nhóm mô-đun ứng dụng được cài đặt trên máy khách và quét chữ ký điện tử của từng mô-đun.
 • Quản lý tài khoản Authentication Agent. Khi thực hiện tác vụ này, Kaspersky Endpoint Security sẽ tạo các lệnh để xóa, thêm hoặc thay đổi các tài khoản Authentication Agent.

Bạn có thể thực hiện các hành động sau với các tác vụ:

 • Bắt đầu, dừng, tạm ngưng và khôi phục các tác vụ.
 • Tạo tác vụ mới.
 • Sửa cấu hình tác vụ.

Quyền truy cập đến cấu hình của các tác vụ Kaspersky Endpoint Security (đọc, ghi, thực thi) được quy định cho mỗi người dùng có thể truy cập Máy chủ Quản trị của Kaspersky Security Center, thông qua việc cấu hình quyền truy cập đến các khu vực chức năng của Kaspersky Endpoint Security. Để thiết lập truy cập đến các khu vực chức năng của Kaspersky Endpoint Security, truy cập mục Bảo mật của cửa sổ thuộc tính của Máy chủ Quản trị của Kaspersky Security Center.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.