Sửa cấu hình tác vụ

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128158

Để sửa cấu hình của một tác vụ cục bộ:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị chứa máy khách liên quan.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Các thiết bị.
 4. Chọn máy tính mà bạn muốn thiết lập cấu hình ứng dụng.
 5. Phải chuột để hiển thị menu ngữ cảnh của máy khách và chọn Thuộc tính.

  Một cửa sổ thuộc tính máy khách sẽ được mở ra.

 6. Lựa chọn mục Tác vụ.

  Một danh sách tác vụ cục bộ sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 7. Chọn tác vụ cục bộ cần thiết trong danh sách tác vụ cục bộ.
 8. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 9. Trong cửa sổ Thuộc tính:<Tên tác vụ cục bô>, chọn mục Cấu hình.
 10. Sửa cấu hình tác vụ cục bộ.
 11. Để lưu thay đổi, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên tác vụ cục bộ>, nhấn OK.
 12. Để lưu thay đổi, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên tác vụ cục bộ>, nhấn OK.

Để sửa cấu hình của một tác vụ nhóm:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị liên quan.
 3. Chọn thẻ Tác vụ trong không gian làm việc.

  Các tác vụ nhóm sẽ được hiển thị trong không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.

 4. Chọn tác vụ nhóm cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên tác vụ nhóm>, chọn mục Cấu hình.
 7. Sửa cấu hình tác vụ nhóm.
 8. Để lưu thay đổi, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên tác vụ nhóm>, nhấn OK.

Để sửa cấu hình của một tác vụ cho các máy tính được chọn:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Tác vụ của cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn tác vụ cho các máy tính được lựa chọn có cấu hình mà bạn muốn sửa.
 3. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 4. Trong cửa sổ Thuộc tính:<Tên của tác vụ cho các máy tính được lựa chọn>, chọn mục Cấu hình.
 5. Sửa cấu hình tác vụ cho các máy tính được lựa chọn.
 6. Để lưu thay đổi, trong cửa sổ Thuộc tính: <Tên của tác vụ cho các máy tính được lựa chọn>, nhấn OK.

Ngoại trừ mục Cấu hình, tất cả các mục trong cửa sổ thuộc tính tác vụ đều giống với những mục được sử dụng trong Kaspersky Security Center. Để xem mô tả chi tiết, vui lòng tham khảo Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center. Mục Cấu hình chứa cấu hình cụ thể của Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows. Nội dung của nó tùy thuộc vào tác vụ được chọn hoặc loại tác vụ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.