Thẻ Bảo vệ và Kiểm soát Ứng dụng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 132132

Thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của Kaspersky Endpoint Security nhằm cung cấp thông tin chung về hiệu năng của tất cả các tác vụ và hoạt động của tất cả các thành phần ứng dụng. Trên thẻ này, bạn cũng có thể quản lý hoạt động của các thành phần và hiệu năng của các tác vụ.

Thẻ Bảo vệ và Kiểm soát Ứng dụng gồm ba gồm (xem hình dưới đây):

  • Mục Bảng kiểm soát chứa một danh sách các thành phần kiểm soát.
  • Mục Quản lý tính năng bảo vệ chứa một danh sách các thành phần bảo vệ Chống virus.
  • Mục Tác vụ chứa một danh sách các tác vụ cục bộ được chạy trên máy tính.

Mỗi mục đều chứa các yếu tố kiểm soát mà bạn có thể sử dụng để bật hoặc tắt hoạt động của một thành phần, truy cập cấu hình của thành phần hoặc tác vụ được chọn, và xem số liệu hoạt động của thành phần hoặc tác vụ được chọn.

Kiểm soát và Bảo vệ

Thẻ Bảo vệ và Kiểm soát Ứng dụng

Để mở thẻ Bảo vệ và Kiểm soát Ứng dụng, thực hiện một trong các thao tác sau:

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.