Bắt đầu hoặc dừng một tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134120

Bất kể chế độ chạy được chọn, bạn đều có thể bắt đầu hoặc dừng một tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn bất cứ lúc nào.

Để bắt đầu hoặc dừng một tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Mở mục Tác vụ.
 4. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của dòng có chứa tên tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn.
 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bắt đầu tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn, chọn Bắt đầu quét từ menu ngữ cảnh.

   Trạng thái tiến độ tác vụ được hiển thị ở bên phải của nút với tên của tác vụ này sẽ được chuyển thành Đang chạy.

  • Nếu bạn muốn dừng tác vụ kiểm tra tính toàn vẹn, chọn Dừng quét từ menu ngữ cảnh.

   Trạng thái tiến độ tác vụ được hiển thị ở bên phải của nút với tên của tác vụ này sẽ được chuyển thành Đã dừng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.