Bổ sung một thiết bị vào danh sách Được Tin tưởng từ Kaspersky Security Center

8 Tháng Bảy, 2024

ID 123284

Kaspersky Security Center sẽ nhận thông tin về các thiết bị nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên máy tính và Kiểm soát thiết bị được bật. Không thể thêm thiết bị vào danh sách được tin tưởng trừ khi thông tin về thiết bị đó có sẵn trong Kaspersky Security Center.

Bạn có thể thêm một thiết bị vào danh sách được tin tưởng theo dữ liệu sau:

 • Thiết bị bằng ID. Mỗi thiết bị có một mã định danh duy nhất (ID phần cứng hay HWID). Bạn có thể xem ID trong thuộc tính thiết bị bằng cách sử dụng công cụ hệ điều hành. ID thiết bị mẫu: SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000. Thêm thiết bị theo ID là một cách thuận tiện nếu bạn muốn thêm một số thiết bị cụ thể.
 • Thiết bị bằng model. Mỗi thiết bị có một ID nhà cung cấp (VID) và một ID sản phẩm (PID). Bạn có thể xem ID trong thuộc tính thiết bị bằng cách sử dụng công cụ hệ điều hành. Mẫu để nhập VID và PID: VID_1234&PID_5678. Thêm thiết bị theo model là cách thuận tiện nếu bạn sử dụng các thiết bị thuộc một model nhất định trong tổ chức của mình. Bằng cách này, bạn có thể thêm tất cả các thiết bị thuộc model này.
 • Thiết bị bằng ID đại diện. Nếu bạn đang sử dụng nhiều thiết bị có ID tương tự, bạn có thể thêm thiết bị vào danh sách được tin tưởng bằng cách sử dụng tên đại diện. Ký tự * sẽ thay thế bất kỳ bộ ký tự nào. Kaspersky Endpoint Security không hỗ trợ ký tự ? khi nhập tên đại diện. Ví dụ: WDC_C*.
 • Thiết bị theo model đại diện. Nếu bạn đang sử dụng nhiều thiết bị có VID hoặc PID tương tự (ví dụ: các thiết bị của cùng một nhà sản xuất), bạn có thể thêm thiết bị vào danh sách được tin tưởng bằng cách sử dụng tên đại diện. Ký tự * sẽ thay thế bất kỳ bộ ký tự nào. Kaspersky Endpoint Security không hỗ trợ ký tự ? khi nhập tên đại diện. Ví dụ: VID_05AC & PID_ *.

Để thêm thiết bị vào danh sách các thiết bị được tin tưởng:

 1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
 2. Trong cây bảng điều khiển, hãy chọn Policies.
 3. Chọn chính sách cần thiết và nhấn đúp để mở các thuộc tính chính sách.
 4. Trong cửa sổ chính sách, hãy chọn Kiểm soát bảo mậtKiểm soát thiết bị.
 5. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Thiết bị được tin tưởng.
 6. Chọn hộp kiểm Hợp nhất các giá trị khi kế thừa nếu bạn muốn tạo một danh sách tổng hợp các thiết được tin tưởng cho tất cả các máy tính trong công ty.

  Danh sách các thiết bị được tin tưởng trong chính sách cha và chính sách con sẽ được hợp nhất. Các danh sách sẽ được hợp nhất với điều kiện các giá trị hợp nhất khi kế thừa được bật. Thiết bị được tin tưởng từ chính sách cha được hiển thị trong chính sách con ở chế độ chỉ đọc. Không thể thay đổi hay xóa các thiết bị được tin tưởng của chính sách cha.

 7. Nhấn vào nút Thêm và chọn phương thức để thêm thiết bị vào danh sách được tin tưởng.
 8. Để lọc thiết bị, hãy chọn loại thiết bị trong danh sách thả xuống Loại thiết bị (ví dụ: Ổ đĩa di động).
 9. Trong trường Tên / Model, hãy nhập ID thiết bị (VID và PID) hoặc tên đại diện, tùy thuộc vào phương pháp thêm được chọn.

  Tính năng thêm thiết bị theo tên đại diện model (VID và PID) hoạt động như sau: nếu bạn nhập tên đại diện model không khớp với bất kỳ model nào thì Kaspersky Endpoint Security sẽ kiểm tra xem ID thiết bị (HWID) có khớp với tên đại diện hay không. Kaspersky Endpoint Security chỉ kiểm tra phần ID thiết bị chứa thông tin xác định nhà sản xuất và loại thiết bị (SCSI\CDROM&VEN_NECVMWAR&PROD_VMWARE_SATA_CD00\5&354AE4D7&0&000000). Nếu tên đại diện model khớp với phần này của ID thiết bị thì các thiết bị khớp với tên đại diện đó sẽ được thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng trên máy tính. Đồng thời, danh sách các thiết bị trong Kaspersky Security Center vẫn được để trống khi bạn nhấn vào nút Refresh. Để hiển thị đúng danh sách các thiết bị, bạn có thể thêm thiết bị theo tên đại diện ID thiết bị.

 10. Để lọc các thiết bị, trong trường Máy tính, hãy nhập tên máy tính hoặc tên đại diện của máy tính mà thiết bị được kết nối.

  Ký tự * sẽ thay thế bất kỳ bộ ký tự nào. Ký tự ? sẽ thay thế bất kỳ một ký tự đơn nào.

 11. Nhấn nút Refresh.

  Bảng này hiển thị danh sách các thiết bị đáp ứng các tiêu chí lọc được xác định.

 12. Chọn các hộp kiểm cạnh tên của thiết bị mà bạn muốn thêm vào danh sách các thiết bị được tin tưởng.
 13. Trong trường Bình luận, hãy nhập mô tả lý do thêm thiết bị vào danh sách được tin tưởng.
 14. Nhấn vào nút Select ở bên phải trường Cho phép người dùng và / hoặc nhóm người dùng.
 15. Tạo danh sách người dùng từ Active Directory.

  Theo mặc định, nhóm mọi người được phép truy cập vào các thiết bị được tin tưởng.

 16. Lưu các thay đổi của bạn.

Khi một thiết bị được kết nối, Kaspersky Endpoint Security sẽ kiểm tra danh sách các thiết bị được tin tưởng cho người dùng được cho phép. Nếu thiết bị đó được tin tưởng, Kaspersky Endpoint Security cho phép truy cập vào thiết bị với tất cả các quyền, ngay cả khi quyền truy cập vào loại thiết bị hoặc bus kết nối bị từ chối. Nếu thiết bị không được tin tưởng và quyền truy cập bị từ chối, bạn có thể yêu cầu quyền truy cập vào thiết bị bị khóa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.