Setup /x. Gỡ bỏ ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 123471

Bạn có thể gỡ bỏ Kaspersky Endpoint Security từ dòng lệnh bằng một trong các cách sau đây:

 • Trong chế độ tương tác bằng cách sử dụng Trình hướng dẫn Cài đặt Ứng dụng.
 • Trong chế độ im lặng. Sau khi quá trình gỡ bỏ được bắt đầu ở chế độ im lặng, bạn không cần tham gia vào quá trình gỡ bỏ (gỡ bỏ im lặng). Để gỡ bỏ ứng dụng trong chế độ im lặng, sử dụng các tham số chuyển đổi /s và /qn.

Để gỡ bỏ ứng dụng trong chế độ im lặng:

 1. Chạy trình thông dịch dòng lệnh (cmd.exe) với tư cách quản trị viên.
 2. Tới thư mục chứa gói phân phối Kaspersky Endpoint Security.
 3. Chạy dòng lệnh sau:
  • Nếu tiến trình gỡ bỏ không được bảo vệ bằng mật khẩu:

   setup_kes.exe /s /x

   hoặc

   msiexec.exe /x <GUID> /qn

   <GUID> và ID duy nhất của ứng dụng. Bạn có thể tìm ra GUID của ứng dụng bằng lệnh sau:

   wmic product where "Name like '%Kaspersky Endpoint Security%'" get Name, IdentifyingNumber

  • Nếu tiến trình gỡ bỏ được bảo vệ bằng mật khẩu:

   setup_kes.exe /pKLLOGIN=<tên người dùng> /pKLPASSWD=<mật khẩu> /s /x

   hoặc

   msiexec.exe /x <GUID> KLLOGIN=<tên người dùng> KLPASSWD=<mật khẩu> /qn

  Ví dụ:

  msiexec.exe /x {9A017278-F7F4-4DF9-A482-0B97B70DD7ED} KLLOGIN=KLAdmin KLPASSWD=!Password1 /qn

Xem thêm:

Gỡ bỏ ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.