Xóa các đối tượng và dữ liệu còn lại sau khi kiểm tra hoạt động của Authentication Agent

14 Tháng Hai, 2024

ID 128199

Trong quá trình gỡ bỏ ứng dụng, nếu Kaspersky Endpoint Security phát hiện các đối tượng và dữ liệu còn trên ổ cứng hệ thống sau hoạt động thử nghiệm của Authentication Agent, việc gỡ bỏ ứng dụng sẽ bị gián đoạn và không thể được thực hiện cho đến khi các đối tượng và dữ liệu đó đã được gỡ bỏ.

Các đối tượng và dữ liệu chỉ được lưu trên ổ cứng hệ thống sau hoạt động thử nghiệm của Authentication Agent trong các trường hợp ngoại lệ. Ví dụ, điều này có thể xảy ra nếu máy tính chưa được khởi động lại sau khi một chính sách Kaspersky Security Center với cấu hình mã hóa đã được áp dụng, hoặc nếu ứng dụng không thể khởi động sau hoạt động thử nghiệm của Authentication Agent.

Bạn có thể xóa các đối tượng và dữ liệu còn trên ổ cứng hệ thống sau hoạt động thử nghiệm của Authentication Agent bằng các cách sau:

Để sử dụng một chính sách Kaspersky Security Center và xóa các đối tượng và dữ liệu còn sót lại sau hoạt động thử nghiệm của Authentication Agent:

  1. áp dụng một chính sách Kaspersky Security Center cho máy tính với cấu hình được thiết lập để giải mã toàn bộ ổ cứng của máy tính.
  2. Bắt đầu Kaspersky Endpoint Security.

     

Để xóa thông tin về tính không tương thích của ứng dụng với Authentication Agent,

nhập lệnh avp pbatestreset vào dòng lệnh.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.