Giới hạn chức năng của Kiểm soát ứng dụng

8 Tháng Bảy, 2024

ID 133573

Hoạt động của thành phần Kiểm soát ứng dụng sẽ bị giới hạn trong các trường hợp sau:

 • Khi phiên bản ứng dụng được nâng cấp, tác vụ nhập cấu hình của thành phần Kiểm soát ứng dụng sẽ không được hỗ trợ.
 • Nếu không có kết nối với máy chủ KSN, Kaspersky Endpoint Security sẽ chỉ có thể nhận thông tin về danh tiếng của các ứng dụng và mô-đun của chúng từ các cơ sở dữ liệu cục bộ.

  Danh sách các ứng dụng mà Kaspersky Endpoint Security chỉ định là danh mục KL Other applications \ Applications, trusted according to reputation in KSN có thể sẽ khác tùy thuộc vào việc có kết nối khả dụng đến các máy chủ KSN hay không.

 • Tại cơ sở dữ liệu Kaspersky Security Center, thông tin về 150.000 tập tin được xử lý có thể được lưu trữ. Một khi số bản ghi này đã bị vượt quá, các tập tin mới sẽ không được xử lý. Để khôi phục các thao tác kiểm kho, bạn phải xóa các tập tin đã được kiểm kho trước đây trong cơ sở dữ liệu Kaspersky Security Center khỏi máy tính có cài đặt Kaspersky Endpoint Security.
 • Thành phần này không kiểm soát việc khởi động các kịch bản trừ khi kịch bản được gửi đến trình thông dịch thông qua dòng lệnh.

  Nếu việc khởi động một trình biên dịch là được cho phép bởi các quy tắc Kiểm soát ứng dụng, thành phần này sẽ không chặn một kịch bản được khởi chạy từ trình biên dịch này.

  Nếu ít nhất một kịch bản được quy định trong dòng lệnh của trình biên dịch bị chặn khởi động bởi các quy tắc Kiểm soát ứng dụng, thành phần này sẽ chặn tất cả các kịch bản được quy định trong dòng lệnh của trình biên dịch.

 • Thành phần này không kiểm soát việc khởi động các kịch bản từ các trình biên dịch không được hỗ trợ bởi Kaspersky Endpoint Security.

  Kaspersky Endpoint Security hỗ trợ các trình thông dịch sau:

  • Java
  • PowerShell

  Các loại trình biên dịch sau không được hỗ trợ:

  • %ComSpec%;
  • %SystemRoot%\\system32\\regedit.exe;
  • %SystemRoot%\\regedit.exe;
  • %SystemRoot%\\system32\\regedt32.exe;
  • %SystemRoot%\\system32\\cscript.exe;
  • %SystemRoot%\\system32\\wscript.exe;
  • %SystemRoot%\\system32\\msiexec.exe;
  • %SystemRoot%\\system32\\mshta.exe;
  • %SystemRoot%\\system32\\rundll32.exe;
  • %SystemRoot%\\system32\\wwahost.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\cmd.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\regedit.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\regedt32.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\cscript.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\wscript.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\msiexec.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\mshta.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\rundll32.exe;
  • %SystemRoot%\\syswow64\\wwahost.exe.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.