PREVENTION. Quản lý phòng chống thực thi

14 Tháng Hai, 2024

ID 215857

Tắt Phòng chống thực thi hoặc hiển thị thiết lập thành phần hiện tại, bao gồm danh sách các quy tắc phòng chống thực thi.

Cú pháp lệnh

avp.com prevention disable

avp.com prevention /show

Sau khi thực thi lệnh prevention /show, bạn sẽ nhận phản hồi sau:

prevention.enable=true|false

prevention.mode=audit|prevent

prevention.rules

id: <rule ID>

target: script|process|document

md5: <giá trị băm MD5 của tập>

sha256: <giá trị băm SHA256 của tập>

pattern: <đường dẫn đến đối tượng>

case-sensitive: true|false

Các giá trị trả về của lệnh:

  • -1 có nghĩa là lệnh không được hỗ trợ bởi phiên bản của ứng dụng được cài đặt trên máy tính.
  • 0 có nghĩa là lệnh đã được thực thi thành công.
  • 1 có nghĩa là một đối số bắt buộc không được truyền vào cho lệnh.
  • 2 có nghĩa là một lỗi chung đã xảy ra.
  • 4 có nghĩa là đã xảy ra lỗi cú pháp.
  • 9 - hoạt động sai (ví dụ: cố gắng tắt thành phần khi thành phần đã bị tắt).

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.